// Вие четете...

Атмосфера

Може ли да се въздейства на облаците и мъглите?

„Не се страхувай, че се бавиш, страхувай се да спреш.“

Може ли да се въздейства на облаците и мъглите?

Сведенията за текущото състояние на природната среда, прогнозите и предупрежденията за неблагоприятни природни явления помагат за предотвратяване и намаляване на загубите от тях, а при правилно и навременно използване на тази информация да се достигне добър икономически ефект. Но възниква въпросът, не може ли да бъдат предотвратени неблагоприятните за човешката дейност тези природни явления или да бъде изменено тяхното развитие в нужното ни направление.
Независимо, че този въпрос отдавна стои, човечеството е било безсилно пред стихийните явления на природата. Работата е в това, че природните, в частност атмосферните явления и процеси, притежават огромна енергия.
От това следва, че пряк път за въздействие на атмосферните явления и процеси няма и по този път положителни резултати не могат да бъдат получени. Но тези явления и процеси притежават една интересна особеност – възможни са случаи на тяхното неустойчиво състояние, когато е достатъчен, сравнително не голям тласък за да бъде насочено развитието на процеса по нужния за нас път. Така, въвеждането в преохладения облак на някакво количество специално вещество би довело до само развиваща се реакция, завършваща с падането на валеж или разсейването му.
В последните десетилетия са предложени редица способи за въздействие на много атмосферни явления, но положителни резултати са получени само по отношение на управлението на развитие на облаците и образуването на валежи.
Проблемът за активното въздействие на облаците и мъглите представлява голям интерес от гледна точка осигуряване на авиацията дотолкова, доколкото излитането, кацането и полета са силно зависими от мъглите и облаците.
Известни са няколко метода за активно въздействие на облаците и мъглите. Тези методи могат да бъдат разделени на три групи в основата на които лежи въздействието на неустойчивостта на фазовото състояние на водата, на колойдната неустойчивост на системата на облачните капки и на термичната устойчивост на атмосферата.
Веществата, които се използват за въздействие също се разделят на няколко групи: – кристализиращи, хигроскопични реактиви, повърхностно активни вещества.
В качеството на технически средства с помощта на които реактивите се внасят в облаците и мъглите се използват аерозолни генератори или разпръскватели, установявани на самолети или на земната повърхност, пиропатрони, артилерийски снаряди и ракети, метеотрони.
Как въздействат различните способи?
Твърд въглероден двуокис (сух лед). Това е кристална маса с матово бял цвят, с температура на кипене – 78,9°С и плътност 1,53 г/см³. Ако във въздуха се внесат частици от него и под влияние на тяхното изпарение въздухът силно се охлажда. Охлаждането е основната причина за пренасищане на водната пара, което може да бъде такова, че да прехвърли критичното значение, необходимо за образуването на капки и кристали лед.
Количеството на образувалите се зародиши на кристалите лед под влияние на охлаждането се определят от този обем въздух, в който температурата е по-ниска от – 39°С – 41°С. При температури по-ниски от – 40°С от комплексите молекули на водната пара се образуват устойчиви ледени зародиши.
Заедно с твърдия въглероден двуокис за въздействие на облаците се използват вещества такива като сребърен йодит, оловен йодит, както и някой хигроскопични вещества. Въвеждането им в облака, техните частици играят ролята на зародиши (ядра на кристализация) на които се образуват малки кристали лед. По нататъшното им нарастване се извършва под влиянието на дестилация на водната пара от преохладените капки към ледените кристали вследствие на разликата в налягането на наситената пара над водата и леда. Засипването на облаците и мъглите с твърд въглероден двуокис, съединения на йода и на други реактиви обикновено се преследват следните цели: – разсейване на преохладените облаци и мъгли за да се разкрият пистите за излитане и кацане на летищата; – ускоряване на падането на валежи; – предотвратяване падането на град.
Заслужават внимание така наречените метеотрони, използвани за стимулиране на конвективни процеси, като се нагрява въздуха на земната повърхност. Нагряването на въздуха може да се достигне не само чрез изгаряне на различни видове гориво, но и по пътя на изкуствено изменение поглъщателните и отражателните свойства на отделни участъци от постилащата повърхност. При благоприятни условия в атмосферата метеотроните способстват създаването на мощни кълбовидни облаци.
За стимулиране процесите на образуване или разсейване на облаците и мъглите се използват динамични методи, основани на създаване на възходящи или низходящи движения на въздуха с помощта на летателни апарати, като се насочва струята от двигателите на самолетите или витлата на въртолетите.
Може да се посочат още няколко метода за въздействие на облаците и мъглите, но по различни причини все още не са намерили приложение, като изменение на поглъщателните свойства на мъглите и облаците, акустични и електрически методи, както и лазерни методи.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар