// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Осигуряване в крайбрежните райони.

„Не всяко изменение е подобрение.“

Крайбрежният район на морето се отличава от откритото море с това, че тук на хидрометеорологичните процеси по-голямо влияние оказват особеностите на релефа на крайбрежието, което на свой ред се изменя под влияние на процесите, протичащи в морето и атмосферата. Добре приспособени към условията на плаване в открито море съвременните кораби са много уязвими към условията на плаване в близост до брега и извършването на операции в пристанищата.

Крайбрежната зона е с голямо разнообразие на формите на физико географско, геоморфологично взаимодействие на морето с брега. Сред океанографските фактори, които в най-голяма степен определят свойствата на крайбрежието и неговото изменение се явяват нивото на морето, приливите и теченията по направление на брега, вълнението. Те оказват непосредствено въздействие на формирането на брега и изменението на бреговата линия, и оказват негативно въздействие на много аспекти на жизнената дейност на хората по брега. Дълговременното изменение на крайбрежните характеристики на морето са свързани с трансгресията и регресията на морето. Примери за това могат да служат значителните вековни колебания на нивото на Каспийско море.

Поради това прогнозирането на времето и хидрологичните условия в крайбрежните райони и отдалечените от брега райони трябва добре да се знае местния хидрометеорологичен режим. Прогнозите са необходими както за каботажните плавания, така и за населението в крайбрежните градове и селища, които доста често са подложени на въздействието на силни щормови ветрове, наводнения и цунами. Те могат да се използват не само вътре в страната, но и зад нейните предели. Ако до излизането в открито море има две или няколко държави, тогава за МХМО могат да носят отговорност повече от една НМС. При това обслужването на морската дейност на брега и в крайбрежните райони на морето не трябва да противоречи на обслужването на това в открито море и трябва да се координира на национално и международно ниво.

Крайбрежното МХМО включва в себе си хидрометеорологично обслужване на отдиха на вода, регати, рибно стопанство, развлекателния и търговския флот, работи по добиване на пясък, полезни изкопаеми, работа на платформи по добив на нефт и газ, осигуряване на спасителните служби, а също осигуряване на контрол за процесите по замърсяване на морето. За решаването на тези задачи са необходими текущи и прогностични данни:

– за времето и хидрологичното състояние на морето;

– силата на сблъсъка на вълните в брега и вълновия прибой;

– процеса на ерозия на брега;

– крайбрежните течения;

– за щормовите нагони;

– за елементите на хидрометеорологичния режим за нуждите на риболова;

– за траекторията на разпространение на замърсяванията, например нефтени петна.

Спецификата на прогнозите за решаване на задачите по крайбрежието от МХМО се заключават в това, щото за тяхната подготовка се изисква изходната информация да е с добро времево и пространствено разрешение и методи, отчитащи спецификата на крайбрежните явления.

Крайбрежното МХМО се подразделя на осигуряване с общо назначение и специализирано осигуряване. МХМО с общо назначение включва подготовката и издаването на:

– ежедневен крайбрежен морски хидрометеорологичен бюлетин;

– бюлетин за леда;

– данни от наблюденията;

– климатична информация;

– консултации, експертни заключения, хидрометеорологично обобщение и други.

Във връзка с това, че в Наставлението по морско хидрологично прогнозиране няма определени граници за крайбрежен район от страна на морето, то при издаване на бюлетина в него трябва да бъдат указани точните граници на района или под района на крайбрежните води, за които е издаден бюлетина. Бюлетинът за крайбрежен район трябва да съдържа много по-подробна информация за прогнозата, отколкото бюлетина за открито море.

При описване на синоптичната ситуация трябва да бъдат указани точното местоположение и конкретното време на проявените такива природни явления, като тропически щормове или студен фронт, а също скорост и направление на тяхното преместване. Практически е невъзможно точно да бъдат прогнозирани вятърът и вълнението за всяка бухта или залив. В тези случаи капитаните на неголемите кораби трябва да се ориентират от общата прогноза с отчитане на познаването на местните условия и опита от плаванията в крайбрежните райони на морето.

Морските хидрометеорологични бюлетини за крайбрежните райони трябва да се предават от бреговите радио станции посредством радиотелефонна свръзка чрез системата НАВТЕКС в тези зони, в които тя функционира, в съответствие с установеното разписание. В някои райони с висока плътност на корабоплаване, не обслужвани от НАВТЕКС, предаването на бюлетина може да се осъществява с помощта на разширено групово повикване (РГП) ИНМАРСАТ. В останалите случаи бюлетините трябва да се предават от станциите за общодостъпното радиопредаване (радио факсимиле, факс).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар