// Вие четете...

Физика на Океана

Методика за планиране на океанографските изследвания. Част 2

„Пасажерът не управлява лодката.“

Същност и съдържание на научно – техническия проект и техническото предписание за изпълнение на океанографски изследвания. Организационно – методически документ, определящ задачите, програмата, състава на силите и средствата, методите и организацията на изследванията се явява научно – техническия проект за океанографски изследвания. Той се разработва отчасти от изпълнилите на основата на годишния план. Научно – техническите проекти се представят на началника на ГУНиО на МО три месеца до началото на развръщане на подразделенията. Предложения за корекция на научно – техническия проект могат да се представят на началника на ГУНиО на МО до 50 денонощия до началото на развръщането. Научно – техническия проект сам по себе си представлява развърнато организационно – техническо решение на задачите на океанографското изследване в дадена акватория на Световния океан. Поради това при разработката на научно –техническия проект е необходимо да бъдат изучени:

– съвременните картографски материали за района на работа;

– данните за океанографската изученост на района за работа (научно –технически и технически отчети, атласи за изучеността и т.п.);

– физико – географските и хидрометеорологични описания, справочници и ежегодници, каталози от постовете за наблюдение на нивото и репери;

– лоции, военно – географски, навигационно – хидрографски и топографски описания и очерци.

Научно – техническия проект съдържа пет раздела:

1. Общи положения.

2. Техническа обосновка на способите за работа.

3. Организация на провеждане на изследванията.

4. Стойност на изследванията.

5. Приложения.

Първия раздел на научно техническия проект включва в себе си няколко подраздела:

– Задачи на изследванията;

– Райони, периоди и обем на изследванията;

– Навигационно – хидрографска и хидрометеорологична характеристика на района;

– Оценка на района.

В задачите за изследване се указват основанията за провеждане на изследванията, целите на изследванията и задачите, които се предполага да се решат в резултат на тяхното изпълнение, определя се главната задача, към решаване на която са насочени изследванията. Освен това, тук се указват и други задачи, които могат да бъдат решени без те да повлияят на изпълнението на главната задача, в това число са и задачи от попътни изследвания.

Във втория подраздел се привеждат координатите и условните наименования на районите за изследване, сроковете за провеждане на изследванията, броя на възможните работни дни по месеци, продължителността на работния период и обема на работа по видовете изследвания.

В навигационно – хидрографската, хидрометеорологичната и геофизичната характеристика на района се дава описание по геолого – геоморфологичните особености на района, релефа на дъното, гравитационното и магнитното полета, хидрометеорологичните условия. Привеждат се сведения за геодезичната мрежа, РНС, нула на дълбочините и постовете за наблюдение на нивото, системата за изходните гравиметрични данни и наличните гравиметрични пунктове, заключение по техните възможностите за използване, особеностите и условията за режима на плаване на корабите, както и базирането на бреговите подразделения.

Оценката по изучеността на района предвижда кратка характеристика на по-рано изпълнени работи (каква организация и кога са изпълнени, пространствената и временната дискретност на измерванията и тяхната продължителност, точност на измерванията и тяхното координиране, разположението на галсовата снимка, океанографски разрез, станциите и т.п.).

Раздел 2 от научно – техническия проект се състои от следните подраздели:

А. Хидрографски изследвания.

Б. Хидрометеорологични изследвания.

В. Геофизични изследвания.

Ако някои от видовете океанографски изследвания не се планират за изпълнение, то дадения раздел се пропуска.

В подраздел „А” се привеждат:

– списъкът на хидрографските величини (параметри), които е необходимо да бъдат изучени за решаване на поставените задачи;

– разполагането на галсите и подробността на снимката на релефа на дъното;

– поредността на провеждане на изследванията;

– плановата и височинна основа на снимката;

– способите и очакваната точност на определяне на мястото в галсите;

– количеството, типа и разстановката на постовете за наблюдение на нивото с разчети за пределите на тяхното действие, последователността и сроковете за извършване на наблюдения от тях, местата за установка на самописците за регистрация на нивото, способите за определяне на средното ниво на морето;

– списъкът на подлежащите на обследване банки и отличителни дълбочини с указания за методиките за обследване;

– техническото осигуряване на изследванията (списъкът на приборите и комплексите, необходими за изпълнение на изследванията);

– способите и последователността за контрол на изследванията;

– списъкът на пособията и документите, които следва да се ръководят при изпълнение на хидрографските изследвания.

В раздел „Б” се привеждат:

– списъкът на хидрометеорологичните величини (параметри), които е необходимо да бъдат изучени за решаване на поставените задачи;

– разположението на океанографските разрези, станции и полигони, тяхното количество, сроковете за извършване на измерванията на всяка величина (параметър);

– пространствената и времевата дискретност и продължителност на измерванията;

– техническото осигуряване на изследванията;

– последователността на извършване на измерванията;

– способите и последователността на контрол на изследванията;

– последователността и обема на обработка на резултатите от измерванията;

– списъкът на пособията и документите, от които следва да се ръководят при изпълнение на хидрометеорологичните изследвания.

В подраздел „В” се привеждат:

– списъкът на геофизичните величини (параметри), които е необходимо да бъдат изучени за решаване на поставените задачи:

– разположението на галсите и подробността на снимката;

– точността на измерваните величини (параметри);

– способите и очакваната точност на определяне на мястото на измерване;

– времето и мястото на извършването на маховите измервания;

– техническото осигуряване на изследванията;

– времето, мястото и способите за еталониране на геофизичната апаратура, пунктовете за пренастройка на гравиметрите на други диапазони;

– последователността и обема на обработка на резултатите от измерванията;

– способите и последователността на контрол на изследванията;

– списъкът на пособията и документите, от които следва да се ръководят при изпълнението на геофизичните изследвания.

Раздел 3 на научно – техническия проект включва следните подраздели:

– Сили и средства.

– Управление и свръзки.

– Календарен план за изпълнение на изследванията.

– Осигуряване.

– Последователност на представяне на материалите от изследванията.

В първия подраздел се привеждат:

– списъкът на океанографските изследователски и хидрографски кораби и катери, както и режима на тяхното използване;

– списъкът на подразделенията, създавани за периода на изпълнение на изследванията;

– разчетът на личния състав по отделните видове работи, степента на участие на личния състав на корабите в изпълнението на изследванията;

– списъкът на техническите измерителни средства и предложения за тяхното комплексно използване.

В раздела „Управление и свръзки” се указва ръководния състав на корабите (отряда кораби), подразделенията, тяхната подчиненост и порядъка на взаимодействията и свръзките между корабите в отряда и подразделенията.

В „Календарния план …” се указват сроковете за началото и края на изследванията като цяло и за отделните видове работи, продължителността на преходите, сроковете на посещения в чуждестранни пристанища, времето и местата за зареждане с горива и вода.

В подраздела „Осигуряване” се указват: материално – техническото и медицинско – санитарно осигуряване, както и условията за базиране.

В последния подраздел се привеждат:

– сроковете за представяне на отчетите, донесенията, полевите материали;

– последователността на обмена на материалите между ведомствата, участвали в изследванията;

– обема и съдържанието на материалите, подлежащи на международен обмен.

В раздел 4 от научно – техническия проект се привеждат разчетните данни по стойността на изследванията за целия период на работа, а също така за стойността на изследванията на отделните райони и отделните видове работи.

В 5-ти раздел на научно – техническия проект се привеждат таблиците, графиците, схемите, показвани с надлежната подробност:

– границите на района (районите) за изследване;

– нарезката на планшетите с указване на техните мащаби;

– разположението на опорните гравиметрични пунктове (ОГП);

– маршрутите за преходи;

– местата за разполагане на станциите на РНС и постовете за наблюдение на нивото;

– зоните за равна точност на определяне на мястото с помощта на РНС.

В раздела също се привежда списъкът на литературата и документите, използвани при съставянето на проекта.

След съставянето един екземпляр от научно –техническия проект се изпраща на адреса на началника на ГУНиО. Преди утвърждаването му той преминава експертизата на 280 ЦКП ВМФ и ГосНИНГИ, където се дава заключение за правилността на съставяне и целесъобразността за неговото утвърждаване от началника на ГУНиО. След съгласуването и утвърждаването научно – техническия проект става основополагащ документ за целия период на подготовка, провеждане на изследванията и съставяне на отчета по техните резултати.

Организационно – методическите документи за извършване на океанографските изследвания (работи) подразделенията на експедицията (отделния отряд) и другите подразделения на ХС на ВМФ се явява техническото предписание.

Техническото предписание за изпълнението на океанографските изследвания за подразделенията на експедицията се съставя от командването на тези подразделения на основата на научно – техническия проект и се утвърждават от началника на експедицията не по-късно от месец до началото на работа.

Техническото предписание се състои от две части.

В първата част се указват:

– видовете работи, подлежащи на изпълнение, района, границите, обема и целите на работа;

– последователността на свъртане и развръщане на подразделенията;

– сроковете за излизане и приключване на работа;

– личния състав;

– плавателните средства, приборите, паричната асигнация и другите средства, необходими за изпълнението на работите;

– местата за базиране, средствата за съобщения и свръзка;

– последователността на работа и съгласуването им с работата на другите подразделения;

– работите, изпълнявани по време на преходите;

– сроковете за сдаване на отчетните материали.

Във втората част на техническото предписание се излагат техническите условия за изпълнение на работите и техническите допускания за всички видове измервания в строго съответствие с втория раздел на научно – техническия проект или (при изпълнение на работите без научно – техническия проект) в съответствие с изискванията от съответните инструкции. Уговарят се също така всички особености в работата.

В периода на подготовката към комплексните океанографски изследвания се разработва план на похода и задание на похода. Съдържанието на тези документи съставляват основните положения на научно – техническия проект.

Графичната част на плана на похода се изпълнява на картографска основа. Тя съдържа следните сведения: задачи на похода, срокове, маршрутите на преход на корабите с контролни точки, района за изследване, пунктовете за планирани посещения и местата за укритие и попълване на запасите. Освен това на плана се изобразяват таблицата за плаване, обема работа по видове, схемите на организацията на управление, свръзки и донесения, тактико – техническите характеристики на корабите, участващи в похода, данните за командния състав и наличието на допускания за управлението, данни за личния състав, мерките по безопасност на плаването, указания в случай на щормово време и провокационни действия.

Важен инструмент при съставянето на плановете, проектите и предписанията, обосноваването на сроковете и обема на работа се явяват „Нормите за океанографски работи”. Този документ сам по себе си е сборник от нормативни показатели за производителността за този или онзи вид работи в зависимост от района на работа, условията и техническите средства.

Заключение. По този начин, планирането на океанографските изследвания се явява сложен процес, изискващ знания на методиката за планиране и голям обем информация за района и предстоящите работи.

Получените знания вие ще можете да използвате при преминаването на по нататъшната ви служба в океанографските експедиции, районите на хидрографските служби, океанографските отдели за управление на ХС на ВМФ и т.п.

Освен вече получените знания при изпълнението на планираните океанографски изследвания вие трябва да умеете да разчитате с необходимата точност и подробност предстоящата снимка на океанографските полета, да определяте времето, необходимо за изпълнението на работите, да планирате развитието на опорната и височинна основа на снимката и още много други дейности.

Всички споменати въпроси ще бъдат разгледани в следващи публикации, когато ние ще разгледаме организацията на конкретния вид океанографски работи. Но във всеки случай скелетът на планиране си остава същия като разгледаната тук методика.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар