// Вие четете...

Атмосфера

Някои характеристики на турбулентността.

„Каква полза от звездите, ако свети луната.“

Опростена характеристика на турбулентността.

В процеса на турбулентно премесване протича преместването на отделните частици (маса) въздух от една точка в друга, както по вертикала, така и по хоризонтала. Отделните въздушни частици, участващи в турбулентното премесване е прието да се нарича турбулентен мол. Те се откъсват от общия поток в една точка, преместват се на някакво разстояние и се смесват с потока в друга точка от пространството. В реални условия процесът на преместване на турбулентните молове се случва непрекъснато, откъсналите се от общия поток въздушни частици постепенно започват да се смесват с обкръжаващия ги въздух.
Път на смесване се нарича разстоянието на което се премесва турбулентния мол от момента на неговото зараждане до пълното му смесване с въздушния поток.
При своето преместване турбулентните молове пренасят водна пара, атмосферни примеси и други физични свойства на въздуха (топло съдържание, количество движение).
Слоят атмосфера в който коефициента на турбулентност расте с височината се нарича приземен слой, като неговата височина се изменя от 10 – 20 до 200 – 250 м, най-често е от 50 до 100 м.
Отношението на коефициента на турбулентен обмен към плътността на въздуха се нарича коефициент на турбулентност.
Коефициента на турбулентен обмен е равен на потока примеси или водна пара при условие, че вертикалния и градиент на съдържание е равен на единица.
Значението на коефициента на турбулентност на горната граница на приземния слой в зависимост от термичната устойчивост, скоростта на вятъра и неравностите на земната повърхност се колебае от десети до няколко десетки м²/с.
Наред с турбулентния поток примесите, водната пара и другите физични свойства на въздуха в атмосферата се наблюдават молекулярни потоци, обусловени от топлинното движение на молекулите.
В условията на атмосферата преносът на примеси, водна пара и други се осъществява главно от турбулентното премесване, а не от молекулярната дифузия, тъй като турбулентния поток е значително, в много пъти по-голям от молекулярния.
Турбулентните потоци на примеси в хоризонтално направление са значително по големи от вертикалните.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар