// Вие четете...

Черно море

Обобщение за хидрологичния режим на Черно море?

„Много опитният е по-добър от мъдрия.“

Какво можем да обобщим за хидрологичния режим на Черно море?

Значителна морфологична изолация, свързаност със Световния океан, чрез Мраморно и Средиземно море посредством тесния и плитководен пролив Босфор.
Чашообразна форма на котловината на морето с максимална дълбочина 2245 м и относително равно дъно.
Устойчива циклонична система на теченията, основно възбуждани от преобладаващите над морето ветрове.
Слабо развитие на приливи с неправилен полуденонощен характер и най-голяма амплитуда до 9 см.
Незначителен годишен ход на нивото с наличие на сейшо образни и сгонно нагонни колебания на нивото при различни периоди и амплитуди.
Малък, но постоянен външен водообмен на морето през пролив Босфор посредством повърхностни и при дънни течения.
Бавно протичаща, но обхващаща цялото море вътрешен водообмен, във връхния слой до 100 – 150 м посредством атмосферно конвективните процеси, в при дънния слой под 1000 м геометричната конвекция, в промеждутъчния слой 150 – 1000 м посредством градиентните течения.
Относително малка соленост във връхния слой до 17 – 18,2 ‰ и в дълбочинния до 22,4 ‰.
Висока температура на водата в течение на годината, във връхния слой далече от брега 6 – 24 ºС, в близост до брега 0,5 – 29 ºС, в дълбочинния слой под 200 – 300 м около 8,5 – 9,1 ºС.
За охарактеризиране на хидрологичния режим на Черно море на основание направените анализи и изводи могат да се направят още обобщения, като цяло.
При подходящи условия (вертикално разпределение на температурата, соленост и плътност) на водата може да се предположи, че в Черно море ще се появи подводно звуков канал. Такива условия е възможно да се получат през пролетта и началото на лятото, при повишаване на температурата на водата в резултат на радиационното нагряване на повърхността на морето и още не успели да се нагреят по-дълбоките слоеве вода охладили се през зимата. Такъв подводно звуков канал е възможен на дълбочина 60 – 70 м, където трябва да се намира и неговата ос. Този извод се потвърждава от графиката на вертикалното разпределение на температурата, солеността и плътността на водата, както и графиката на скоростта на звуковите лъчи.
Въпросът за изучаването на хидрологичния режим на Черно море и установяването на подводно звуков канал се явява един от важните въпроси, които ако добре се изследва може да се повиши в значителна степен ефективността на използването на техническите средства.
По задълбоченото изучаване и щателно изследване на хидрологичния режим на Черно море със съвременна апаратура би потвърдило съществуването на подводно звуков канал и че такова явление действително съществува.
Следва също да се каже, че при използване на морските съоръжения, корабите, както и корабната апаратура е необходимо да се отчитат всички хидрологични фактори оказващи влияние на тяхната работа. За това как и кои фактори оказват влияние на работата на корабната апаратура и съоръжения, трябва да се има в предвид годишното време, сезона, денонощието, температурата и солеността на водата, дълбочината на морето и характера на грунда на дъното. Не само доброто познаване на теорията за хидрологичния режим на морето, а също и систематичното натрупване на опитни данни за хидрологията на морето и тяхното обобщаване и анализиране ще способстват за ефективното и безопасно използване на морските съоръжения и корабите като цяло.
В интерес на повишаване ефективността и безопасността на морските дейности е необходимо винаги да се взема под внимание и да се отчита комплексния характер на влияние на хидрологичните условия на цялостната човешка дейност на море.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар