// Вие четете...

Ниво на океана

Начало на хидрографските изследвания.

„Никой не пробва дълбочината на морето с двата крака едновременно.“

Хидрографските изследвания са насочени за осигуряване на мореплаването и се изпълняват от Хидрографските служби на ВМФ. Неоценим е приносът на военните хидрографи в изучаването на Световния океан. На световната карта този принос се отбелязва с голямо количество географски названия, свързани с имената на военни изследователи.

Историята на хидрографията е непосредствено свързана с историята на развитието на мореплаването и морското търговско корабоплаване. Поради това е справедливо да се счита, че началото на хидрографските изследвания съвпада с началото на мореплаването.

Първоначално хидрографията е била неразделна част от корабоводенето. Известна е тъждествеността на задачите на хидрографията и корабоводенето, а също така примитивността на средствата и методите за тяхното решаване, които не са изисквали особени знания и навици. Поради тази причина бележити мореплаватели по това време са били заедно с това и най-прославени хидрографи. На този етап навигационни инструменти са отсъствали, а в хидрографията са се срещали само най-простите.

В ранния етап на феодализма, наричан в историята период от средновековието, мореплаването и хидрографията не са получили сериозно развитие. И едва в втората половина на XV в. е започнало строителството на ветроходи с голямо водоизместване. По своята конструкция и техническото оборудване тези кораби са позволили извършването на далечни плавания. Създали са се навигационни карти – портолани, влязъл е в употреба така наречения градщок – инструмент за измерване на височината на светилата над хоризонта с цел определяне на мястото на кораба. В този период са били извършени известните плавания на Колумб, Васко да Гама, Магелан, Баренц и други забележими мореплаватели.

Най-ранните сведения за изучаване на морето, например, в Русия се отнасят към началото на руското мореплаване. Има всички основания да се смята за наличие на висока за своето време хидрографска култура на руските мореплаватели, които от незапомнени времена са започнали опознаването на знаците по бреговете и островите, добре са познавали приливните явления. Те са разполагали с ръкописни лоции и вероятно са имали собствени морски карти.

Забележителен исторически паметник на културата от времето на до петровска Рус се явява „Древна руска хидрография”, написан от неизвестен автор през 1627 г. и публикувана за първи път от Н. И. Новиков през 1773 г. През 1696 г. веднага, след като на Дон били спуснати на вода първите военни кораби, бил извършен промер в устието на реката под ръководството на Петър I. В същата тази година, по време на поход на флота от Азов до Керч бил извършен попътен морски промер.

Към средата на XVIII в. хидрографските работи са започнали да се базират на достатъчно точни измервания, извършени със секстант, изобретен през 1731 г., и хронометър, изобретен през 1735 г.

Хидрографията се отделила в самостоятелна наука, а хидрографска служба в редица страни е получила своето организационно оформление. В Русия хидрографска служба била създадена през 1718 г., в Франция 1720г., в Англия и Холандия през 1737 г., а в САЩ през 1830 г.

Няколко години след освобождението на България от турско робство, с указ на българския княз през 1883 г. била създадена първата държавна институция за изучаване на българското крайбрежие на Черно море и осигуряване на българския военен флот, а именно Хидрографска служба към ВМФ на княжество България.

Във втората половина XVIII в. всички държави, имащи военен и търговски флот са пристъпили към системно изучаване на океана и морето.

Всемирното развитие на фундаменталните и приложни науки, бързото внедряване на техните постижения в производството трябвало да станат важен източник за ускоряване на развитието на всички отрасли в народното стопанство.

На географските науки и в това число на хидрографията принадлежи най-важната роля при решаването на проблемите по рационалното използване на естествените ресурси на моретата и океаните, осигуряването на мореплаването и в защитата на морските граници на Родината.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар