// Вие четете...

Приложни науки

Морски дейности – Д

K87„Където короноват магаре, там страната се презира.“

Морски дейности – Д

Далян е неподвижно съоръжение за пасивен риболов в крайбрежната зона на морето.

Денонощие е периодът от време между определен час от астрономическо денонощие и същия час на следващото астрономическо денонощие.

Дига е хидротехническо съоръжение във вид на укрепителен насип (вал) на брега или близо до него, предназначено за предпазване на брега от заливане и размиване от морето, за защита на каналите и вътрешните рейдове от вълнение и наноси, за регулиране теченията на реките и за съединяване на различни участъци един с друг.

Димка е намаление на видимостта от 1 до 10 км в хоризонтално направление.

Дирекция „Морска администрация – Бургас“ с район от морските пространства на страната, заключени между географския паралел от точката на нос Емона и този на българско турската граница.

Дирекция „Морска администрация – Варна“ с район от морските пространства на страната, заключени между географския паралел от точката на сухоземната българско румънска граница и този на нос Емона.

Драгиране е дейност свързана с удълбочаване на акватория.

Друга подводна дейност е подводна дейност, която се извършва от обитаеми или необитаеми подводни апарати с цел заснемане, обследване и работа върху всякакви подводни обекти.

Док е инженерно съоръжение за изваждане на корабите от водата за преглед, почистване, боядисване и ремонт на подводната им част. Сух док е съоръжение във вид на камера за осушаване подводната част на ремонтиращите се съдове, което представлява басейн с каменни, бетонни или метални стени. След вкарването на плаващия съд в камерата тя се затваря, водата от нея се изпомпва и съдът ляга на поставените кил блокове. Плаващ док е плаващо съоръжение, предназначено за повдигане на плаващите съдове над водното ниво, което се състои от понтон и две странични стени. Наливен док е съоръжение за осушаване подводната част на плаващия съд, представляващо открит басейн на брега, в който се вкарва на ход ремонтиращият се съд. След затварянето на басейна в него се вкарва вода, която повдига съда на по-високо ниво, а след отвеждането му на определеното място водата се изпуска от дока и той ляга на подготвения стапел. Докови средства са устройства (кесони, хелинги, стапели, докове, кранове и др.), служещи за частично или пълно осушаване на подводната част на кораба, която изисква оглед за ремонт.

Дълбочина на пристанището е дълбочина в морския канал, на рейда и в някои части на пристанището, която при установено ниво на водата осигурява достъпа в тях на съдове с определено максимално газене.

Дълбоководно дъно е централната, най-дълбоката, най-обширната и предимно равнинна част на морското дъно, разположена на дълбочини, по-големи от 2000 – 4000м.

Дълбоководна океанска падина е най-дълбокото, тясно, дълго и затворено понижение на дъното на океана със стръмни склонове.

Дъжд е водни капки с радиус по-голям от 0,25мм.

Дължина на кейовия фронт на пристанището е сборът от линейните дължини в метри на тези части от пристанищните съоръжения и на тези страни от разположените в акваторията на пристанището понтони, докове, плаващи платформи и други плаващи устройства, които могат да се използват за безопасно приставане, престояване и обслужване (в това число и ремонт) на кораби.

Дължина на бреговата линия на пристанището е измерената в метри дължина на заключената в границите на пристанищната територия, линията, която следва общите контури на брега.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.  Предметът на дейност е осъществяване на навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на хидрометеорологична информация.

Топоними.

Двойница – (до 1942 г. Чифте дере, средновековно име Козя река). Река, извираща от Еминска планина, която се влива в Черно море на 0,5 км северно от с. Обзор. Дължина 52,5 км, водосборна площ 479 км2, водно количество 2 м3/сек., наносен отток 45500 т/год. Реката е образувана от сливането на две по-малки реки.

Дионисопол – древногръцка колония на мястото на днешния гр. Балчик. Възниква през V в. пр.Хр. под името Круни, от края на ІІІ в. пр.Хр. се нарича Дионисопол (грц. град на бог Дионис). Градът е разрушен в края на VІ, началото на VІІ в.

Дуранкулак – (от 1942 до 1963 г. Блатница). Село в община Шабла на 5 км южно от границата с Румъния. Разположено е на височина 25 м. Население 572 жители. Бивш граничен пункт. Развито зърнопроизводство и животновъдство. В превод от турски името означава долина със застояла вода.

Дуранкулак – Крапец, плаж – Плаж, разположен между н. Карталбурун и н. Крапец. Дължина 6,9 км. Пясъкът на плажа е среднозърнест, карбонатен, с карбонатно съдържание 88 %. Дуранкулак–север (Граничарски), плаж – Най-северният плаж по Българското черноморско крайбрежие, разположен между н. Сиврибурун и н. Карталбурун. Дължина 2,4 км. Пясъкът е едрозърнест, с карбонатно съдържание 84 %.

Дуранкулашко езеро – Лиман, разположен в близост до границата с Румъния. Площ 0,35 км2, дължина 3 км, широчина до 1 км, максимална дълбочина 3,8 м. Подхранва се от карстови извори и валежни води. На остров с площ 17 дка в езерото се намира праисторическо селище, обитавано през неолита, енеолита, бронзовата и ранножелязната епоха. През ІХ–Х в. на острова съществува прабългарско селище. През по-късни епохи то продължава да съществува северозападно от езерото под името Кулакбаш.

Дюни, ваканционно селище – Курорт, разположен на 7 км южно от гр. Созопол и на 2 км северно от езерото Алепу. Строителството му започва през 1983 г.

Дюни, плаж – Плаж, отделящ езерото Алепу от морето. Дължина 3,4 км, широчина до 300 м, дюни с височина до 10 м. Пясъкът е едрозърнест, карбонатно–кварцов с карбонатно съдържание 38 %, тежки минерали 7 %.

Дяволска (Яснополянска) река – Река, извираща от планината Странджа, която се влива в Черно море, югозападно от гр. Приморско. Дължина 26,9 км, водосборна площ 133 км2, водно количество 0,57 м3/сек, наносен отток 12700 т/год.

Дяволско блато – Лиман в устието на Дяволска река на 2 км югозападно от гр. Приморско. Площ 0,8 км2, дълбочина до 1 м. Обрасло е с тръстика и папур.

Гео морфология.

Дамба (дига) – надлъжно насипно хидротехническо съоръжение, създавано за защита на крайбрежни територии от заливане или за предпазване на пристанищни акватории от затлачване. Едно от най- широко използваните брегоукрепителни съоръжения по Българското

черноморско крайбрежие.

Делта – акумулационна ветрилоподобна брегова форма, образувана главно от алувиален материал в речно устие и прорязана от разклонена мрежа речни ръкави.

Делувий – седименти, образуващи склоновата покривка и формирани от изветрянето, водите от снеготопене и при проливни дъждове.

Денудация – оголване на скалите, съврзано с преместване на вещество вследствие на гравитацията при наклони над 35–45° или под действие на водата, леда или вятъра. В резултат се понижава земната повърхност.

Депресия – понижение на земната повърхност, участващо във формирането на сушевия или подводен релеф.

Детритус – дребни частици от органична или частично минерализирана материя (остатъци от растения и животни), които плават във водата или се натрупват на дъното на водния басейн.

Дефицит на наноси – недостиг на наноси в бреговата зона, когато загубите преобладават над постъпването им. Често се предизвиква от техногенно въздействие и се съпровожда с размиване на бреговете.

Дефлация – процес на издухване и отнасяне от вятъра на пясъчния и алевритов материал, при който по морските и езерни крайбрежия се формира ветроустойчива повърхност.

Джемете – най-горният слой на холоценската серия в Черно море (новочерноморски подетаж). Джеметинските седименти имат възраст до 3000 г. и се характеризират със съвременни видове молюски.

Диагенеза – съвкупност от физикомеханични процеси, под действието на които утайките се видоизменят и превръщат в седиментни скали.

Дивергенция на наносните потоци–разпределение на надлъжно–бреговите потоци в противоположни посоки в изпъкнали локални брегови участъци (най-често носове).

Дига – вж. дамба.

Дилатация – процес на деструкция, напукване и разрушаване на скалите, вследствие разширяване при декомпресия от разтоварване на натиска на отгоре лежащите скални или водни маси.

Динамика на бреговата зона – съвкупност от процесите и явленията, обуславящи развитието на бреговата зона.

Дисипация – разсейване на вълновата енергия при взаимодействие с дъното.

Диференциация на наноси – разпределение на наносите по форма, зърнометричен и минерален състав в процеса на тяхното движение под действието на вълнение и течения.

Дифракция на вълната – изкривяване на фронта на вълната при обхождане на надводно препятствие (например края на вълнолом) или при преминаване през тесен проток.

Древни брегови линии – комплекс от древни седименти и форми на релефа, фиксиращи положението на морския бряг в миналото.

Древноевксин – долният етаж на средния плейстоцен в Черно море. Древноевксинските седименти имат възраст 200000–350000 г. и се характеризират с каспийска молюскова фауна.

Дрейф на континентите – съвременна хипотеза за непрекъснатото движение на континентите един спрямо друг и спрямо земната ос. Предложена е през 1912 г. от немския геофизик А. Вегенер.

Дънен транспорт на наноси – преместване на наноси под влияние на вълнението и теченията чрез влачене (без откъсване от дъното).

Дънно триене – съпротивление на дънните наноси или на грапав грунт на морските течения.

Дюна – акумулационна форма на релефа с еолов произход, образувана на морския или езерен бряг с височина до 100 м, обикновено 10–30 м.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар