// Вие четете...

Физика на Океана

От какво зависи поведението на вълните?

Поведение на ветровите вълни на крайбрежието.

При подхождане към крайбрежието ветровите вълни са подложени на деформация и рефракция вследствие на намаляване на дълбочината и увеличаване на триенето в дъното. Техните елементи се изменят с изменение на дълбочините, а непосредствено до брега или на някакво отдалечение от него, вълните се разрушават. Поведението на вълните до брега зависи от бреговата черта и характера на изменение на релефа на дъното.
Поведение на вълните при отвесен бряг.
Ако брегът е отвесен и стръмен при което дълбочината на морето до брега е по-голяма от половината дължина на вълната, тя при подхода към него практически не изменя своите елементи. Достигайки брега тя се отразява. Отразената вълна интерферира (намесва се) с идващите вълни в резултат на което се образуват стоящи вълни. При което се наблюдава ту по-големи или по-малки резки повдигания на водата – плисък, ту понижение на нивото по-ниско от средното. С други думи, при отвесен бряг, където хоризонталното преместване на частиците не е възможно, се наблюдава повдигане на нивото примерно на удвоената височина на идващите вълни.
Тъй като в този случай протича само частично разрушаване на вълната и се изменя направлението на нейното движение, силата на удара (налягането) се оказват относително не големи. Най-голямо налягане се отбелязва примерно на нивото на падината на вълната. Силата на удара на вълната (налягането) се оказва значително по-голямо, когато вълната при своето приближаване към брега напълно се разрушава. Това се наблюдава при стръмни, но изрязани брегове, особено при наличието на отделни скали подаващи се над водата.
Приближавайки към пресечен бряг, вълната не се отразява, а се стоварва върху него с цялата си маса, отдавайки цялата си енергия и се разрушава. Ако при това има рязко намаление на фронта на вълната, възниква явлението воден таран. Енергията на вълната, падаща на единица площ, нараства вследствие на намаляване на повърхността на вълната.
Силата на удара на вълните се оказва толкова голяма, че предизвиква разрушаване на брега и бреговите съоръжения. По измерените в океана стойности тя достига около 38 т/м², а в затворените морета е около 15 т/м².
На много по-слабо въздействие са подложени полегатите брегове, тъй като подхождащите вълни обикновено се разрушават по-рано, още преди да достигнат бреговата линия. Но самите вълни са подложени на значителни изменения при подхождане към полегат бряг.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар