// Вие четете...

Времето и Океана

Организация на морското хидрометеорологично осигуряване.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

Организация на морското хидрометеорологично осигуряване.

Под хидрометеорологично осигуряване на морските дейности се разбира съвкупност от работата на учрежденията и подразделенията на осигуряващите органи по своевременното и най-пълното удовлетворяване на исканията на потребителите с материали за хидрометеорологичното състояние на морската обкръжаваща среда в миналото, настоящето и бъдещето. МХМО включва:
– осигуряване за открито море;
– осигуряване за крайбрежните райони;
– осигуряване на главните пристанища и гавани.
Оперативното информационното осигуряване на стопанската и други дейности на море се регламентира от постановление на правителството, положения за осигуряващите органи и устави за организациите и учрежденията на осигуряващите органи, от планове и схеми на оперативното осигуряване, положения за реда за съставяне и предаване на щормовите предупреждения за възможност от възникване на опаси явления и екстремално високи замърсявания на морската природна среда, а също от документи на Световната метеорологична организация (СМО) и Между правителствения океанографски комитет (МОК). Списък от основни нормативно правни документи, регламентиращи МХМО.
Структура на съвременната система на МХМО се състои от три под системи:
– подсистема за морски хидрометеорологични наблюдения с наземно, морско и космическо базиране;
– подсистема за сбор, обработка, предаване и съхраняване на морската хидрометеорологична информация и данни;
– подсистема за интерпретация и довеждане на морската хидрометеорологична информация (анализи, прогнози и т.н.) до потребителя.
Като цяло системата на МХМО трябва да отговаря на изискванията за оперативност, достоверност и информативност на предоставената на потребителите продукция и услуги в областта на морската хидрометеорология. Заедно с това, тя трябва да се развива и усъвършенства адекватно на постоянно растящите изисквания на практиката.

Приложение 1. Схема на морското хидрометеорологично обслужване.

Концепцията за системата на МХМО се основава на две основни положения:
– тя се базира на съществуващата практика в оперативната работа на морските прогностични центрове, на резултатите от анализите за съвременните тенденции и направленията за развитие на морската метеорология и океанография, и се регламентира от нормативно правните документи и препоръките на СМО/ МОК;
– тя се основава на използването на съвременните модели, методи и технологични анализи и прогнози на основните хидрометеорологични параметри на морската среда.
МХМО се осъществява на следните основни принципи:
– дълбоко познаване на хидрометеорологичния режим на моретата и океаните;
– наличие на научно обосновани методи за диагноза и прогноза на хидрометеорологичните елементи и явления;
– достъпност на морската хидрометеорологична информация за широк кръг от потребители и ползватели независимо от техния ранг и принос в системата;
– максимално възможно използване на съвременните технологии за наблюдение, сбора, обработката и разпространението на прогностичната продукция;
– точно планиране на отделните елементи на МХМО в съответствие с международните задължения.
Цели и задачи на МХМО.
Основни цели на МХМО се явяват:
– реализация на реда и технологията за съставяне и разпространение на хидрометеорологичната диагностична и прогностична информация;
– съхраняване (архивиране) и подбор на данните от наблюдение, диагностичната и прогностичната продукция;
– оперативно осигуряване на корабоплаването, риболова и другите видове стопанска и отбранителна дейност в крайбрежните и открити води в моретата и океани с хидрометеорологична информация и прогнози;
– своевременно предупреждение за възникването на опасни явления в морето и океана на държавните власти, морските организации и населението чрез средствата за масовата информация;
– подготовка и изготвяне на анализи и прогнози за хидрометеорологични величини в регионален и глобален мащаб;
– осигуряване на оперативен достъп към цялата съвкупност от информационни данни и продукция за океана с цел поддръжка на морските дейности посредством интеграция и предоставяне на потребителите висококачествени данни и прогностична продукция;
– издаване при поискване на препоръки, консултации, справки, заключения и обзори с цел отчитане или използване в практическата дейност на морските стопански и други организации за сложилите се и очаквани хидрометеорологични условия в морето и океана;
– формиране на специализирани бази от хидрометеорологични и други данни;
– създаване и разпространение на нови видове информационна продукция и предоставяне на услуги в обеми и номенклатура, отговарящи на изискванията на морската практика;
– взаимодействие с международните информационни системи и НМС в рамките на изпълнение на международните задължения в областта на МХМО;
– повишаване на информационната безопасност, ефективността на системата за хидрометеорологично осигуряване на държавните органи, морските отрасли на икономиката и отбраната за сметка на осигуряването на достъпа до глобалния комплект данни от наблюденията, прогностичната продукция на метеорологичните служби от другите страни – членки на СМО, а също и използването на световния опит в областта на морската метеорология.
Тези цели се достигат с решаването на следните задачи:
– създаване на научно методична база на оперативното осигуряване с метеорологични и океанографски данни и информация за замърсяването на морската природна среда;
– развитие на системата за регулярен мониторинг за състоянието на морската и въздушната среда (с наземно, морско и космическо базиране);
– осигуряване на информационно взаимодействие с различни ведомства на основата на съвременните телекомуникационни и компютърни средства;
– осигуряване на достъп на ползвателите до цялата съвкупност на информационния фонд за океана;
– развитие и стандартизация на средствата за информационно обслужване на потребителите (ползвателите) с данни и информационна продукция (анализи, прогнози) за състоянието и замърсяването на Световния океан и крайбрежните територии;
– обмен на информационни данни в рамките на международното сътрудничество, а също така с участие в международни програми;
– организация и точно взаимодействие с потребителите (ползвателите) на хидрометеорологична информация, включително при маркетинга на потребностите от морски хидрологични прогнози;
– изучаване на потребностите на различните групи ползватели на морска хидрологична информация;
– съгласуване на състава на пусканата продукция с потребностите на заявителите, обръщайки особено внимание на съдържанието, обема и срока на пускане;
– периодично осъществяване на мониторинг на измененията в потребностите на потребителите;
оценка на качеството и пълнотата на оперативно пусканата хидрометеорологична и друга информация за състоянието на Световния океан.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар