// Вие четете...

Чиста вода

Моделиране на процеса при вземане на решения.

„Не вярвай на морската тишина: морето е тихо, докато стоиш на брега.“

Система за поддръжка при вземане на решение за навигационно хидрографско осигуряване (НХО). Един от методологическите принципи в гносеологията се явява взаимодействието и взаимната свързаност на всички отрасли на науката, в резултат на което предмет от един отрасъл на науката може и трябва да се изследва с прийомите и методите на друга наука. Това създава необходимите условия за по-пълно и дълбоко разкриване на същността и законите на качествено различни явления.

Днес се наблюдава стремително проникване на количествените методи във всички области на целенасочената човешка дейност, където се изискват обосновани решения. Разработката на методологическите основи за използването на математическите методи за оценка и избор на алтернативни решения се явяват условията за създаване на система за поддръжка на вземане на решения (СПВР) на базата на съвременните информационни технологии.

Особен интерес от научна гледна точка представлява разглеждането на възможностите на математическите методи при изработка на решения за различните задачи на навигационно хидрографското осигуряване (НХО) на дейностите на ВМФ и бойните действия на силите на флота в условията на различна степен на неопределеност в познаването на обстановката. Такава неопределеност е обусловена от принципиалната непълнота на информацията за условията в районите на действие на силите, за състоянието на силите и средствата за НХО и действията на противоположната страна.

Системата за НХО е система за организационно техническо обединение на силите и средствата за осигуряване, развърнати и функциониращи в съответствие с поставените задачи, оперативното построяване на осигуряваните сили на флота и приетата система за управление.

Съдържание на НХО се явява:

– разработка на комплекс от мероприятия, осъществявани с цел създаване на благоприятни условия за точно и безопасно плаване на корабите (съдовете), тяхното базиране, използването на оръжието и техническите средства;

– провеждане на хидрографско разузнаване, уточняване на навигационната обстановка в районите на предстоящи действия на силите на флота;

– навигационно оборудване (до оборудване) на районите за действие на силите на флота и пунктовете за тяхното базиране;

– организация на непрекъснатата работа на средствата за навигационно оборудване;

– провеждане на хидрографски, геофизически и океанографски изследвания на Световния океан;

– координиране на хидрографските, геофизическите и океанографските изследвания, изпълнявани от други организации;

– създаване на основата на хидрографските изследвания на картографски и описателни материали на зададени райони;

– снабдяване на корабите, частите, щабовете с морски карти, навигационни ръководства и пособия;

– оповестяване на корабите, частите, щабовете за измененията на навигационната обстановка;

– разработка на методи и технически средства за провеждане на хидрографски работи;

– създаване на специални брегови и плаващи съоръжения, конструкции и устройства, предназначени за осигуряване безопасността на корабоплаването; бреговите и плаващи маяци, светещи и не светещи знаци, навигационни огньове, плаващи буйове и вехи, радио навигационни, радиолокационни и хидроакустични маяци, наземни станции на радио навигационни системи и други средства;

– снабдяване (до оборудване) на корабите (съдовете) с допълнителни технически средства за навигация;

– ремонт и регулировка на морските средства за навигация;

– лоцманско превеждане на корабите в районите, сложни в навигационно отношение;

– взаимодействие на хидрографските служби с топографски и хидрометеорологични служби от други видове ВС.

Основно за планиране и организация на НХО се явяват решението на командващия (командира) и разпорежданията на висше стоящия щаб по НХО.

Особености на моделирането на процеса по вземане на решения.

Опитът по управлението на силите на флота позволяват да се изработят редица препоръки по регламентация на използването на математическото моделиране. За обосноваване на такива препоръки ще анализираме особеностите на общата методика за разработката на решения за НХО от гледна точка на използване в този процес на математическото моделиране.

Както е известно, основа за решение за НХО е замисълът. В него се определя: основните направления на НХО (райони и обекти за съсредоточаване на основните усилия), последователност и способи за действие на силите и тяхното построяване.

Изработката на замисъла изисква уясняване на поставените задачи и оценка на навигационно хидрографската обстановка.

В резултат на уясняването на поставените задачи следва да се разбира следното: замисълът на старшия началник; мястото и ролята на своите сили в този замисъл; цел на боя (операцията); промеждутъчните задачи, които трябва да бъдат изпълнени за достигане на целите; задачите на съседите и редът за взаимодействие с тях; мероприятия, провеждани по плана на старшия началник за изпълнение на поставената задача, а също и на други мероприятия, способни да окажат влияние на нейното изпълнение. Освен това се провежда разчет на времето, необходимо за подготовка на силите.

Оценка на обстановката, изпълнява се на основа на принципа за системен подход. В математическото моделиране на операциите (бойните действия) по изискванията на указния принцип се формулират както изисквания за пълнота на отчитане в модела на факторите от обстановката, така и простотата на описанието на модела от гледна точка на тяхната същественост. За изпълнение на този принцип при математическото моделиране е необходимо да се отчита в модела действията на съседните свои сили и действията на силите на противника; мероприятията, провеждани по плана на старшите началници (на своите и на противника); военно географските условия в района, временните фактори.

Приложено към процеса на управление на силите за НХО оценката на обстановката се състои от оценка на силите и средствата на противника, възможностите на системата за НХО, района на изпълнение на задачите, времето и при необходимост за други елементи на обстановката (военно икономическите, международно правните и т.н), влияещи на изпълнението на поставените задачи.

Уясняването на поставените задачи, оценка на обстановката и изработването на замисъла са диалектически взаимно свързани. Конструктивното представяне от гледна точка на изводите за рационален порядък на използване на математическите модели се явява това, че уясняването на поставената задача и оценка на обстановката по същество се явява процес за изработка на замисъла. В следващите стъпки от процеса, уясняването на задачата, оценявайки обстановката, командира конкретизира, усъвършенства и развива първоначалния замисъл с отчитане на откритите варианти на обстановката и противодействието на противника.

Обективното обосноваване на тази работа с помощта на математически методи за поддържане на вземане на решение се осъществява със сравнителна оценка на бойните възможности на силите за възможните направления на главния и другите удари (района за съсредоточаване на основните усилия), бойния порядък или оперативното построяване на своите сили.

Резултатите от тези работи са следните:

– Изводи от оценка на обстановката, оценка на слабите и на силните страни – на своите и на противника. Те представляват по същество взаимно свързана композиция от частни изводи, които командирът прави в процеса на уясняване на задачите и оценка на обстановката;

– Замисъл, съответства на резултатите от уясняване на задачата и изводите от оценка на обстановката. Замисълът също се явява като резултат от сравнение на оценките за различните варианти на действие.

Ако се използва понятието от теорията за системи, то операция може да се представи като функциониране на кибернетична система, организирана за достигане на оперативни цели – целите на операцията. Такъв подход не нарушава сложилата се представа за процеса на управление и се отнася към основното звено, на който и да е кибернетичен контур – звено за преобразуване на информацията за състоянието, в информация за управление и в този смисъл допълва общата представа за процеса на вземане на решение (рис. 1).

Рис. 1. Процес на вземане на решение в кибернетичен контур на управление.

Елементи на тази система се явяват:

– групировки на своите сили;

– групировки и групи на своите съседни сили;

– групировки и групи от своите сили, изпълняващи мероприятия по плана на старшите началници;

– групировки на противостоящите обединения на противника – обекта на действие на своето съединение;

– групировки и групи, съседни на обединението на противника;

– групировки и групи, изпълняващи мероприятия по плана на старшите началници на противника;

– елементи, характеризиращи обстановката в района.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар