// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Общо морско хидрометеорологично осигуряване.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“

Основните видове обслужване с общо назначение се явява издаването на ежедневни хидрометеорологични бюлетини което включва:

– щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ;

– кратък обзор на основните характеристики на времето и състоянието на повърхността на морето;

– прогнози.

Щормовите предупреждения, краткия обзор на характеристиките на времето и прогнозите трябва да се предават на открит текст. Същата тази информация, която е предназначена за ГМССБ, трябва да се предава на английски език.

В първата част на бюлетина трябва точно да се указва зоната, за която се отнася всяко предупреждение. Когато няма предупреждение, този факт трябва да бъде отразен в първата част на бюлетина с формулировката „Предупреждения няма”. По такъв начин, получателят на съобщението веднага узнава за това, дали се изпраща предупреждение или не се изпращани.

Втората част на бюлетина трябва да съдържа:

– дата и час;

– кратък обзор на основните характеристики на приземна синоптична карта;

– направление и скорост на преместване на основните барични системи и тропически смущения.

Отделно се издават морски бюлетини, съдържащи информация за състоянието и дългосрочни прогнози за ледовите условия в моретата, състоянието и дългосрочна прогноза за нивото на Каспийско море и други.

Освен с бюлетини морска информация може да бъде представена във вид на карти за времето и хидрологичното състояние на повърхността на морето, спътникови снимки, таблици, графики и т.п.

Най-важните хидрометеорологични характеристики, включвани в обзора се явяват ветровото вълнение и зиб, лед, течение и т.н. Краткия обзор трябва да съдържа описание на местоположението и предвижването на атмосферните системи за цялата зона на отговорност. Прогнозите трябва да включват:

– период на действие на прогнозата;

– название на района на прогнозата;

– описание на прогнозираните величини.

Осигуряването с щормови предупреждения и прогнози в рамките на международната програма ГМССБ се осъществява чрез системата НАВТЕКС и международната служба Safety Net и високочестотни (ВЧ) предавания на информацията по безопасност на море (ИОБМ).

Излъчването на щормови предупреждения и морски бюлетини за зоните, не обхванати от системата НАВТЕКС, трябва да се осъществява от международната служба Safety Net за прием на ИОБМ в съответствие с изискванията на СОЛАС.

Прогностичните служби освен бюлетина предоставят следните видове информационни услуги и продукция.

Информационни услуги:

– даване на материали от държавния фонд или техни копия за работа в читалня;

– даване на справки за наличие и мястото на съхранение на данни, съществуващи в организациите и учрежденията;

– извършване на разчети по съществуващи програми за обработка;

– други информационни услуги.

Информационна продукция:

– съставяне и издаване на каталози с данни от държавния фонд;

– подготовка, издаване и предоставяне на режимно справочна информация (ежемесечници, ежегодници, справочници, атласи, бюлетини, обзори и т.н.);

– съставяне на програми и извършване на разчети по заявка на потребител;

– създаване на бази и банки от данни за отделните региони, създаване на дисциплинарни бази и банки;

– аналитични обзори, справки, препоръки, експертни заключения и други.

Прогностичните учреждения предоставят услуги в форма на обзори, справки и експертни заключения по специални заявки, а също предоставяне на информация във връзка с официални разследвания на нещастни случаи, заявки за изплащане на застрахователни компенсации за щети в резултат на аварии, обусловени от щормово време и т.н. Такава информация може да бъде както с фактически, така и с прогностичен характер.

Освен това, по специални заявки не рядко се оказва помощ по интерпретации на хидрометеорологична информация, а също така даване на квалифицирани консултации и препоръки. Въпроса за предоставяне на информация в случай, когато се засягат правни или комерчески интереси, трябва да се решават в рамките на приетите регламентиращи документи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар