// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Морски ръководства и пособия.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо докато стоиш на брега.“

Морските пособия и ръководства се явяват основна група книжни издания на ГУНиО и се подразделят на:

– морски навигационни ръководства и пособия;

– морски риболовни пособия.

Морските ръководства и пособия включват в себе си книжни издания, съдържащи навигационно – хидрографска, хидрометеорологична и геофизична информация необходима на мореплавателите по районите на Световния океан, правила и препоръки по осигуряване на безопасност на плаване, международно – правни и справочни сведения. На всяко ръководство и на всяко пособие са присвоени адмиралтейски номера.

Към ръководствата за вътрешните водни пътища се отнасят изданията, съдържащи сведения от навигационно – хидрографски, хидрометеорологичен и справочен характер, необходими за осигуряване на безопасността на плаване. В тази група от документи издадени от ГУНиО на МО влизат ръководствата за плаване и лоциите на някои крупни реки.

Към ръководните документи по производствено – техническата деятелност се отнасят изданията на ГУНиО на МО, регламентиращи производството на комплексните хидрографски и океанографски работи и обработката на материалите по наблюденията, картографската и издателската дейност, методиките по изпълнението на работите, свързани с навигационно – хидрографското и хидрометеорологичното осигуряване на ВМФ, действията на личния състав на хидрографските подразделения и щурманските части по обслужването и използването на техническите средства. В тази група документи влизат съответните ръководства, инструкции, правила, технически описания, таблици, учебно – технически плакати.

Към фундаменталните ръководства по география на моретата и океаните се отнасят изданията, обобщаващи сведенията по географията на моретата и океаните и съвременните знания за природните процеси и явления, възникващи във водите на океана и атмосферата над тях. Те са предназначени за научните учреждения, ХС на ВМФ, работниците на транспортния и риболовния флот.

Към тази група се отнасят атласите за океаните и моретата.

Към научно – техническите и учебните пособия се отнасят издаваните от ГУНиО на МО научни трудове и монографии по навигация, хидрография и океанография, учебните пособия за хидрографите и щурманите, военно – научните издания, периодичните научно – технически издания.

Морските ръководства и пособия се подразделят на:

– ръководства и пособия за плаване;

– морски хидрометеорологични пособия;

– морски астрономични пособия;

– международно – правни ръководства;

– спомагателни и справочни пособия за мореплаване.

Морските навигационни ръководства и пособия съдържат сведения, които в съвкупност със сведенията съдържащи се в навигационните, специалните, спомагателните и справочните карти, удовлетворяват потребностите на мореплавателите от навигационно – хидрографска, хидрометеорологична, астрономична и друга необходима информация.

Към ръководствата и пособията за плаване се отнасят:

а) ръководства:

– лоции и приложенията към тях;

– огньове и знаци;

– радиотехнически средства за навигационно оборудване;

– разписания на радиостанциите за предаване на навигационните предупреждения и хидрометеорологични съобщения;

– разписания на факсимилни хидрометеорологични радиопредавания;

– режима на плаване на корабите (сводни описания);

– правила за плаване;

– ръководства за посещение на корабите в руските пристанища;

– ръководства за плаване по Северния морски път;

б) пособия:

– океанските морски пътища;

– таблици за радио навигационните системи;

– атласи за зоните на точност на определяне на мястото с помощта на РНС.

Морските хидрометеорологични пособия са предназначени за осигуряване на корабите със сведения за елементите на хидрометеорологичната обстановка, определящи условията на плаване и провеждането на морския риболов във водите на Световния океан.

Към морските хидрометеорологични пособия се отнасят:

– атласи за океанографските параметри;

– комплекти от хидрометеорологични карти на моретата и райони от океана;

– атлас на ледовете;

– атласи на приливните течения;

– таблици за приливите и приливните течения;

– атласи за опасните и особено опасните хидрометеорологични явления.

Морските астрономични пособия са предназначени за осигуряване на мореплавателите с изходни данни, необходими за определяне на мястото на кораба в океана (морето) с астрономични способи и за решаване на някои частни задачи по навигация.

Към морските астрономични пособия се отнасят:

– таблици за изчисления на височините и азимутите;

– таблици „Височини и азимути на светилата“.

Международно – правни ръководства предназначени за международно – правно осигуряване на безопасността на плаването в Световния океан.

Към международно – правните документи се отнасят:

– морско законодателство на Руската Федерация;

– сборник от международни договори и законодателни актове по въпросите на плаване;

– международни правила за предупреждения от сблъскване на море;

– ръководство „Предели на действие на териториалната юрисдикция на държавите в Световния океан“.

Спомагателни и справочни пособия за мореплаватели, предназначени за осигуряване на необходимите сведения и справочни данни, отнасящи се към плаването в моретата и океана.

Морски пособия за риболов са предназначени за осигуряване на риболовните кораби и организации извършващи морски риболов със сведения за навигационно – хидрографски, хидрометеорологични и хидробиологични елементи на обстановката, необходими за плаване и провеждане на риболов.

Към морските риболовни пособия се отнасят:

– риболовни описания;

– описания на подводните планини и повдигането на морското дъно в риболовните райони на Световния океан.

Тези пособия съдържат сведения, позволяващи да бъде дадена предварителна оценка на района в риболовно отношение, а също така съдържат препоръки по използването на фактически хидробиологични наблюдения, риболовна статистика и прогнози с цел водене и морски риболов.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар