// Вие четете...

Морал и Православие

Кръщението и останалите тайнства.

„Докато не покажеш на дявола ада, той няма да намери пътя за рая.“

Кръщението и останалите тайнства.

В Символа на вярата се споменава за кръщението, защото като печат на вярата и нейно утвърждение служат Кръщението и останалите тайнства. Тайнството е свещенодействие, чрез което невидимо и тайнствено върху човека действа Божията благодат, тоест спасителната сила Божия. Следните седем свещенодейства представляват тайнства: Кръщение; Миропомазване; Причастие; Покаяние; Свещенство; Брак; Елеосвещение.
Всяко тайнство има своята духовна сила. В Кръщението, човек тайнствено се ражда за духовен живот. В Миропомазването, той получава благодат, чрез която духовно възраства и укрепва. В Причастието, се приема духовна храна. В Покаянието, се лекува от духовните болести, тоест от греховете. В Свещенството, мъжът получава благодат, духовно се възражда и възпитава другите посредством учението и тайнствата. В Брака, венчаваните получават благодатта, освещаваща съпружеството, естественото раждане и възпитание на децата. В Елеосвещенството, човек се лекува от телесните болести чрез изцеление от духовете.
В Символа на вярата не се споменават всички тайнства, а се споменава само Кръщението. Това е, защото по отношение на Кръщението имало съмнение, дали не трябва някои хора (например еретиците) да бъдат кръщавани повторно. Този въпрос трябвало да бъде решен, което и е направено в Символа на вярата, чрез който ние изповядваме едно Кръщение.
Кръщението е тайнство, в което вярващия при трикратно потапяне на тялото във водата чрез призоваването на Бог Отец, Син и Светия Дух умира за плътския, греховен живот и се възражда от Светия Дух за духовен, свят живот. „Ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие”. Кръщението има своето начало от тогава, когато на река Йордан пророкът и Предтеча Господен „Йоан кръщава с покайно кръщение, казвайки на народа да вярва в Оногова, Който иде след него, сиреч, в Христа Исуса”. Исус Христос със своя пример осветил Кръщението, като го приел от Йоан. Накрая, след Възкресението Си, Той дал на апостолите тържествена заповед „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на в името на Отеца и Сина и Светаго Духа”.
Най-важното в това свещенодействие е трикратното потапяне във водата с произнасяне на думите: „Кръщава се рабът Божий (името) в името на Отеца, амин, и Сина, амин, и Светаго Духа, амин”. От този, който желае да приеме Кръщение се изисква Покаяние и вяра. Затова преди кръщението се чете Символът на вярата. „Покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа”. „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва ще бъде осъден”. Децата се кръщават по вярата на техните родители и възприемници (кръщелници), които при това са длъжни да ги приобщават към вярата още от ранна възраст.
В Свещеното Писание има свидетелства за кръщаване на деца, защото от него може да се докаже, че трябва да се кръщават именно децата. Във времето на Стария завет обрезанието се извършвало върху новородените момченца на осмия ден, а в Новия Завет кръщението заменя обрязването, следователно и децата трябва да бъдат кръщавани. Кръщението замества обрязването и това става ясно от думите на апостол Павел към вярващите, който казва „В Него сте обрязани чрез неръкотворно обрязване, като съблякохте греховното тяло на плътта, чрез обрязването Христово, като се погребахте с Него в Кръщението”.
При кръщението са нужни кръстници, за да свидетелстват пред Църквата за вярата на кръщавания и след Кръщението да го приемат под своя грижа за утвърждаването му във вярата. Над кръщавания се извършва отричане от дявола, за да бъде той прогонен от него, който от времето на Адамовия грях е получил достъп до човеците и известна власт над тях, като над свои пленници и роби. Апостол Павел казва, че всички хора, които са извън благодатта, живеят „според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, които сега действа в синовете на неверието”

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар