// Вие четете...

Приложни науки

Особености на ориентирането при различни условия.

B36„Умен човек е онзи, който търси знание: който си въобразява, че го е намерил, е безумец.“

Особености на ориентирането при различни условия.

Ориентиране в гориста местност. Горите са бедни на ориентири, в тях е ограничена далечината на видимост. Това затруднява сравняването на картата с местността. За ориентири в гората могат да служат основно пътни кръстовища и просеки, реки, ручеи, дълбоки клисури, оврази, височини, населени пунктове, отделни постройки. Движението в гора се извършва обикновено по пътища и просеки. При ориентирането е необходимо да се отчита, че отделни горски пътища и временни, понякога добре отъпкани пътища, преминаващи по горски участъци и ливади, могат и да не бъдат показани на картата.
Направленията на движение в гората се удържат, като правило, по азимут, а своето местоположение се определя по преминатото разстояние. Около обозначените, надеждно опознатите крупни местни предмети (ориентири) на картата се записват (контролират) показанията на километража и магнитния азимут на направленията на движение, измервани с помощта на компаса. По пътя щателно се следи за завоите по маршрута, разклоните, пресичането на просеките, чиито поява се очаква. Общото направление за движението се контролира по небесните светила.
Ориентиране в планините. Движението в планините се извършва обикновено по пътища и пътеки в планинските проходи, през превалите, по протежение на ручеи и реки. За планинските маршрути са характерни стръмни подеми и спускания, чести промени на направленията на движение и условията на обзора на местността. Всички тези фактори усложняват ориентирането. Във връзка с високата прозрачност на въздуха, преобладаването на крупни форми на релефа в планините, разстоянията до отдалечени местни предмети, изглеждат по-малки от действителните. Познати очертания на планински върхове понякога е трудно да бъдат опознати при обзор от противоположната страна. За ориентири в планините обикновено служат характерни елементи и форми на релефа (върхове, клисури, издатини на скали), ледници, отделни групи дървета и характерни контури на горски масиви, реки, ручеи, пътища, пътеки, мостове, изкопи и насипи по пътя, отделни постройки, развалини от древни крепости, паметници, могили и т.н.
В планините често се срещат локални магнитни аномалии, което ограничава използването на компаса за определяне на посоките по хоризонта и удържането на направленията на движение. По пътя направленията на движение често се контролира по небесните светила или отдалечени заснежени планински върхове, добре видими от много точки по маршрута.
Ориентиране в пустини местности. Ориентирането в пустинята се затруднява от нейното еднообразие. По маршрута рядко се срещат местни предмети, които могат да служат като ориентири. Също така, отрицателно влияят на условията на ориентиране, силния зной, миражите и голямата запрашеност на въздуха. Разстоянията до местните предмети в пустинята винаги изглежда по-малки от действителните. Повишаването на конвекцията на въздуха през деня снижава точността на измерване на разстоянията. В пясъците се увеличава буксуването на колелата, което затруднява използването на километража.
Маршрутите на движение в пустинни местности се прокарват обикновено по пътя на керваните. Движението се извършва, като правило, по азимут. Направлението на движение се удържа с помощта на компас и навигационна апаратура.
За ориентири в пустинята могат да служат могили, кладенци, русла на пресъхнали реки, оазиси, развалини и различни съоръжения, свързани с религиозни култове. При благоприятни условия на видимост много ориентири се виждат от далече. В качеството на спомагателни ориентири могат да бъдат използвани небесните светила, оставени следи, а също така разположението на дюните, пясъчни хълмове и пясъчни вълни, които са свързани с направлението на господстващите ветрове и практически са постоянни за обширни пустинни местности.
Ориентиране в крупни населени пунктове. Маршрутите на движение през крупни населени пунктове се набелязват, като правило, по главните и магистралните улици. На картите такива улици са отбелязват с условни знаци, с увеличени размери. Продължението на тези улици често биват шосейни пътища, подхождащи към населените пунктове.
Завоите по маршрута се набелязват около ориентири, които лесно се опознават както на картата, така и на местността (мостове, надлези, стадиони и др.). Ориентирането на местността значително се облекчава при използването на план на града, на който с голяма подробност са изобразени особеностите на планировката на населения пункт и ориентирите.
При подхождане към града щателно се сравняват планът с местността, точно се определя мястото на влизане в населения пункт. В самия град планът се ориентира по направлението на улиците, по които се извършва движението, и внимателно се сравняват пресечките, площадите, градските градинки, паметниците и тяхното изображение на плана.
Важно значение при движение в населения пункт има своевременното предупреждаване на водителя за завоите по маршрута, тъй като пропускането на набелязания завой може да доведе до загубата на ориентировка.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар