// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Наблюдения за радио навигационните системи.

„Който се страхува от морето не пътешества.“

Наблюденията за РНС РСДН-20 се извършвали по целия маршрут.

Резултати от наблюденията:

– зоната на действие превишава заявената (в Тихия океан заявената зона е значително по-малка от фактическата);

– СКП на определяне на мястото е 1,5-10 км, което съответства на заявената характеристика;

– Проверена е възможността за прием на станция „Ревда” ПИ КПФ-7 (апаратурата е приемала сигнал за обработка, давала решение по груби пътечки).

В Тихия океан се наблюдавали зони на равната отдалеченост на положението на станцията Полтавска както от страната на западното направление, така и от страната на източното.

Рис. 3. Изследване на РСДМ-20 в Тихия океан.

В дадения район без допълнителни условия от оператора решаването на многозначността е била недостъпна, тъй като техническите възможности на апаратурата (КПФ-7) не позволява да се определи направлението на идване на радиовълните.

Наблюденията за РНС РСДН-3 от Източно Европейската верига са потвърдили нейната заявена характеристика за точност, но били отбелязани периодични влошавания на точността – до 2500 км.

При наблюденията за РНС РСДН-4 е била проверена възможността за работа на пространствен сигнал в южната част на Източно Сибирско море. В дадения район няма развърнати радио навигационни системи за близка навигация. Използването на пространствения сигнал позволява да се повиши надеждността на координирането в дадения район.

Наблюдение за РНС РСДН-5.

Системата работи в нов режим на работа (след излизане извън строя на станцията на остров Панкратов). Поправките за условията на разпространение на радио вълните в РТСНО не са указани. Дадения вид системата не е била изследвана. Работната зона съответства на разчетните данни. Била наблюдавана зона на не уверен прием на сигнала в района от източното крайбрежие на архипелага Северна Земя, характеризираща се с резки колебания на значенията на радио навигационния параметър. В РТСНО не са указани поправките за условията на разпространение на радио вълните, което не позволява използването на системата със зададените характеристики.

Наблюдение за РНС „Марс-75” (верига на Балтийско море).

Работната зона основно съответства на заявените характеристики. Има отклонения в СКП на определяне на мястото от заявените параметри в западната част на Балтийско море. Системата изисква калибровка.

Наблюдение за РНС „Марс-75” (верига на Баренцово море).

Работната зона основно съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото не съответства на заявените параметри. Системата изисква калибровка.

Навигационния сигнал от РНС „Марс-75” от Камчатско Курилската верига и веригата на Охотско море не бил наблюдаван.

Наблюдение за РНС „Марс-75” (верига на Японско море).

Работната зона не съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото не съответства на заявените параметри. Системата изисква калибровка.

Наблюдение за Северозападната Европейска система Лоран-С.

Наблюденията се извършили на етапите на плаване от порт Кронщат до порт Североморск и от порт Хавана до порт Кронщат.

Северозападната Европейска система Лоран-С се състои от четири вериги: Айде, Лесе, Зилти Бу. Зоната на действие съответства на заявената. Точностните характеристики имат отклонение от зададените. Лоши показатели били получени при наблюдението на веригата Лесе.

Рис. 4. Наблюдение за европейските вериги на РНС Лоран-С.

Наблюдение за РНС Лоран-С (верига Бу).

СКП на определяне на мястото не съответства на заявените параметри (2000-4000 м). Необходимо е да се води отчет на поправките.

Наблюдение за РНС Лоран-С (верига Айде).

Работната зона съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото съответства на заявените параметри. Наблюдавали се прекъсвания на работата (рязко влошаване на точността на определяне на мястото). По резултатите от наблюденията било определено, че станцията РНС Лоран-С № 156 (Луп Хед) не се използва във веригата на Айде. В това време работата на дадената станция се наблюдавала в състава на веригата Лесе. Вероятно е бил изменен режима на работа на станция Луп Хед.

Наблюдение за РБС Лоран-С (верига Зилт).

Работната зона съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото основно съответства на заявените параметри (500-1500 м) Били наблюдавани прекъсванията на работата.

Наблюдение за РНС Лоран-С (верига Лесе).

Работната зона не съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото не съответстват на заявените параметри (над 10000 м).

Наблюдение за РНС Лоран-С (верига Жълто море).

Работната зона съответства на заявените характеристики. СКП съответства на 2500-5000 м (използването на поправки позволява да се повиши СКП на определяне на мястото до 500-1500 м). Били наблюдавани прекъсвания на работата.

Наблюдение за РНС Лоран-С (верига Източно Китайско море).

Работната зона съответства на заявените характеристики. СКП на определяне на мястото в пределите на работната зона съответства на 500-1500 м, което съответства на заявените параметри. Били наблюдавани прекъсвания на работата.

Рис. 5. Наблюдение за РНС Лоран-С Китай и Корея.

Наблюдение за РНС Лоран-С (Корейска верига).

Работната зона съответства на заявените характеристики. Наблюдавани били прекъсванията в работата, водещи до резки влошавания на точността. Най-добра точност се наблюдавала в Корейския пролив (100-500 м).

Наблюдение за ГНСС ГЛОНАСС.

Средното количество наблюдавани КА е било 8-9, което позволило да се определя местоположението на кораба със средно квадратична грешка (СКП) не по-лоша от 20 м. Прекъсвания и рязко снижаване на количеството КА не били наблюдавани. В северните ширини средното време за наблюдение за всеки КА е било 4 часа, на ширини близки до екватора времето за наблюдения нараснало на 8 часа.

Наблюдение за ГНСС НАВСТАР.

Средното количество на наблюдаваните космически апарати (КА) е било 9-12, което е позволило определянето на мястото на кораба със СКП не по-голяма от 20 м. Наблюдавано било рязко снижение на количеството на КА, което се предполага, че е обусловено от особеностите на построяване на орбиталните групировки и периодично извеждане до два КА за сервизно обслужване. В северните ширини средното време за наблюдение за всеки КА е било 4 часа, на ширините близо до екватора времето за наблюдение нараснало до 8 часа.

Наблюдение за SBAS.

Спътниковото функционално допълнение (SBAS) включва в себе си състав от наземни и спътникови сегменти. Основно SBAS се явява мрежа от широко зонални контролни станции (ШКС), информацията от които се предава на широко зонални главни станции (ШГС) за съвместна обработка с цел изработване на общи поправки и сигнали за цялосност. Изработените от ШГС сигнали за цялостност и коригиращи поправки се предават чрез наземните станции за предаване на данни (НСПД) на геостационарните КА от типа „Инмарсат” или „Артемис” за последваща ретранслация към потребителите. Геостационарните КА се използват също така в качеството на допълнителни навигационни точки за допълнителни далекомерни измервания. Основни методи за контрол на цялостността при това се явяват методите за анализ на разликите между измерените и прогнозираните значения на псевдо далечините (разстояния), а също методите, използващи излишните измервания.

Рис. 6. Наблюдение за системите от спътниковите функционални допълнения.

Системата SBAS допълва функционалните възможности на ГНСС и в съчетание с ККС осигурява навигационно поле с точност на определеното място от 5-10 м (при движение на обекта със скорост 30 възела погрешността на определеното място нараства). Важно достойнство на системата SBAS се явява предаването на поправки за ГНСС ГЛОНАСС и НАВСТАР (за разлика от чуждестранните ККС, предаващи поправки само за ГНСС НАВСТАР).

Към настояще време в света са развърнати три основни системи SBAS:

– европейска EGNOS (била наблюдавана в Балтийско, Норвежко морета и Бискайския залив);

– северно американска WAAS (била наблюдавана в централната и източната части на Тихия океан, Карибско и Саргасово морета и Мексиканския залив);

– южно азиатска MSAS (била наблюдавана в Японско, Източно Китайско, Филипинско мерата и западната част на Тихия океан).

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар