// Вие четете...

Приложни науки

Общи изисквания към осигуряването на ВМФ.

„Знанието е светлина, показваща пътя във всяка работа.“

Изисквания към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ. Към навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се предявяват следните основни изисквания:

– предварително провеждане;

– непрекъснатост и устойчивост;

– скритост;

– действие по цялата дълбочина на отговорния район;

– надеждност и точност;

– оперативност;

– способност да се осъществява хидрометеорологично осигуряване в условията на частично или пълно прекратяване на международния обмен на хидрометеорологична информация.

Предварителното провеждане на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се постига чрез:

– системно изучаване на отговорния район;

– оборудване на района със средства за навигация;

– поддържане на средствата за навигация и океанография в работно състояние;

– пълно удовлетворяване на потребностите от морски карти, ръководства и пособия за навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване на плавателните средства;

– отработване на действията по осигуряването на мероприятията на море предварително и в мирно време;

– организация на взаимодействието на институциите и организациите имащи отношение по осигуряването;

– своевременно поставяне на задачите по осигуряването към имащите отношение към него;

– разработка и своевременно актуализиране на документите по навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване.

Непрекъснатост и устойчивост на осигуряването се достига чрез:

– постоянно изпълнение на мероприятията по осигуряването, както денем, така и нощем, във всякакви условия на обстановката;

– осигуряване на необходимите сили, състав и средства;

– надеждна комуникация между осигурявани и осигуряващи;

– дублиране на силите и средствата за осигуряване, както и на средствата за комуникация по всички направления;

– разсъсредоточаване на частите и подразделенията, организация на тяхната отбрана и защита;

– надеждно управление на осигуряващите силите и средствата;

– организация на ремонта и възстановяване на осигуряващите сили и средства;

– създаване на запаси от средства за осигуряване и на резерв от подготвени сили;

– провеждане на хидрографско и хидрометеорологично разузнаване по целия отговорен район.

Скритост на осигуряването се достига чрез:

– запазване в тайна на всички мероприятия по организирането и осъществяването на осигуряването;

– провеждане на комплекса от съгласувателни мерки по маскировка на привеждането на средствата за навигационно оборудване в особен режим на работа;

– въвеждане в заблуждение и дезориентиране на ползватели от противниковата страна за работата на средствата за навигационно оборудване, както и използването на демонстративни действия;

– скриване характера и основните направления по изучаването и оборудването на отговорния район;

– установяване на определения режим на свръзка;

– довеждане на информацията за навигационно осигуряване до ползвателите по отношение управлението на средствата за навигация;

– използване на имитиращи средства за осигуряване на лъжливи направления.

Действието на средствата за осигуряване на цялата дълбочина на района се достига чрез:

– изучаване на целия отговорен район в навигационно хидрографско и хидрометеорологично отношение;

– оборудване на целия отговорен район със средства за осигуряване;

– разкриване на хидрометеорологичната обстановка на целия отговорен район;

– комплексно използване на автономните и неавтономните технически средства за навигация (радиотехнически и зрителни);

– използване на чужди радио навигационни системи;

– използване на маневрени средства за осигуряване;

– включване на хидрографски плавателни средства в изследвания на целия район при попътни маршрути.

Надеждност и точност се достига чрез:

– отчитане влиянието на хидрометеорологичната обстановка на точността на счислението и измерването на навигационния параметър, както и върху безопасността и ефективността на плавателните средства;

– разгръщане на целия отговорен район на оптимално количество високо точни средства за навигационно оборудване, тяхната калибровка и постоянен контрол за стабилна работа;

– до снабдяване на плавателните средства с технически средства за навигация и океанография;

– точно определяне на поправките на техническите средства за навигация;

– комплексно използване на всички технически средства и методи на осигуряване;

– създаване на необходимите пособия и информация за отчитане влиянието на хидрометеорологичните условия на изработката на навигационни данни;

– насочване на специалисти по осигуряването към плавателните средства за обслужване на техническите средства по навигация и океанография;

– своевременно получаване на информация за обстановката, изискваща хидрометеорологично осигуряване и съвместен анализ на получените данни с прогнозираните хидрометеорологични условия;

– своевременно информиране на ползвателите за хидрометеорологичната обстановка и препоръките за нейното отчитане;

– организиране на хидрометеорологично разузнаване, позволяващо предварително да се оцени влиянието на хидрометеорологичните условия на работата на плавателните средства.

Оперативност на осигуряването се достига чрез:

– отработване организацията по осигуряването на плавателните средства;

– предварително разставяне на средствата за навигационно осигуряване;

– отработване на организацията по управление на средствата за осигуряване;

– умело използване на средствата за свръзка;

– използване на компютърни модели при изготвянето на прогнозите;

– постоянно следене за всички изменения на хидрометеорологичната обстановка и нейното анализиране;

– постоянен контрол за подготовката на силите и средствата за навигационно хидрографско и хидрометеорологично осигуряване.

Способност за осъществяване на хидрометеорологично осигуряване в условията на частично или пълно прекратяване на открития международен обмен на хидрометеорологична информация се достига чрез:

– отработване на системата за обмен на хидрометеорологична информация по скрити канали за свръзка;

– уясняване на хидрометеорологичната обстановка по маршрутите на плаване в отговорните райони;

– взаимодействие между сродни организации притежаващи информация за хидрометеорологичната обстановка;

– отработване на прийомите и способите за възстановяване на хидрометеорологичните полета над неосветените или частично осветени с хидрометеорологични данни райони;

– организиране информирането на ползвателите с данни за хидрометеорологичните условия и препоръките за тяхното отчитане;

Организиране на ръководството на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване.

Навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се организиране от старшата инстанция отговорна за безопасността и ефективността на корабоплаването, използването на въоръжението и военно техническите средства. НХХМО се осъществява от организацията непосредствено отговорна за това.

Ръководството, планирането и организирането на осигуряването се възлага на началника на отговорната организация за съответния район.

Към основните мероприятия по организацията на осигуряването се отнасят следните мероприятия.

Мероприятия на старшата институция:

– осигуряване участието на началника на отговорната организация по осигуряването в работата на старшата институция при подготовката на материалите за изработване на решение по осигуряването;

– информиране и ориентиране на силите, участващи в осигуряването по отношение на задачите поставени на организацията;

– организиране на управлението от старшата инстанция и включване на представители от управлението на организацията, осъществяваща осигуряването;

– съгласуване и контрол за изпълнение на плана по осигуряването, информиране на силите, участващи в осигуряването, за мероприятията предвидени за изпълнение от тях;

– подготовка към решението на предложение по привличане на допълнителни сили за осигуряване от сродни организации;

– определяне на реда за информиране на силите участващи в осигуряването за обстановката и нейните изменения;

– отработване на организацията за свръзка и взаимодействието между участниците;

– подготовка на таблица с критичните значения на хидрометеорологичните параметри, водещи до изменение на експлоатационния потенциал и безопасността на силите.

Мероприятия на организацията извършваща осигуряването:

– поставяне на задачите по осигуряването на силите от организацията;

– разработка на план за осигуряването;

– подготовка на органите за управление, силите и средствата към изпълнение на поставените задачи;

– организация на системата за управление и свръзка;

– организация на взаимодействието между силите от осигуряването;

– разгръщане на силите и средствата за осигуряване;

– контрол на силите и средствата за осигуряване и изпълнението на поставените задачи по плана.

Краен резултат от организирането на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване се явява готовността на силите и средствата към решаване на поставените задачи.

Всичко казано по-горе представлява кратко изложение на основите на методологията на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на военноморския флот, базиращо се на положенията на такива научни дисциплини като анализ на системите и изследване на операциите. Заедно с това уместно е да се отбележи, че важността на използване на дадената методология е по-широко, от решението на проблемите и задачите на НХХМО на ВМФ – тя може да бъде разпространена и на другите информационни системи, например, системата за разузнаване.

Ясно е, че при разработки и приложения на основата на такава методология, на конкретни методи, способи и практически прийоми трябва да се отчита спецификата на съответната система, но в принципен план основните методологически положения запазват своята справедливост и приложимост към други информационни системи, различни от системата за навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на ВМФ.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар