// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Митове за Кабала – 8, 9, 10.

„Противопоставяй се на първите изкушения.“

Мит 8: За изучаването на Кабала е необходимо предварително да се изучи Тора (Петокнижието) и да се получи религиозно възпитание.

Отговор: За да се пристъпи към изучаването на Кабала не е необходимо да се притежават някакви специални предварителни знания, защото Кабала е наука, предоставяща възможност да се установи връзка с Твореца.

Кабалистите утвърждават, че хората, възпрепятстващи изучаването и разпространението на Кабала, се явяват източник на всички страдания на човечеството. За да започнем да се интересуваме от Кабала, не са необходими никакви условия, трябва само да разтворим книгите.

Религиозното възпитание е подходящо за онези хора, които още не са готови да напредват духовно. То отчасти създава уравновесена прослойка от населението, защитена от пагубните влияния, увлечения, разврат, наркотици, кланяне пред идоли и др.

Но заедно с това на човек бива наложено погрешното убеждение, че ревностното изпълнение само на едни механични заповеди и ритуали го прави най-съвършен. По такъв начин той се ограничава и не му се дава възможност да се развива.

Не трябва да се ограничава заниманието с Тора само до изучаването на механичните закони. Нейната духовна част в цялата си широта и обем, дълбочина и обхват също е длъжна да намери място сред нас. Това е необходимо в наши дни като наше духовно изцеряване. По тези пътища са вървели нашите праотци и ние така ще можем да бъдем уверени в своя път. Рав Авраам Ицхак Кук (1865–1935) най-големият равин и обществен деец от началото на XX в. Създател на философската концепция за религиозния XX в. Създател на философската концепция за религиозния сионизъм. Заемал е длъжностите равин на Яфа (1904–1914), равин на Йе­русалим (1920–1921) и първи главен ашкеназки равин на под мандатна на Палестина (1921–1935).

Именно тук се намира и източникът на напрежение и неприемане на кабалистите от средата на вярващите – защото религиозното възпитание е противоположно на кабалистичното. Но не трябва да се забравя, че и религиозното масово възпитание е създадено от кабалистите, но те са направили това за народа в периода на неговото изгнание, преди 1995 година, преди низхождането на душите в нашия свят, готови за поправянето на своята егоистична природа.

Мит 9: Занятията с Кабала изискват аскетизъм, ограничения в получаването на наслаждения.

Отговор: Кабала задължава човек активно да живее в този свят: да работи, да създава семейство, да ражда деца, да воюва, да обучава и да се учи – и във всяко свое действие да реализира целта на творението – връзката с Твореца. Творецът е създал нашия свят във всичките му детайли именно такъв, че ние, използвайки го изцяло такъв какъвто е, без да избираме, да достигнем пълно подобие с Него.

Поради това Кабала отрича какъвто и да било вид само ограничаване, уединение (както в другите религии), самобичуване (вкл. обети за безбрачие), заплахи от наказание в този и в онзи свят и др. Кабалистите също така не приемат за ученици онези, които вместо да работят, учат за пари, считайки такава практика за вредна. Това е наследство от изгнанието, когато на народа не давали възможност да развива занаяти и богатите евреи издържали бедните, задължавайки ги да изучават Тора.

Духовното издигане става не посредством намаляването, а посредством увеличаването на желанието! Започвайки да изучава Кабала, човек продължава да живее обикновен живот, без да ограничава себе си в нищо. Защото желанията на човек определят неговите постъпки. Ако неговите желания все повече се устремяват към висшето, в съответствие с това ще се изменят и неговите постъпки.

Поправянето е процес на въздействието на Висшата светлина върху човека, а не насилствени ограничения. С това методиката на Кабала се отличава от всички останали методики. В нея се използва силата на Твореца, действаща отвътре, а не насилствено въздействие отвън. Затова и занапред, получавайки все по-голяма сила отгоре, човек придобива и все по-големи желания. Та нали той вече може да ги поправи и да ги използва в нужното направление.

Без наслаждение не трябва да се живее, нали нашата същност – това е желанието за получаване на наслада. И целта на творението се състои в достигане на съвършеното наслаждение. От поправяне, от корекция се нуждае само прилагането на желанието (намерението), а не самото желание.

Мит 10: Кабала е част от юдейската религия.

Отговор: Най-разпространеното заблуждение се явява отъждествяването на Кабала с религията. Нека да разгледаме в какво се състои основната разлика между Кабала и религията.

Религията смята, че Творецът променя своето отношение към човека в зависимост от действията на човека.

Ако аз бъда добър, Творецът ще се отнася добре към мен, тоест Той ще промени своето отношение. По такъв начин религията заставя човек да търси методи за въздействие върху Твореца: да дава милостиня, да пали свещи, без значение какво, всяка религия има своите ритуали. У хората възниква цяла йерархична система – кой най-добре може да склони с молби Твореца, кой е най-близък до Него, кой знае как да Му се моли, към кого следва да се обърнем като към посредник и да помолим: „Помоли се за мен.“

На хората е необходима тази психологическа помощ, те са готови да платят за това. Човек в трудни състояния вярва във всичко, което му е угодно. „Сътвори за мен някакво чудо, подхвърли ми нещо, направи така, че да попадна в различно състояние.“

Това не може да бъде и няма да бъде никога, защото ние имаме работа с ясните закони на мирозданието. Тези закони се описват в кабалистичните книги.

­Науката Кабала утвърждава, че Висшата сила е неизменна. Творецът не променя своето отношение към човека – Той е добър, Даряващ добро.

Науката Кабала говори за това, че около нас съществува единна Висша неизменна светлина, намираща се в абсолютен покой и оказваща ни въздействие. Въздействието, което ние изпитваме, е устроено по отношение на нас така, че ни влияе чрез абсолютното Добро.

За разбиране на истинското отношение на кабалиста към Твореца може да се даде за пример кабалистичният молитвеник, в който ги няма обичайните думи, изразяващи чувствата на човека, а има отделни букви: много пъти „алеф“, много пъти „бет“ и така нататък – всичко, написано в него, означава духовни действия, които, поправяйки се, човек е длъжен да извърши. И тогава той получава Висшата светлина в себе си.

Няма човек, който да не е запознат с понятието „молитва“, но в какво е нейният кабалистичен смисъл? Кабалистите казват, че вътрешният смисъл на молитвата – това е обръщение на човека към Твореца с молба за поправяне на собственото му его. Човек достига до истинската молба, изхождаща от дълбочината на сърцето и моли Твореца да промени неговата природа от егоистична на алтруистична. Такава и само такава молба се нарича молитва.

В Кабала понятията наказание и възнаграждение за някакви действия пред Висшата сила просто отсъстват. Кабала не съдържа в себе си никакви ритуали, никакви външни действия! Всяко едно изображение на сфери, светове, гематрия не е нищо повече от приложен материал.

Кабала – това е индивидуално усещане на Твореца лично от всеки човек. В кабала няма никаква мистика – това е наука за цялото мироздание, чието изучаване позволява на човек да отговори на въпроса за причината и целта на собственото му съществуване, да определи неговото място в живота, да изследва и да избере най-доброто от възможните решения и да промени собственото му състояние към по-добро.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар