// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Л, М

V26„Ще изгубиш голямото, ако не умееш да пазиш малкото.“

Морски дейности – Л, М

Лагуна е плитък морски залив покрай брега на морето със солена или слабо солена вода, съединен с морето чрез тесен проход или отделен от него с ивица земя или пясък. Лагуни се наричат и вътрешният водоем на пръстеновидните коралови острови (атоли).

Лед и ледообразуване. Процеса на замръзване на морската вода със соленост до 24,695‰ става по същия начин както и при прясната вода. От начало се достига температурата на най-голяма плътност при дадена соленост, а след това и точката на замръзване. В този случай температура по-ниска от термоклина ще бъде равна на температурата на максимална плътност, т.е. ще бъде различна в зависимост от солеността. При соленост 24,695‰ температурата на замръзване и температурата на най-голяма плътност са равни (-1,332ºС).

Лиман е плитък, дълбоко вдаден в сушата залив, отделен с ивица пясък или чакъл, който представлява залято от морски води речно устие или крайбрежна низина.

Линейна кейова такса. Събира се за престой на кораб на кей в пристанище за обществен транспорт.

Литодинамична система е голям участък от бреговата зона, със сходни геоморфологични и литодинамични свойства.

Литосферни плочи са пластиновидни блокове от земната кора и горната мантия, дебели от 70 до 150 км.

Логаритмична скала на скоростта. Служи за определяне на скоростта във възли по изминатото разстояние в мили и времето в минути.

Лот е прибор за измерване на дълбочината на воден басейн.

Лоция е морско навигационно пособие и официално издание на хидрографска служба със специално предназначение или специално съставена база от данни, която е предназначена за удовлетворяване на потребностите на морското корабоплаване.

М
Магнитно отклонение се нарича ъгълът заключен между плоскостта на истинския (географския) меридиан и плоскостта на магнитния меридиан. При отклонение на магнитния меридиан на изток от географския магнитното отклонение е положително, при отклонение на запад е отрицателно. Изогони се наричат линиите на равното отклонение.

Магнитно наклонение се нарича ъгълът заключен между вектора на хоризонталната съставляваща и вектора на магнитната напрегнатост на Земното магнитно поле. Той е положителен, когато вектора на магнитната напрегнатост е насочен надолу от хоризонталната плоскост. Изоклини се наричат линиите на равното наклонение.

Магнитни вариации се наричат измененията на магнитното поле във определен период от време.

Магнитна аномалия се нарича разликата между значението на хоризонталната съставляваща, ако Земята беше еднородно магнитно тяло, с магнитна ос паралелна на оста на въртене и фактически наблюдаваните значения.

Максимална дължина (LOA) на кораба е дължината, определена като разстояние в права линия между най-предната точка на носа на кораба и най-задната точка на кърмата. Носът включва водоплътните конструкции на корпуса, бака, форщевена, фалш борда (ако има), но изключва леерни ограждения и бушприт. Кърмата включва водоплътните конструкции на корпуса, транеца, трална рампа, фалш борда, но изключва леерни ограждения, рейки пропулсивни средства, рулни и кормилни приводи, водолазни стълби и платформи.

Масиви са изкуствени бетонни блокове с различна форма (паралелепипеди, тетраподи, диподи и др.), предназначени за строене на диги, буни, кейове, молове, вълноломи.

Масиви гиганти са големи железобетонни сандъци с тънки стени и дъно, построени на брега и спуснати на вода като плаващи съдове, които се използуват за строене на кейове, молове и вълноломи след запълването им с пясък, камък или бетон.

Мащаб на карта се нарича отношението на дължината на безкрайно малък отрязък, взет от дадена точка по дадено направление към дължината на съответния отрязък на местността. Числов мащаб се нарича отношението на дължината на линията на картата към дължината на съответната линия на местността. За удобство при работа с картите се използва също и линеен мащаб, графически показващ величината на отрязък от картата, съответстващ към някаква единица дължина на местността. На морските карти линейния мащаб се разбива по вертикалната рамка на картата, на топографските се изчертава под рамката. Отношението, показващо с колко пъти е намален размера на някакъв условен глобус по сравнение с размера на Земята в натура се нарича главен мащаб. Главния мащаб запазва своето числово значение само по някаква определена линия или точки в зависимост от характера на проекцията. За разлика от точките където мащаба е равен на главния във всички останали части на картата мащаба ще бъде променлив и се нарича частен мащаб. Отношението на частния мащаб в дадена точка по дадено направление към главния се нарича увеличение на мащаба.

Международна служба NAVTEX означава координирано предаване и автоматично приемане на честота 518 kHz на информация за морска безопасност посредством тясно лентово автоматично буквопечатане (NBDP), като се използва английски език.

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море, ратифицирана е от Република България със закон „Протокол от 1988г.” към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1 ноември 1974 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2004 г., в сила от 13.02.2004 г.).

Месец е периодът от време между определено число на един календарен месец и същото число на следващия календарен месец.

Местни ветрове са въздушни течения, обусловени от местни особености в релефа и със сравнително малък обхват.

Метеорология е наука за атмосферата, за нейния строеж, свойства, за протичащите в нея физически процеси и наблюдаващите се явления.

Метеорологична карта е географска карта, върху която са нанесени измерени или средни, или прогностични моменти, или стойности на метеорологичните елементи и са означени наблюдаваните или очакваните метеорологични явления над даден район.

Метеорологични служби и предупреждения. Събирането на метеорологични данни от намиращите се в морето кораби, организирането на тяхното изучаване, разпространение, обмен и предупреждението им за опасни и особено опасни явления по най-подходящия начин се извършва от националните метеорологични служби.

Метеорологично време е състояние на атмосферата в приземната повърхност или в по-високите слоеве в определен момент или интервал от време.

Мирно преминаване предполага пресичане на териториалното море без отбиване във вътрешните морски води, преминаване през вътрешните морски води или излизане от тях. Корабът е длъжен да се движи непрекъснато през незабранените за плаване райони със скорост не по-малка от нормалната за съответния вид кораби, да следва установените морски коридори, схемите за разделно движение, фарватерите и препоръчаните пътища и да не нарушава мира, добрия ред и сигурността на страната. Не се допуска спиране или заставане на котва, освен когато това е предизвикано от навигационна необходимост, авария, бедствие, непреодолима сила или за оказване помощ на хора, кораби или въздухоплавателни средства. При навлизане, излизане или плаване в териториалното море корабите са длъжни да участват в системата за докладване и контрол на движението върху корабоплаването. С „Известие до мореплавателите“ може временно да се преустановява мирното преминаване през отделни райони на териториалното море и да се забрани корабоплаването в отделни участъци на вътрешните морски води.

Мол е оградно съоръжение, свързано с брега. В много случаи вътрешните страни на моловете, ако позволяват това дълбочините, се използуват за стоянки на съдовете и за извършване на претоварни операции. Товарен (оперативен) мол е широка дига, издадена от брега във вътрешната акватория на пристанището и служеща за заставане на плаващите съдове на вързала (от двете страни), за пренасяне на товари на брега и от брега, за разполагане на складове, железопътни линии, автомобилни шосета, кранове и др. Такива молове се наричат пирсове. Чело на мола e мористия край на мола.

Топоними.

Лафински камъни – (грц. скрити, незабелязани). Плитчина на 4 км югоизточно от гр. Царево, разположена между н. Рохи и н. Манастирич на дълбочина по-голяма от 10 м.

Лахна – (грц. зеле, зеленчуци). Нос на 7 км западно от гр. Поморие, висок 30 м. Изграден е от миоценски пясъчници и алевролити, в които средната скорост на абразия е 29 см/год. Името произлиза от голямото количество водорасли, морска трева.

Лимнос – (грц. пристанище). Северният нос на залива, на който е разположен гр. Царево. Изграден е от сарматски варовици. При югоизточния му край е построен вълнолом.

Листи – (грц. разбойник, пират). Нос на 3,5 км югоизточно от с. Синеморец. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш. Заливът до носа е бил скривалище на пирати.

Лозенец, плаж – Плаж северно от с. Лозенец. Дължина 0,6 км. Пясъкът е средно зърнест, карбонатно–кварцов, с карбонатно съдържание 44 %.

Лозенец, село – (до 1931 г. Ембелец, грц. лозя през тур.). Село в Бургаска област, на 6 км северозападно от гр. Царево. Население 467 жители. Морски курорт. Развито лозарство и овощарство.

М

Манастирич – Нос на 2,5 км северно от с. Варвара. Изграден е от горнокреден тефроиден флиш. На носа в миналото е имало манастир.

Мандренско езеро – Най-южното от Бургаските езера. Лиман с площ 10 км2, обем 11 млн. м3, дълбочина до 5 м. Бреговете му са ниски и обрасли с тръстика.

Малка Тузла – Плаж в местността Тузлата на 4 км източно от гр. Балчик. Дължина 0,3 км, широчина до 25 м. Пясъкът е среднозърнест, карбонатен, с карбонатно съдържание 70 %.

Маслен нос (Зейтинбурун, Еля) – Стръмен, скалист нос на 5 км североизточно от гр. Приморско. Изграден е от сиенити. От южната страна на носа е имало маслинова горичка. По- точният превод на името е Маслинов нос.

Месамбрия (Месемврия) – (трак. град на Мелса, легендарен тракийски цар). Антично селище на мястото на гр. Несебър. Основано е в края на бронзовата епоха като укрепен тракийски град с две пристанища–северно и южно. Около 510 г. пр.Хр. е образувана древногръцка колония от преселници от градовете Мегара, Бизантион и Калхедон. По това време територията на Несебърския полуостров е била два пъти по- голяма в сравнение с днешната.

Момчил – Квартал на гр. Балчик на 3 км югозападно от града. В близост е разположено свлачище, възникнало след земетресението през 1901 г. Навлохос – Колония на Месемврия при днешното с. Обзор. Крепостта е съществувала до V–VІ в.

Гео морфология.

Лагуна – плитък крайбрежен воден басейн, отделен напълно от морето чрез пясъчна коса или брегови валове (например Поморийското езеро, Шабленската тузла и др.).

Ламинарно движение – движение на течности и газове без турбулентност, което се характеризира с еднаква скорост на частиците в достатъчно тънък слой, който се хлъзга върху друг слой.

Ландшафт – участък от земната повърхност, който качествено се отличава от другите участъци и притежава естествени граници.

Левант – източен вятър по Българското черноморие. Наблюдава се през месеците януари и февруари. Поради високата влажност на въздуха влияе дискомфортно на хората, като потиска нервната им система.

Лиман – залято от морски води речно устие или долина в потъващи крайбрежия, често отделено от морето с пясъчна коса (например Варненско–Белославско, Бургаско–Мандренско езеро и др.).

Литификация – вж. бийч–рок.

Литодинамика на бреговата зона – движение на наносите под въздействие на гравитацията и екзогенните процеси–вълнение и течения.

Литорал – крайбрежна зона на морското дъно, която се залива от водата по време на прилив и изсъхва при отлив. Отличава се с висока биологична продуктивност.

Литосфера – външният твърд слой на Земята, включващ земната кора и горната твърда част на мантията.

Лонгоз – гори с увивна растителност, периодично наводнявани при речни разливи (например долината на р. Камчия).

Льос–макропореста, прахова, слабо споена седиментна скала, която има глацио–еолов произход и плейстоценска възраст.

М

Магмени скали – скали, образувани при охлаждане и втвърдяване на огнетечната силикатна топилка (магма). По Българското черноморско крайбрежие са разпространени южно от гр. Бургас.

Магнетит – железен окис, черен на цвят минерал, с изразени магнитни свойства, съставна част на тежките минерали в плажовата ивица.

Масов транспорт – вж. вълнови пренос.

Мелтем – внезапно задухващ през лятото североизточен вятър по българското и турско крайбрежие и в Босфорския пролив. Вятърът започва да духа сутрин, усилва се през деня понякога до 20 м/сек. и утихва вечерта. Предизвиква изпарение на водата от откритите солници.

Мергели – споени глинесто–варовити скали с пелитова структура. Метаморфни скали–скали, образувани в резултат на високи температури, налягания или тектонски движения, при което настъпва прекристализация и промяна в минералния им състав. Пример Варовици – Мрамори. Поделят се на ортометаморфни (от магмени скали), параметаморфни (от седиментни скали) и метаметаморфни (от метаморфни скали).

Миграция на наноси – преместване на наноси в противоположни посоки с нулев краен резултат за продължителен интервал от време.

Миндел – епохата на ранноплейстоценско заледяване, настъпило след гюнц–минделската епоха на затопляне преди 435000–476000 г.

Минерални ресурси – течни, твърди или газообразни полезни изкопаеми, които се намират в скалите под морското дъно и в морската вода.

Мол – вж. вълнолом.

Монохроматични вълни – последователност от вълни с еднакви параметри.

Море–обособена част от акваторията на Световния океан, отделена от него с полуострови, острови, носове или подводни възвишения и отличаваща се със специфичен хидрологичен режим. Известни са 68 морета, от които 20 спадат към Атлантическия океан,

26–към Тихия, 11–към Индийския, 9 -към Северния ледовит и 2 са вътрешни, разположени на континенти.

Моретресение – вж. земетресение.

Морска миля – вж. географска миля.

Морски карти – специални карти, които изобразяват акватории на океани и морета във връзка с навигационните условия. Съставят се обикновено в Меркаторова проекция, при която земната повърхност се проектира върху цилиндър, допирателен до екватора. Мрежата от паралели и меридиани е правоъгълна, с което се улеснява прокарването на курса на корабите, изчисляването на пътя и местоположението им.

Морски течения – постъпателно движение на водните маси в океаните и моретата, обусловено от приливи, вятър или разлики в температурата и солеността.

Морско ниво – височината на свободната водна повърхност на океаните и моретата, измерена по отвесна линия спрямо условен хоризонт.

Морфодинамика – динамика на релефа, обусловена от екзогенни фактори: вятър, води, вълнение, течения и др.

Морфодинамична система – участък от бреговата зона, в който съществува относително единство на морфоложки, литоложки, хидродинамични, литодинамични и инженерно–геоложки характеристики, чието изменение практически не влияе на съседните участъци. Притежава собствени източници на подхранване с наноси и независим баланс на наносите.

Мощност на седиментите – разстояние между долнището и горнището на пласта, измерено перпендикулярно на тези повърхнини.

Мъртво вълнение – вж. зиб.

Мътност–концентрация на плаващо твърдо вещество във водата.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар