// Вие четете...

Свойства на морската вода

Относителна прозрачност на водата.

„Няма по-сляп от онзи, който не иска да види.“

Зависимост между относителната прозрачност и показателя за вертикално отслабване на светлината във водата.

Един от най-простите и разпространени способи за оценка на оптическите свойства на водния басейн се явява измерването на относителната прозрачност на водата, която се свежда до определяне на дълбочината Zδ на която престава да се вижда белия диск – прозрачномер. Провеждането на подобни измервания са възможни само ако дъното не се вижда, тоест когато Z > Zδ.

Известна е връзката между показателя за вертикално отслабване на светлината във водата α и дълбочината на изчезване на белият диск – Zδ:

където α – постоянна величина.

Таблица. Зависимост на показателя за отслабване на светлината във водна среда от дължината на вълната на светлината.

Указаната връзка на показателя за вертикално отслабване на светлината във водата и относителната прозрачност не дава еднозначно определяне Zδ, тъй като величината α за различните басейни е различна. Например, по Калман α = 1,7 за пролива Ла Манш и α = 5 за Бяло море. В използваните източници не са указани, в кой спектрален диапазон са извършвани измерванията на показателя за отслабване на светлината. Фактически показателя на отслабване на светлината във водна среда є, вертикалното отслабване на светлината α и прозрачността на водната среда Qx се явяват функция на дължината на вълната на светлината λ. Данни за зависимостта на є от λ са приведени в по-горе приведената таблица.

В същото време чувствителността на очите към лъчите с различна дължина на вълната не е еднаква. За дневна светлина максималната спектрална чувствителност на очите към жълто – зеленото излъчване е λ = 0,55 мкм, а при сумрак – λ = 0,51 мкм (рис. 1).

Рис. 1. Крива на чувствителност на очите: 1 – дневна светлина; 2 – светлина при сумрак.

От определението за прозрачност на водната среда имаме следното съотношение:

Ако се проведат измервания на оптическите характеристики на морската вода в спектрален диапазон λ = 0,51- 0,55 мкм (тоест в максималната спектрална чувствителност на очите), тогава, отчитайки с достатъчно висока избирателност на очите, може да се предположи, че между дълбочината на изчезване на белия диск Zδи показателя за вертикално отслабване на светлината във водата α↓λ в зоната на максимална чувствителност на очите съществува еднозначна връзка, която не зависи от типа на водния басейн. На основа на анализа на многобройни експериментални данни е установено, че връзката има следния вид:

В полза на такова предположение говорят дадените хидро оптични измервания, направени с НИК „Михаил Ломоносов” и „Академик Вернадски” с прибор ЛЮПО и ФПО в Индийския и Атлантическия океан, а също така и измерванията изпълнени Гос НИНГИ в Финския залив и Ладожкото езеро с помощта на морски фотометър. При това за измерените значения α↓λ са извършени разчети за Zδ раз по формула (4) и получените величини са сравнявани с измерените величини Zδ. Резултатите от сравненията са представени в таблица, където са приведени значения на λ, съответстващи на спектралната полоса на измерване α↓λ.

Таблица. Съпоставени данни на разчетни и измерени показатели на относителната прозрачност.

На рис. 2 са показани резултатите на сравняване на значенията, получени при обработка на фактическите измервания и изчислените по предполагаемата зависимост. От приведените данни е очевидно, че предложената зависимост (4) добре потвърждава експерименталните данни и може да бъде препоръчвана за практическо използване.

В крайбрежната зона, при Z < Zδ, за измерване на прозрачността на водата може да бъде използван прост морски фотометър, с помощта на който се изпълняват измервания в спектралния диапазон λ = 0,5 – 0,55 мкм за осветеност EoYна повърхността на водата и Eпогна дълбочината на потапяне на фотометъра Zпог. В този случай показателя за отслабване на светлината α↓λ и прозрачност на водата Qx в слоя от Z = 0 до Zпог се определя по формулите:

Рис. 2. График на изменението на показателя на вертикалното отслабване на светлината: – разчет по формула (4); • – натурални данни, Средиземно море, Атлантически океан; x – натурални данни, Ладожкото езеро, Финския залив.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар