// Вие четете...

Физика на Океана

Методи за оценка на грундовата снимка.

„Не се гордей със звание, а се гордей със знание.“

Въведение. В настоящия момент както отечествените, така и чуждестранните специалисти отделят голямо внимание на въпроса за обработката и интерпретацията на измерените параметри на грунда на морското дъно. За да бъдат използвани данните от грундовата снимка с цел отчитане влиянието на грунда на оръжията и техническите средства на флота резултатите от измерванията трябва да бъдат обработени. Следователно, все по-голямо внимание се отделя на новите методи за обработка на резултатите от морската грундова снимка и оценка на нейните качества.

Особено внимание ние ще отделим на най-важните въпроси, към които могат да бъдат отнесени методите за оценка точността на грундовата снимка и обработката на нейните резултати.

Методика за оценка качествата на морската грундова снимка. В настоящия момент в света все по-широко се използват методите на грундовата снимка с не контактни технически средства. Изборът в качеството на главен критерии за точността на морската грундова снимка е СКГ, която определя границите на разпространение на еднородните грундове и позволява да се оцени качеството на снимката чрез нейната точност, тоест точността на определяне на границите на грундовете.

Окончателната оценка на точността на изпълнение на морската грундова снимка и на релефа на дъното, използвайки количествените характеристики на коефициента на отразяване, може да се направи аналогична оценка на точността на снимката на релефа на дъното, тоест на основата на резултатите от измерванията на значенията на коефициента на отразяване от дъното при галсите от основното покритие и контролните галси.

За апостериорна оценка на точността на морската грундова снимка, изпълнена с морски хидрографски грундограф МГГ-1 е разработен следния метод, който включва в себе си:

1. Изчисляване величините на разликите в значенията на коефициента на отразяване от грунда на морското дъно в пресечните точки на контролните галси (Vkzi) с галсите от основното покритие (Voni) по формулата:

Където Vi – разлика в значенията на коефициента на отразяване от морското дъно в точките на пресичане на галсите;

i – номер на пресичане.


2. Изчисляване на средната квадратична грешка (СКГ) на измерване на значенията на коефициента на отразяване в района на снимката:

Където n – брой на точките на пресичане.

Величина mг – се явява сумарна СКГ на определяне на коефициента на отразяване от дъното, обусловена от грешките: координиране на снимката, инструменталната и отчета на поправките.

3. Изчисляване величината на СКГ на между галсовата интерполация, която включва:

Където j = 1, n – брой на интерполираните значения на галса;

– определяне на величините на СКГ на линейната интерполация по протежение на всеки контролен галс по формулата:

– определяне величината на СКГ на между галсовата интерполация по районите на грундовата снимка като цяло в съответствие с израза:

4. Изчисление на СКГ на снимката на коефициента на отразяване от дъното във всяка точка от изследвания район по формулата:

5. Изчисляване на СКГ на определяне на координатите на границите на разпространение в еднородни типове грунд в района по формулата:

Величината mгр се явява като характеристика на точността на снимката на грунда, тъй като характеризира точността на определяне на границите на различните типове грунд на дъното в района на снимката.По този начин, може да се извърши планиране и да се направи количествена оценка на точността на морската грундова снимка, изпълнявана със съвременни хидроакустични средства за извършване на снимка на релефа и грунда на дъното.

Обработка на материалите от снимката. В лабораторни условия се определят следните характеристики на грунда на дъното:

– гранулометричен състав;

– естествена влажност;

– обемна маса (на влажния грунд и скелет на грунда);

– плътност;

– порестост;

– число на пластичност;

– коефициент на консистенция.

Окончателните резултати от лабораторния анализ на образците грунд се записват във ведомост за характеристиките на грунда на дъното.

Гранолометричния състав характеризира грунда по отношение размерите на частиците, които го съставят, и се определя с помощта на вибрационни машини с набор от сита.

Резултатите от анализа се изразяват в % с точност до 0,1%.

Естествена влажност на грунда W, е равна на отношението на масата съдържаща се в нея вода към масата на грунда, изсушен при температура 100 – 105° до достигане на постоянно тегло, което се определя по метода на претегляне с помощта на апаратурата на полева лаборатория ПЛЛ-9.

Естествената влажност (в %) се изчислява по формулата:

където g – маса на влажния грунд със стъкленица и капачка;

go – маса на изсушения грунд със стъкленица и капачка;

g1 – маса на стъкленицата и капачката;

За всеки образец грунд се извършват 2-3 паралелни определяния на влажността. Допустимото разминаване не трябва да бъде повече от 2%.

Обемна маса на влажния грунд, е равна на отношението на масата на грунда към неговия обем (в грамове на кубичен сантиметър) изчислява се по формулата:

където g – маса на влажния грунд със стъкления пръстен и покриващите ги стъклени капачки, г;

g1 – маса на стъклените пръстени, г;

g2 – маса на стъклените капачки (пластини), г;

V – обем на грунда, затворен вътре в пръстените, см³.

Обемна маса на скелета на грунда, изчислява се по формулата:

където W – естествена влажност на грунда, %;

Плътност на пясъчни и глинести грундове, е равна на отношението на масата на изсушените частици от грунда към обема, заеман от тези частици, които се определят по следната таблица:

Тип на грундаПлътност, г/см³
Пясъчен грунд2,65
Пясъчна тиня2,69
Тиня2,70
Глинеста тиня2,75

Порестос на грунда, е равна на отношението на обема на промеждутъците (пор) между неговите частици към общия обем на грунда, изразено в %, и се изчислява по формулата:

където с – обемна маса на скелета на грунда, г/см³;

у – плътност на грунда г/ см³.

Пластичност на свързаните грундове, тоест способност на грунда при определена влажност да изменя своята форма (деформира) без разкъсване под влияние на външно въздействие и съхранява тази форма след неговото прекратяване, характеризира се с число на пластичност PJ.

Числото на пластичност се определя за образците с нарушена структура на глинестите грундове като разлика в значението на влажност на границите на преминаване в течно състояние Wт и границите на преминаване в състояние на точливост Wр с помощта на апаратурата ПЛЛ-9, тоест PJ = Wт Wр.

Границите на преминаване в течност Wт се нарича изразената в проценти влажност от теста, изготвени от образците от грунд и вода, при които балансирания конус на потапяне в тестото под действието на собственото тегло за време от 5 с на дълбочина 10 мм.

Граници на точливост Wр се наричат изразените в проценти влажност от тестото, изготвени от образците грунд и вода, при което тестото, разточено в сплита с дебелина от 3 мм, започва да се разпада на отделни късчета.

Типа на грунда по числото на пластичност се определя, като се ръководим от следващата класификация:

Тип на грундаЧисло на пластичност
Пясъчна тиня
Тиня
Глинеста тиня
1 < PJ < 7
7 < PJ < 17
17 < PJ

Коефициент на консистенция на грунда B, характеризиращ степента на размекване на грунда при постоянен контакт с вода, изчислява се по формулата:

Обработката на материалите на грундовата снимка, изпълнена по традиционна технология, включва:

– проверка и систематизация на материалите от снимката;

– коректура на работните планшети (схеми);

– геологична интерпретация на резултатите от сеизмично акустичното профилиране;

– съставяне на отчетните документи.

Обработката на материалите от снимката се извършва както в района на работа, така и в базата в рамките на постъпване на резултатите от лабораторния анализ, от разшифровките на ехограмите от САП, от обработката на материалите от определяне на мястото и т.п. Обема на обработка в района на работа и в базата се установява от научно – техническите проекти.

Основни положения по обработка на материалите от САП са изложени в ПГС №8.

1) Проверка и систематизация на материалите от снимката.

Материалите от снимката се приемат в базата от комисия, назначена от командира на частта. Комисията проверява:

– съответствие на изпълнените работи с изискванията на ръководните документи;

– достатъчност на обследване на грунда, в това число на характерните елементи на релефа и навигационните опасности;

– пълнотата и правилността на записите в журналите, на планшетите, лентите на само писците;

– съгласуваност на номерацията на грундовите станции, образците грунд, галсите на САП и т.п. за различните работни документи;

– правилността на оформяне на представяните материали.

В резултат на приемането се съставя акт, в който комисията дава заключение за пригодността на представените материали за по нататъшна обработка

Резултатите с описанията на пробите на грунда и лабораторния анализ на образците се записват в Сводна ведомост за характеристиките на грунда на дъното.

2) Коректура на работните планшети и схеми.

Всички данни, нанесени на работните планшети и схемите в процеса на снимката, се коригират по данните от Сводната ведомост на характеристиките на грунда на дъното. При прокарване на границите на ареалите се отчитат особеностите на релефа на дъното и хидродинамичния режим. След уточняване на границите на ареалите на планшета или схемите се нанасят участъците на изхода на корените породи.

При необходимост се съставят грундови разрези към работните планшети.

3) Геологична интерполация на резултатите от сеизмоакустичното профилиране.

Тя трябва да предвижда дешифриране на ехограмите и построяване по тях схеми на мощността на утаечните породи и геологичните профили.

Схема на мощността на утаечните породи се строи за целия район на работа или на отделни участъци. За нагледно представяне на геологичния строеж на района на снимката по характерния галс се строят профили, на които се нанасят резултатите от дешифрирането на ехограмите. Тези профили се строят на свободно място на схемата за мощност на утаечните породи или на отделен лист.

4) Съставяне на отчетни документи

В резултат на изпълнените работи се съставя Научно – технически отчет съгласно РИО-80, ч.2. В приложенията към текстовата част на НТО се включва:

– схема на повърхностния грунд на дъното и водораслите;

– схема на мощността на утаечните породи с геологични профили;

– схема на разполагане на галсите САП и грундовите станции;

– сводна ведомост за характеристиките на грунда на дъното;

– журналите на морската грундова снимка;

– ехограмите от стратографа и ехолота.

Научно – техническия отчет се изпраща в 280 ЦКБ на ВМФ, а работните планшети и калки за изучеността към тях се оставят в подразделението и се унищожават след получаването на акта за приемане на материалите от снимката в 280 ЦКП на ВМФ.

При детайлна снимка на релефа на дъното в ограничени райони характеристиките на грунда и наличието на водорасли се показват на промерния планшет, а всички необходими данни по грундовата снимка се поместват в научно – техническия отчет по снимката на релефа на дъното.

При изпълнение на снимката с помощта на грундограф МГГ-1 обработката се дели на предварителна и окончателна.

Предварителната обработка, при това включва:

– обработката на повторните наблюдения на контролен профил;

– анализа на качеството на полевите материали;

– обработката на записите на ехограмите;

– изработване на работните калки с посочване на границите на отделните грундове;

– обработката на взетите проби от грунда;

– отделяне на зоните на допълнително обследване.

Окончателната обработка на материалите от снимката, изпълнена с хидрограф се състои:

а) от обработката на журналите;

б) построените карти и схеми;

– галсите от снимката;

– разпределението на коефициентите на отразяване;

– типовете на повърхностния слой на грунда;

– мощността на дънния грунд;

– най-представителните акустико – геологическите разрези;

в) лабораторната обработка на данните от пробоотбора.

Останалите етапи от обработката са сходни с етапите на обработката на морската грундовата снимка, изпълнена по традиционната технология.

Заключение. Изучаването на грунда в настоящия момент придобива все по-голяма актуалност. Данните за неговите параметри са необходими както за навигационно – хидрографското осигуряване на дейността на ВМФ, така и за нуждите на науката и народното стопанство. В настоящия момент методите за обработка на морската грундова снимка изпълнена с неконтактни средства са още много далеко от съвършенството. В настоящия момент пред хидрографията остро стои задачата по разработката на методи за извършване на грундова снимка със съвременни дистанционни технически средства и обработката на получените в хода на извършване на такава снимка резултати.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар