// Вие четете...

Стихийни бедствия

Осигуряване на подводни морски дейности.

„Нуждата е суров учител.“

Навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на подводно технически работи в района на потъналата АПЛ „Комсомолец”.

Общите резултати от изследванията през 1990-1995 г. са били използвани при формирането на информационно справочната система (ИСС), разработена в НИЦ за осигуряване на рационално проектираните подводни работи и за изпълнението на радиационно екологичния мониторинг на района на потъване на лодката. Тази система е била първата компютърна разработка от подобен тип в ХС на ВМФ и е послужила за първообраз на стандартните ИСС, използвани в сегашно време във флотските хидрометеорологични центрове. Системата позволява да се увеличи обема на използване на базата данни и към днешна дата да съдържа следните статистически характеристики:

• теченията на дълбочини 50, 100, 300, 500, 700, 1000, 1200, 1500, 1550, 1580, 1600, 1615, 1630, 1640, 1650, 1656, 1670 м. получени по данни от наблюденията на 15 буйкови станции;

• температурата и солеността от повърхността до дъното, получени по данни от 1200 сондирания;

• прозрачност по данни от 150 сондирания;

• вятър и вълнение, получени в целия цикъл от наблюдения с дискретност от 3 часа .

Получените статистически характеристики за условията на средата са позволили да се осигурят проектните решения по изолацията на разрушената носова част на лодката, да се осигури моделиране на разпространението на примесите за оценка на радиационно екологичните последствия, да се подготви методологичната основа за хидрометеорологичното и навигационно хидрографското осигуряване на подводно техническите работи, а също да се получи по-детайлна представа за атмосферните условия в североизточната част на Норвежко море.

През периода на изследване са били получени редица нови научни резултати. Така, през 1991 г. за първи път са били проведени преки наблюдения за скоростта на теченията във вихровите образования (с помощта на сондиращи комплекси). На практика е била реализирана идеята за избора на схемите за наблюдение в зависимост от наложената океанографска обстановка.

Един от основните въпроси при разработката на проекта за повдигането на лодката, а също така при оценка на възможността за изтичане на радионуклеиди от разрушената носова част, е бил въпросът за максимално възможните скорости на теченията в при дънния слой. През 1989 г. по резултати от измерванията от кораба „Академик Келтиш” Институтът по океанология е направил извода за възможни скорости на теченията до 151 см/с. В последствие той бил опроверган от непосредствено получените измервания. За отговор на въпроса за максимално възможните скорости на теченията, от корабите на ХС на ВМФ са били поставени при дънни АБС. Било показано, че в действителност скоростите на теченията в при дънния слой (независимо от периода на годината) могат да бъдат доста значителни, но не превишаващи 20-50 см/с.

В теоретичен план обширните изследвания на теченията са позволили да се разработят нови имитационни модели на теченията, което е позволило да се получи модел с „петниста” структура за разпространението на примесите и по ефективно да се оценят възможните радиационно екологични последствия от присъствието на дъното на източник на радиоактивно заразяване.

За първи път в практиката на хидрометеорологичното осигуряване в периода на изследването непосредствено на корабите са били осъществени анализи и прогнози на хидрометеорологичната обстановка на основата на собствени наблюдения, факсимилна информация, а също така на информация от метеорологични спътници с изобразяване на екрана на компютър. Били са открити периоди на редуване на цикли от неблагоприятни и благоприятни условия на времето, което е позволило в последствие методически да се осигури надеждно локално прогнозиране на времето за срок от 3 денонощия.

Като резултати от втория етап на работите са били отработването на методологията за ХМО, важни елементи на което се явяват оперативно получаваните данни за теченията от повърхността до дъното, а също така метеорологичната и океанографска информация от ИСЗ. Технологията на такова осигуряване, отработена от Института в експедициите през 1991 и 1992 г. и може да се използва и по нататък.

На заключителния, третия етап от работата на Института е била поставена задача по хидрометеорологичното и навигационно хидрографското осигуряване на изолирането на носовата част на лодката. Тя се е решавала под ръководството на заместник началника на Института при провеждане на работите в района на гибелта на АПЛ „Комсомолец” по време на рейса на ОИК „Л. Демин” (16-26.06.1995 г.).

В съответствие с техническия проект е било предвидено осъществяването на работи в района на потъване на лодката с денонощни и полуденонощни хидрометеорологични прогнози (с не по-малка от 85% оправдаемост), обръщайки внимание на прогнозирането на вятъра, вълнението и видимостта, определящи възможността и безопасността за провеждане на запланираните работи. Оперативното осигуряване на информация за теченията в техническия проект не се изисквали, тъй като предишни многолетни наблюдения за теченията в този район през юли не са открили скорости на течения, при които от дълбоководните обитаеми подводни апарати не могат да бъдат изпълнени работи по корпуса на лодката. При прогнозиране на атмосферните условия на ОИК са били използвани както щатното оборудване, така и са били развърнати автономни пунктове за приемане на информация (АППИ) от метеорологичните спътници.

За осигуряване на радиационния контрол в района на лодката след завършване на работата по изолацията на носовата част на корпуса е било необходимо високо точно определяне на местоположението на лодката без използване на подводни апарати. За решаване на тази задача на ОИК „Л. Демин” е било предвидено използването на серийна навигационна апаратура, осигуряваща пределна (p=0,95%) погрешност за определяне на координатите – 45 м, експериментален образец на електронна навигационна информационна система и експериментален анализатор на сигналите от щатен промерен ехолот на ОИК.

За осигуряване на прогнозирането на разпространението на радионуклеиди в морската среда в случай на тяхното изпускане зад пределите на корпуса на лодката в периода на работа е било предвидено повдигането на възвръщащи се автономни дънни станции за радиационен контрол, установени до лодката през 1994 г., обработката на данните от регистраторите на теченията, разположени на 1,2 м от дъното, постановката на две нови дънни станции и снимка на океанографския полигон със сондиращи хидрофизични комплекси.

В резултат от работата, изпълнена от Института на третия етап, всички поставени от техническия проект задачи за осигуряване са били изпълнени в пълен обем. При това може да бъде констатирано следното:

1. Анализът на съответствието на фактическото и прогнозирано време свидетелствува за доволно високата (85-90%) оправдаемост на прогнозите на хидрометеорологичните условия с предварителност от 12-24 ч. Голяма помощ в прогнозирането и оценката на синоптичните условията са указали откритите по-рано особености за възникването на щормовите условия, а също така използваните в процеса на работа на комплексите апаратура АППИ с ПЕВМ, което е позволило на инженера синоптик непосредствено, в режим на реално време, да наблюдава и оценява синоптическата обстановка на екрана. Използваната съвместно със стандартен набор за получаване на метеорологичната информация, тази технология позволява по-качествено да се оценяват процесите в атмосферата, да се повиши предварителността и оправдаемостта на хидрометеорологичните прогнози.

2. Осъществено било високо точно навигационно координиране на маневрирането на ОИК „Л. Демин” в точката на потъване на лодката, в полигона при идентификацията на положението на лодката на грунта, при снимката и постановката на дънните станции и при изпълнението на океанографските изследвания.

3. Потвърдена била възможността за използване на щатния ехолот за решаване на задачата за откриване и уточняване на координатите на АПЛ „Комсомолец”, което позволява за изпълнение на плановите работи по екологическия мониторинг на района на гибелта на лодката да се използва хидрографски кораб на ВМФ, оборудван с щатен ехолот.

4. За първи път с помощта на щатен ехолот е била открита лодката на дъното, на грунта и да се установи пряк акустически контакт с нейния корпус.

5. Успешно проведената операция по повдигането на дънните станции е дало възможност за изучаване на натрупаната в течение на годината информация за радионуклеиди на разстояние 1,5 м от дъното, което е потвърдило техническите решения на Института.

6. В мястото на намиране на лодката са били получени необходимите за радиационно екологичния мониторинг допълнителни данни за теченията в при дънния слой и структурата на водните маси в района.

Като цяло, резултатите от проведените в периода от 1989 до 1995 г. научно изследователски, опитно конструкторски и експлоатационни работи, изпълнени във връзка с гибелта на АПЛ „Комсомолец”, се явяват като най-крупен принос на ХС на ВМФ в изучаването на океана за последното десетилетие. С помощта на получените данни за условията на средата е била решена важна научно техническа задача по ликвидиране на последиците от катастрофиралата лодка.

Многогодишните работи по изследванията на района на гибелта на атомната подводна лодка „Комсомолец” и хидрометеорологичното и навигационно хидрографското осигуряване по изолацията на нейната носова част са били изпълнени от голяма колектив от сътрудници на Института.

Получения в периода 1989-1995 г. от Института опит от работите по осигуряването на информация за състоянието на средата в района на гибелта на АПЛ „Комсомолец” е послужил за основа на разработката на технологии по хидрометеорологичното и навигационно хидрографското осигуряване на работите по потънали, опасни за обкръжаващата среда обекти. Тази технология е била практически използвана в пълен обем и може да бъде използвана в по нататъшни изследвания на обкръжаващата среда в райони на намиращи се опасни в радиационно, химическо и в друго отношение потънали обекти, а също така на подводно технически работи по снижаване на тяхната опасност.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар