// Вие четете...

Календарът на българите

Небесни екваториални координати.

„Всеки вижда слънцето по своему.“

Небесни екваториални координати.

Началото на координатната система е точката на наблюдението. Оста OZ съвпада с световната ос относно O, при което Z съответства на северния полюс. Очевидно основната (фундаменталната) равнина съвпада с равнината на екватора, която минава през точка O. Оста OX има посока към точката на пролетното равноденствие γ. Екваториалните (сферичните) координати на една точка M от повърхността на небесната сфера са: – право изгряване (ректасцензия) – α=AoMo; – деклинация – δ=MoM.
Тук точката Ao съвпада с точката на пролетното равноденствие γ. Правото изгряване α обикновено се изразява в часове (време).  

По определение часовият ъгъл t на точката на пролетното равноденствие γ е сидерично (звездно) локално (местно) време. Между правото изгряване α и часовия ъгъл H на едно светило от една страна и t от друга съществува важна зависимост.
α + H = t

Еклиптични координати.
Тук координатната система е аналогична на предходната (фиг. 4). За основна равнина се приема равнината на еклиптиката релативно точката O, успоредна на равнината на видимата орбита на Слънцето около Земята.

Оста OX сочи към точката на пролетното равноденствие γ. Равнината на еклиптиката и равнината на екватора се пресичат приблизително под ъгъл e=23°26′, наречен наклон на еклиптиката, по дължината на равноденствената права. Тази права съединява точките γ’ на есенното и γ на пролетното равноденствие. Тя съвпада с оста OX от (фиг. 4 и фиг. 5).
Еклиптичните координати на една точка M от повърхността на небесната сфера с център O са: – небесна дължина – L= AoMo; – небесна широчина – B= MoM.
Екваториалната и еклептичната координатна система са директни. За образуване на положителни дъги (ъгли) α – право изгряване, за екваториалната, респективно L – дължина на еклептичната система, един наблюдател поставен в точка O с главата по посока на Z (аналогично за двете системи), върти мислено по посока, обратно на часовата система до съвпадение с OY. Тази посока е еднаква с посоката на видимото годишно движение на Слънцето и видимото месечно движение на Луната около Земята. В същата посока, както знаем се въртят планетите около слънцето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар