// Вие четете...

Приложни науки

Обработка на материалите от магнитната снимка. Част 2

„Пътищата към науката за никого не са затворени.“

Отчетни материали. С завършването на камералната обработка на материалите от магнитната снимка се съставят отчетните документи, които след това се представят в 280 ЦКП на ВМФ. Такива отчетни документи се явяват:

– научно – техническия отчет;

– каталогът, сформиран на технически носител или в табличен вид;

– отчетните планшети и справочните материали за всеки от тях;

– полевата документация.

При маршрутна магнитна снимка се съставя самостоятелен научно – технически отчет, а работния планшет се приема в качеството на отчетен.

Научно – техническия отчет се съставя в съответствие с изискванията на РИО-80 (Ръководство по океанографско изучаване на океаните и моретата). В научно – техническия отчет допълнително трябва да бъдат включени:

– методиката за отчитане девиацията на магнитометъра и вариациите на ГМП, а също така резултатите, получени при този процес;

– информацията за изпълнените работи, позволяваща в последствие да се извърши отчитане на вековния ход;

– данните за нивото на магнитната активност за периода на провеждането на снимката по наблюденията на МВС или близките към района на работа магнитни обсерватории;

– резултатите от оценката на точността на снимката.

Съставянето на каталозите се извършва на технически носители на информация или в табличен вид, с цел удобство при съхранение и последващо използване на получената информация за разпределението на елементите на ГМП.

В каталозите се съдържат значенията на ГМП, измерени в процеса на снимката. Образец на формата за записи са приведени в ИМ-86, но в случай на комплексна снимка на квазистационарни полета, тоест в случай на измерване на параметрите на геомагнитното, гравитационното полета и релефа на дъното едновременно, също така се допуска използването на формати MGD-77 (Marine Geophysical Data) или формата, приведен в ИГ-78 (Инструкция по гравиметрична снимка). Следва да се отбележи, че всички указани формати са близки един до друг по своето съдържание.

Информацията в каталога се записва за всяка точка на измерване. Първия запис в формат ИМ-86 на магнитната лента се явява информация за рейса. Този запис съдържа 24 участъка по 80 байта всеки. В него се записват сведения за страната изпълнител на измерванията, името на кораба, номера на рейса, датата на началото и завършването на рейса, средствата за измерване и т.н. Втория запис е информация за галса, където всеки галс съответства на един запис. В него се записват сведения за номера на галса, броя на измерените значения на ГМП на галса, скоростта на кораба, способа за определяне на поправките за девиация, способа за наблюдение, типа на магнитометъра и т.н. Третият запис съдържа информация за една точка, където се записва номера на точката, датата на измерването, времето на измерване, координатите на точката, значенията на измерените елементи на ГМП и поправките за вариация, а също така и други сведения за дадената точка.

Подобен е порядъка на форматизация на данните от морската магнитна снимка и при съставянето на каталога при запис на перфолента, допълнително към него се съставя пояснителна записка. Тя трябва да съдържа информация, необходима при пренасяне на каталога на магнитна лента в центъра на сбора на данни. В пояснителната записка се привеждат сведения по 30 основни позиции – по международния код на снимката до броя на десет градусни квадрати на Марсден, в който са попаднали точките на измерване на елементите на ГМП.

Каталогът, представен в табличен вид се състои от три части:

– пояснителна записка, с аналогично описание, показано по-горе;

– опис на галсите;

– информация за точките, записани в каталога.

Списъкът на галсите и информацията за точките се съставя на специални бланки, чиито форма е приведена в ИМ-86.

Отчетните планшети се изготвят на мека основа, тоест на картографска хартия или на пластмаса. На тях се нанасят:

– значенията на ГМП;

– изодинамите на ГМП.

Ако в процеса на снимка са се измервали няколко елемента на ГМП, то за всеки един от тях се изготвя отделен отчетен планшет. На първо място на отчетния планшет се нанасят характерните значения на полето, а след това допълнителните. Данните от контролните галси на планшета могат и да не се нанасят, а да се представят на отделна калка в мащаба на планшета. За намаляване на натоварването на отчетния планшет може вместо абсолютните значения на ГМП да се нанасят превишенията на тези значения над избрано за дадената снимка абсолютно ниво, чийто значения трябва да бъде записано под долната рамка на планшета. При нанасяне на значенията на ГМП на отчетния планшет е необходимо в задължителен порядък да се отчита взаимното разположение на носителя и гондолата на магнитометъра, ако разстоянието между тях в мащаба на планшета превишава 0,5 мм. Изодинамите на отчетния планшет се прокарват през 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500 и 1000 нТл. Величината на погрешността при изглаждането на изодинамите не трябва да превишава погрешността на снимката. Провеждането и изглаждането на изодинамите е необходимо да се осъществява с обезателно използване на магнитограмите, отчитайки при това конфигурацията на съседните изодинами. След изготвянето на отчетния планшет се извършва неговото редактиране, което се осъществява в съответствие с изискванията на ПГС-4.

Към отчетния планшет в обезателен порядък трябва да се прилагат справочни материали. Справочните материали, прилагани към отчетния планшет се явяват:

– галсовата калка;

– калката за разминаванията в ГМП;

– калката на значенията на ГМП по галси, не приети за обработка.

На всяка калка се нанася:

– вътрешната рамка на планшета, без указване на координатите;

– название на калката;

– номерът на планшета, към който се отнася калката;

– подписите и фамилиите на лицата, съставили и проверили калката.

На галсовата калка също се нанасят:

– местата на определянията;

– пътя на следване (привързване);

– броя на галсите и на определените места (часовата отметка с указване на времето и отчета по лага);

– датата не по-рядко от 8 часа.

На калката на различията на ГМП се нанасят значенията на полето на редовите и контролните галси в точките на тяхното пресичане. Тази калка служи за оценка на качеството на снимката.

По този начин, получените в резултат на камералната обработка отчетните материали съдържат цялата информация, необходима за съставянето и коректурата на картите за разпределението на елементите на ГМП в океана. Цялата тази информация се представя в удобен за съхранение и оперативно използване вид.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар