// Вие четете...

Приложни науки

Национална морска политика.

„Не морето поттопява корабите, а ветровете.“

В съответствие с техническото задание за НИР на „Мореход 2030” са били проанализирани повече от 50 основополагащи документа, регламентиращи морската и военно морска дейност на Русия. Към тях, в частност, се отнасят:

– Стратегия за национална безопасност на РФ до 2020 година;

– Военната доктрина на РФ;

– Концепция за дългосрочно социално икономическо развитие на РФ за периода до 2020 година;

– Основи на политиката на РФ в областта на военно морската дейност на периода до 2010 година;

– Концепция за охрана на Държавната граница на РФ, вътрешните морски води, териториалното море, континенталния шелф, изключителната икономическа зона на РФ и нейните природни ресурси;

– Транспортна стратегия на РФ за периода до 2030 година;

– Концепция за развитие на рибното стопанство на РФ за периода до 2020 година;

– Основи на държавната политика на РФ в Арктика за периода до 2020 година и по нататъшните перспективи и други.

При разработката на предложения по усъвършенстване на националната морска политика по функционални направления са били уточнени изискванията към такива документи като:

– Концепция за външна политика на РФ (2008 г.);

– Концепция за развитие на вътрешния воден транспорт на РФ (2003 г.);

– Стратегия за развитие на корабостроителната промишленост за периода до 2020 година и за по нататъшните перспективи (2012 г.);

– Основи на държавната политика в областта на използването на минералните ресурси и недроползване (2003 г.) и други.

При разработка на научно техническия отчет за НИР „Мореход 2030” и, преди всичко, при формирането на проекта за Морска доктрина 2030, са били взети под внимание предложенията на федералните органи на изпълнителната власт за внасяне на изменения и допълнение в действащата Морска доктрина. Тези предложения са изложени в съответните писма от МО на Русия, Федералната митническа служба на Русия, министерствата на корабостроене, транспорта, икономиката, природните ресурси, образованието и науката, риболова.

Като особености на Морската доктрина до 2030 се явява това, че в нея са били съхранени тези положения от действащата Морската доктрина, които не са загубили своята актуалност към разглеждания период от време.

В резултат на изпълнените научни изследвания от ДНИНХИ е бил разработен научно техническия отчет за първия етап на НИР „Мореход 2030”, състоящ се от 11 части и 9 приложения, съдържанието на които е приведено по-долу.

Съдържание на частите на научно техническия отчет.

Част 1. Анализ на условията за формиране и реализация на националната морска политика на Русия за последните две десетилетия.

Част 2. Доктринални и институционални основи на съвременната морска политика в Русия.

Част 3. Съдържание на националната морска политика. Функционални направления на националната морска политика: морски транспорт, морски риболов.

Част 4. Съдържание на националната морска политика. Функционални направления на националната морска политика: морски минерални и енергийни ресурси, провеждане на морски научни изследвания.

Част 5. Съдържание на националната морска политика. Функционални направления на националната морска политика: военно морска дейност.

Част 6. Анализ на основните фактори, възможности и заплахи за развитието на морската дейност към регионалните направления на националната морска политика.

Част 7. Разработка на предложения по усъвършенстване на националната морска политика към регионалните направления.

Част 8. Реализация на националната морска политика, Национално корабостроене.

Част 9. Реализация на националната морска политика: осигуряване на национална безопасност на морските дейности, информационно осигуряване, кадрово осигуряване на морските дейности.

Част 10. Анализ на дългосрочните задачи на националната морска политика и обосноваване на новата редакция на Морската доктрина на Русия.

Част 11. Проект на Морската доктрина на РФ за периода до 2030 година.

Съдържание на приложенията на научно техническия отчет.

Приложение А. Заплахи за националните интереси на РФ в Световния океан.

Приложение Б. Стратегически проблеми по усвояването на природните ресурси на Световния океан и прилежащите към руските териториални морски пространства. Място и роля на ВМФ в осигуряването на безопасността на морските стопански дейности.

Приложение В. Система от правни мероприятия по осигуряване на безопасността на морските дейности на РФ.

Приложение Г. Съвременни правни проблеми по усвояването от РФ на крайбрежните морета и отдалечените райони на Световния океан.

Приложение Д. Концепция по създаване и модела за функциониране на морската подводна роботоризирана система.

Приложение Е. Осигуряване на морските дейности на РФ по търсене и спасяване.

Приложение Ж. Обосноваване на приоритетните направления за развитие на системата за мониторинг на обектите в надводната, подводната и въздушната среда.

Приложение И. (Част 1) Място и роля на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на морските дейности в функционалните и регионални направления на морската политика, изпълнение от РФ на своите международни задължения (анализ на отечествения и чуждестранния опит на функционирането на системата за хидрометеорологично, геофизично и картографско осигуряване, анализ и уточняване на направленията и задачите на морските дейности в частта по демилитация на морските граници, определяне на границите на шелфа и т.п. развитие на единно радио навигационно поле, предоставяне на океанографска информация).

Приложение И. (Част 2) Място и роля на навигационно хидрографското и хидрометеорологично осигуряване на морските дейности в функционални и регионални направления на морската политика, изпълнение от РФ на своите международни задължения (оценка на съвременното състояние на Навигационно хидрографското осигуряване и Хидрометеорологичното осигуряване на Северния морски път, анализ и уточнение на направленията и задачите на морските дейности, чиито решения трябва да се осигуряват от системата за НХО и ХМО на ВМФ, оценка на съвременното състояние на ХС на ВМФ).

Изхождайки от резултатите на проведените изследвания е било предложено да се внесат в структурата на новата редакция на Морската доктрина 2030 редица иновации, разкрити в долу приведената таблица.

Сравнение на структурите на действащата и проекта на новата Морска доктрина.

Действаща Морска доктринаПроект на новата Морска доктрина
I Общи положенияI Общи положения
II Същност на националната морска политикаII Национална морска политика
1. Национални интереси на РФ в Световния океан, цели и принципи на националната морска политика
• национални интереси на РФ в Световния океанНационални интереси на РФ в Световния океан
• цели на националната морска политика1. Цели на националната морска политика
• принципи на националната морска политика2. Принципи на националната морска политика
2. Задачи на националната морска политика3. Задачи на националната морска политика
III Съдържание на националната морска политикаIII Съдържание на националната морска политика
1. Функционални направления на националната морска политика1. Функционални направления на националната морска политика
Морски превози1.1. Морски превози

1.1.1. Морски транспорт

1.1.2. Вътрешен воден транспорт
Усвояване и съхранение на ресурсите на Световния океан1.2. Усвояване и съхранение на ресурсите на Световния океан
а) Морски промишлен риболов1.2.1. Морско риболовно стопанство
б) Усвояване на минералните и енергийни ресурси1.2.2. Морски минерални и енергийни ресурси

1.2.3. Морски тръбопроводи
Усъвършенстване на научната дейност1.3. Провеждане на морски научни изследвания
Осъществяване на военно морска дейност1.4. Военно морска дейност
2. Регионални направления на националната морска политика2. Регионални направления на националната морска политика
Атлантическо регионално направление2.1. Атлантическо регионално направление
Арктическо регионално направления2.2. Арктическо регионално направления
Тихоокеанско регионално направление2.3. Тихоокеанско регионално направление
Каспийско регионално направление2.4. Каспийско регионално направление
Индийско океанско регионално направление2.5. Индийско океанско регионално направление

2.6. Антарктическо регионално направление
IV Реализация на националната морска политикаIV Реализация на националната морска политика
1. Административна морска дейност1. Корабостроене
2. Икономическо осигуряване*
3. Осигуряване на безопасността на морските дейности2. Осигуряване на безопасността на морските дейности
4. Кадрово осигуряване3. Кадрово осигуряване
5. Информационно осигуряване4. Информационно осигуряване

5. Държавно управление на морските дейности
V ЗаключениеV Заключение

В таблицата с курсив са показани тези раздели в действащата Морска доктрина, които са били съществено преработени, с черен шрифт са показани разделите, които се явяват принципно нови (положенията за морския транспорт, вътрешния воден транспорт, морските тръбопроводи, за Антарктическото регионално направление и реализацията на националната морска политика в частта корабостроене). Със звездичка е обозначен раздела, който не е влязъл в Морската доктрина 2030.

Проектът за Морска доктрина 2030 е преминал експертизата във Военния учебно научен център на ВМФ от „Военно морската академия” и Централния научно изследователски институт на морския флот. С разглеждането на нейното съдържание от Морската колегия при Правителството на РФ, проектът е препоръчан да бъде приет като основа. Към настоящия момент проектът за Морска доктрина 2030 е на сайта и е публикуван от официалния печатен орган на Морската колегия при Правителството на РФ.

През 2013 година Държавния научно изследователски навигационно хидрографски институт разработва проект на Федералния закон „За държавното управление на отечествената морска дейност”. Особеност на дадения документ се явява това, че подобен закон в Русия се разработва за първи път и няма при това аналог в световната практика.

На този етап от изследванията се предполага тясно взаимодействие с апарата на Морската колегия при Правителството на РФ, със Съвета по производителните сили в Министерството на икономическото развитие и РАН, федералните органи на изпълнителната власт, участващи в морските дейности, и, преди всичко, с МО на Русия в лицето на Военно учебния научен център на ВМФ от „Военно морската академия” и МТ на Русия в лицето на Централния научно изследователски институт на морския флот.

В хода на работата над закона се предполага да се определят:

– системата от институти на държавната власт, която съгласно с Конституцията на РФ да осъществява управлението на морската дейност на страната;

– субектния състав на държавното управление на морската дейност;

– йерархията на държавните органи в управлението на морската дейност;

– разграничаване на правата, задълженията и отговорностите в сферата на морската дейност и редица други положения;

– предполага се, че закона ще включва общи и заключителни положения и Глава 3;

– същността на националната морска политика на Русия;

– пълномощията на субектите на националната морска политика на Русия;

– международното сътрудничество в областта на морската дейност на Русия.

В заключение е необходимо да се отбележи, че приемането на новата Морска доктрина на РФ за периода до 2030 година ще способства за хармонизирането на голям брой руски документи по стратегическото планиране, в различна степен допиращи се до морските дейности. Разработения документ отчита позитивния и негативния опит по развитието на морската дейност на Русия от 2001 година до настоящия момент и едновременно отделя основните вектори, направления за достигане на националните интереси на страната в Световния океан за разглежданата перспектива.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар