// Вие четете...

Приложни науки

Космическа снимка.

„Никой от рождение няма убеждение.“

Космическа снимка.

С появяването на изкуствените спътници на Земята (ИСЗ) геодезията е получила нови път и методи за решаване на нейните основни научни проблеми, свързани с определяне на фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята. Открили са се нови методични възможности и за решаване на нейните инженерно технически задачи. Появяването на ИЗС е укрепило и е възродило новата връзка на геодезията с геофизиката, астрономията, небесната механика, радиоелектрониката. За стиковането на тези науки е възникнала нова научна дисциплина, получила названието спътникова геодезия, която се намира в постоянно развитие.
Предмет и задачи на спътниковата геодезия.
Предметът на изучаване и задачите, решавани от спътниковата геодезия, като цяло съвпадат с предмета и задачите на висшата геодезия. Както и висшата геодезия, така и спътниковата геодезия изучава фигурата, размерите и външното гравитационно поле на Земята, също така теорията и методите за решаване на тези научни проблеми. Спътниковата геодезия решава този проблем с помощта на наблюдение за положението и движението преимуществено на изкуствените небесни тела в около земното космическо пространство.
Спътниковата геодезия решава редица задачи, които имат голямо научно и практическо значение. Всички тези задачи по характера и метода на тяхното решаване се делят на геометрични и геодинамични.
Задачите на спътниковата геодезия от геометричен характер се явяват:
– построяване на мрежа от опорни пунктове с определяне на тяхното положение в единна пространствена координатна система, относно центъра на масата и осите на въртене на Земята;
– определянето на взаимното положение на началото и ориентирането на осите на различните координатни системи, относно различните референц – елипсоиди;
– определяне положението на отделни стационарни пунктове и подвижни цели в избрана координатна система.
При решаване на тези задачи спътника служи само за промеждутъчна цел, наблюдавана синхронно от две или повече наземни станции.
Динамични задачи се явяват:
– определянето на пространственото положение на спътника и текущите параметри на неговата орбита;
– изучаване на различни отклонения в орбиталните движения на спътника;
– определяне на фигурата, размера и външното гравитационно поле на Земята, както и на планетите като цяло.
Наблюдението, изпълнявано за междупланетните станции и далечните космически апарати с радиотехнически средства може да решава много важни задачи, представляващи голям интерес за геодезията, астрономията, геофизиката. Към задачите може още да се отнесат:
– определяне на геоцентричните координати на станциите за наблюдение;
– изучаване на движението на небесните полюси, тоест колебанията на оста на въртене на Земята;
– определяне на отношението на масата на планетите към масата на Земята или Слънцето.
Наблюдението на ИСЗ позволява решаването на проблемите на висшата геодезия на основата на принципиално други измервани данни и методи, отколкото това произтича от класическите принципи в геодезията.
Методи на наблюдение на спътниците.
Понастоящем методите за наблюдение на ИСЗ е прието да се делят на оптични и радиотехнически – в зависимост от диапазона на електромагнитните колебания, при което се извършват измерванията.
Оптичните методи за определяне на направлението към спътника се заключава в измерване на зенитното разстояние и азимута на спътника с кинотеодолити или в определяне на това направление в зададена звездна координатна система по пътя на фотографиране на фона на звездите. Към оптичните методи се отнасят също метода на измерване на далечината на спътника с лазерни далекомери.
Към радиотехническите методи за наблюдение се отнасят методите на определяне на направленията към ИСЗ с кратко базови интерферометри, измерване на отдалечението на спътника с фазови и импулсни радиотехнически системи, доплерови – основани на използването на доплеровия ефект, изместване на честотата и даващ информация или за радиалната скорост на спътника, относно станцията на наблюдение и нейното изменение (диференциални доплерови методи), или за разликата в отдалечението по две положения на спътника от станцията (интегрални доплерови методи). Важно достойнство на всички радиотехнически методи се явява тяхната все пригодност при всякакви метеорологични условия и възможност за провеждане на наблюдения по всяко време на денонощието.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар