// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – О.

K123„От торбата можеш да извадиш само това, което е вътре в нея.“

Морски дейности – О.

Обичаи на пристанище, това са съвкупност от правила, нормативи и трайно установени практики, приложими в съответното пристанище.

Облаци. Наблюденията на облачността включват определяне на общото количество облаци, като степен на покритие на небето, определяне на ниските облаци, чиято височина може да се определи, определя се и формата на облаците. Количеството на облаците се определя по 10 бална скала, в която 0 бала означава, че на небето няма облаци, 10 бала, че цялото небе е покрито с облаци. Формата на облаците се определя съгласно Международната класификация на облаците, съставена въз основа на височината, на която се срещат дадените форми, и въз основа на техния външен вид. Високи облаци Това са облаци с височина над 6000 м. Към този вид се отнасят перести, пересто – купести и пересто слоести облаци. Те са образувани от малки ледени кристалчета винаги с белезникав цвят. Слънчевите и луните лъчи минават свободно през тях. Не дават валежи. Средни облаци са тези, които се намират на височина 2000 до 6000 м. Най-характерни от тях са високо – купестите облаци и високо – слоестите облаци. Облаците от първия тип имат ясно изразени кръгли образования с тъмна среда, а тези от втория тип представляват еднородна пелена със сивкав цвят. Слънцето и Луната се виждат слабо през тях и краищата им са размити. Валежите от тези облаци достигат морската повърхност само през зимния период и то във високите географски ширини. Ниски облаци намират се на височина до 2000м. Към тях спадат слоесто – купести облаци, слоести и слоесто дъждовни. Освен това се срещат и облаци, чиято долна основа е разположена съвсем близо до Земята, а върховете им достигат чак до високите облаци. Тези облаци не могат да бъдат причислени към изброените групи, те образуват отделно семейство и се наричат облаци с вертикално развитие. Към тях се отнасят купестите и купесто – дъждовните. Тези облаци дават проливни валежи с прекъснат характер и често съпроводени с бури.

Обмяна на информация. Осъществява се чрез техническо и визуално наблюдение на кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България, както и събиране, обработка и предоставяне на информация, получена чрез системата за докладване и от системите за автоматично опознаване на корабите.

Обработка на товари и поща. Това са операции по товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различни по тип товари, вътрешно пристанищен (терминален) превоз на товари, поща и други.

Обрастване се нарича процесът на закрепване и развитие на морски организми (бактерии, гъби, водорасли, молюски и др.) върху повърхността на подводни предмети (от естествен или изкуствен произход), намиращи се продължително време в морска вода.

Обратна засечка. Същността на способа обратна засечка се състои в едновременното измерване на два хоризонтални ъгъла между опорни пунктове, координатите на които са известни.

Океан, това е част от Световния океан, разположен между континентите и представляващ обширен самостоятелен басейн с големи (4000 – 6000 м) дълбочини и собствен комплекс физикогеографски признаци (брегова конфигурация, релеф и отлагания по дъното, система от океански течения, структура на физическите полета в океана, атмосферна циркулация и др.).

Океанография, това е наука за Световния океан, която изучава физикохимичните свойства на водата и хидрофизичните процесии и явления, протичащи в океана.

Океанографска снимка. Извършването на съвкупност от океанографски разрези, обхващащи морето или някаква част от него се нарича океанографска снимка. Разрезът е съвкупност от океанографски станции, разположени последователно по една линия.

Океанографска станция, това е извършването на комплекс хидро метеорологични наблюдения в дадена точка от морето. Изследванията завършват с научно-технически отчети, които трябва да съдържат всички данни от наблюденията и измерванията, научна обосновка, анализ на данните, оценка на тяхната точност, описание на методите на работа, сведения за организацията и обобщаващи изводи от изследванията.

Океанска циркулация, това е единна взаимно свързана система от основни устойчиви течения в океана, обуславяща общия пренос и взаимодействие на водите.

Омара, това е помътняване на приземния слой въздух, което намалява хоризонталната видимост. При ниска влажност (под 50%) е причинена от дим или прах, а при по-висока (над 50%) се дължи на наситеността с водни частици и се нарича димка.

Оперативна зона, това е зоната предназначена за извършване на товарно – разтоварни услуги.

Определяне на мястото по две разлики в разстоянията. Определяне на мястото по две разлики в разстоянията се заключава в едновременното измерване на две разлики в разстоянията между три съседни или две двойки не съседни станции от радио навигационни системи. За измерване на разлики в разстоянията се използват фазови, импулсни или фазово импулсни радио навигационни системи.

Ос на подводен звуков канал се нарича подводната зона в която скоростта на звука е минимална.

Остров се нарича малък в сравнение с континента участък от сушата, заобиколен от всички страни с вода. Размерите на островите са най-различни. По-голямата част от повърхността на острова има почва и растителност, което го отличава от скалите и камъните.

Район ВРайон БОтговорен район за наблюдение и управление на корабния
трафик
, обслужван от брегови център Варна, това е район, който обхваща акватория, заключена западно от линията, свързваща фар Каварна (43°24,6′ N; 028°21,4′ E) и фар Камчия (43°01,6′ N; 027°53,5′ E).

Отговорен район за наблюдение и управление на корабния трафик, обслужван от брегови център Бургас, това е район, който обхваща акватория, заключена западно от линията, свързваща фар Поморие (42°33,2′ N; 027°39,7′ E) и нос Колокита (42°24,6 N; 027°43,8′ E).

Отличителна дълбочина, това е дълбочина, която рязко се отличава от заобикалящите я на картата дълбочини (при равнинен релеф на морското дъно с 10%, а при не равнинен с 20%). За отличителни дълбочини се считат също така всички отделни дълбочини, които се намират зад границите на своята изобата.

Относителна влажност, това е отношението на фактическата влажност на въздуха към неговата максимална влажност при дадена температура.

Отпадъци от нефтопродукти, това са сантинни води, използвани масла, шлам (слъдж) и др.

Отпадъци в резултат от корабоплавателна дейност, това са течни и твърди вещества, включително сточните води, които са резултат от експлоатацията на кораба.

Топоними.

Обзор, плаж – Плаж при устието на р. Двойница. Дължина 4,3 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 5 %.

Обзор, село – (до 1934 г. Гьозекен, до 1935 г. Козякград). Село в Бургаска област на 5 км южно от гр. Бяла. Население 1970 жители. Морски курорт, разположен южно от устието на р. Двойница в най-източните разклонения на Еминската планина на височина до 65 м. Развито зърнопроизводство, овощарство и лозарство. В района на с. Обзор е била разположена колонията на Месемврия Навлохос, през римското владичество тук се е намирала станцията Темплум Йовис с голям храм на Юпитер. Крепостта е съществувала до V–VІ в. На 3 км западно от селото се намират останките на средновековната българска крепост Козяк.

Обзор–юг – Плаж южно от с. Обзор. Дължина 2,7 км. Пясъкът е среднозърнест, кварцов, с карбонатно съдържание 6 %.

Одесос – (трак. място до вода). Древногръцка колония, основана през втората четвърт на VІ в. пр.Хр. от преселници от гр. Милет при едноименното тракийско селище на мястото на днешния гр. Варна. От средата на ІV в. пр.Хр. е голям търговски център с пристанище, което сече бронзови, сребърни и златни монети. Завладян е от римляните през 29–28 г. пр.Хр. и присъединен към провинция Мизия. Най-значителен архитектурен паметник от този период са Римските терми. През късната античност (ІV в.) градът е разширен и ограден с крепостна стена. В началото на VІІ в. е завладян от славяните и наречен Варна.

Осеново – (до 1934 г. Дишбудак). Село на 3 км западно от с. Кранево, община Аксаково. Население 389 жители. Развито зърнопроизводство и животновъдство.

Гео морфология.

Океан – част от Световния океан, ограничена от континенти, която притежава повече или по-малко самостоятелна атмосферна циркулация, система на повърхностни и дълбочинни течения и вследствие на това независими хоризонтални и вертикални разпределения на температурата и солеността на водата. Океаните са четири: Атлантически, Индийски, Тихи и Северен ледовит.

Остров – част от сушата в Световния океан, езерата и реките, заобиколена от всички страни с вода. Общо островите заемат около 2% от повърхността на Земята.

Осцилация на бреговата линия – временно и обратимо преместване на бреговата линия в акумулационни участъци под въздействие на вълнението и подхранването с наноси.

Открит бряг – бряг, незащитен от вълновото въздействие от острови, носове, подводни банки и други препятствия.

Открито море – море, извън границите на бреговата зона.

Относителни вертикални движения на брега – преместване на бреговата зона нагоре или надолу в края на континента в резултат на тектонски движения на сушата или изменения на морското ниво.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар