// Вие четете...

Чиста вода

Коректура на електронните навигационни карти.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“

Хартиените навигационни морски карти се явяват правен документ за плаване в продължение на повече от вековен период. Тяхното значение и роля са точно определени от Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море (SOLAS-74), съгласно която всички кораби, плаващи в морето, трябва да имат на борда традиционни хартиени навигационни морски карти. Като най-важно техническо и спомагателно средство за осигуряване на безопасно плаване картите следва регулярно да се обновяват, тоест да се нанасят на тях, огньове или ограждения на нови корабни плавателни пътища, а също и опасностите за корабоплаването (потънали кораби и други). И до сега текстовата информация и необходимите данни за коректура на картите се намират в ежеседмичните издания на „Известия до мореплавателите”. Всеки коректор трябва да намери, да прочете необходимата за дадената карта информация и да реши, по какъв начин ще я помести на картата. Всичко това се налага да се нанася на картата ръчно; при което всеки коректор притежава свой стил и точност на корекция.

Към настоящия момент все още не е завършено създаването на набора от електронни навигационни карти (ENC), които да покриват всички морета и океани. Това на свой ред, предизвиква колебания у корабособствениците при вземане на решение за оборудване на корабите със системи за изобразяване на електронни карти и информация (ECDIS). Но няма съмнение в това, че бъдещето е именно за ECDIS като съвременна и напредничава навигационна технология за мореплавателите.

Нейни основни преимущества се явяват:

• по-безопасно плаване с автоматично предупреждение за риск от засядане на плитчина и изобразяване на мястото на кораба в реално време;

• непрекъсната и много по-точна коректура на картите;

• много по-точна навигация, водеща към подобрение на планирането на рейса;

• възможност за получаване на картографска информация по каналите за свръзки, което намалява количеството на картите, които трябва да имат мореплавателите на борда на кораба;

• възможност за включване на информация от други навигационни пособия с възможност за бързата й корекция;

• потенциална възможност за съвместяване на изображенията от РЛС с ENC;

• намаляване на натоварването на вахтенните и, следователно, за допълнителни ресурси за изпълнение на други задължения.

От всички функции на ECDIS най-важни се явява функцията за корекция на картите. На мореплавателя – щурмана не се налага да се занимава с купища хартии и калки, той трябва само да постави компактдиска в CD-Rom на ПК и да позволи на машината да изпълни работата по внасяне на данните за корекцията на ENC. В случай на използване на растерни ENC корекцията се извършава през мозаичен процес (tiling), при който новия откоригирания елемент се въвежда в системата, заменяйки предишните данни на дисплея.

Функционалната схема на технологическия процес по организацията на използване на ENC и автоматичната им корекция в ECDIS е представена на рис. 1. Тя включва:

• база от данни за електрони карти от националните ХС в цифров вид и необходимите навигационни обекти, имащи географско привързване;

• данните от електронната навигационна карта в формат, приемлив за регионалния център за ENC като посредник, представяне на CD-Rom с данни, структура и формат, които са определени от стандарт S-57.3 на МХО;

• всякаква радиовръзка в мрежата на Интернет;

• прозорец за преглед на ENC на борда;

• ECDIS на борда.

Рис. 1. Функционална схема на организацията на работа по осигуряване използването на ENC и тяхната коректура на корабите.

Където: Updates – данни за коректурата; ENCDB – основна база данни от електронната навигационна карта за производство и поддръжка на ENC; ENC – специализирана база данни, стандартизирана по съдържание, структура и формат, издавана за използване с ECDIS; SENC – системна електронна навигационна карта; ENCD – данни за електронната навигационна карта в формат, приет от регионалния център ENC; структура и формат определени от стандарт S-57.3 на МХО; ENCDB – основна база данни на електронната карта съхраняваща се в националната ХС в цифров вид.

Системата ECDIS ще удовлетворява изискванията на съответния раздел на конвенцията SOLAS V/20(4) след сливането на съдържанието на ENC, допълнителните данни и коректор в системната електрона навигационна карта (SENC), която се съхранява в електронната памет на ECDIS.

В съответствие с експлоатационните характеристики, установени от МХО, при работа с ECDIS трябва да се изпълняват следните условия:

• ECDIS трябва да се осигурява с оборудване, гарантиращо правилното зареждане на ENC и всички данни по коректурата;

• информацията от ENC, предназначена за използване в системата ECDIS, трябва да бъде последно издание на национална хидрографска служба, и да съответства на стандарта на МХО S-57 и изискванията на правило V/20 от Конвенцията SOLAS-74;

• трябва да бъде изключена възможността за изменение на съдържанието на ENC;

• данните за коректурата на ENC трябва да се съхраняват отделно от самата ENC.

SENC като продукт за превод на основната ENC и свързаните с нея коректури с помощта на оборудването ECDIS съдържат същата информация за мореплавателя, която и традиционните хартиени карти, а също допълнителна информация, например, текстовите забележки, подготвени от вахтенните, и т.п.

В ECDIS всички съществуващи и ново постъпващи коректурни набори от данни автоматически се преобразуват и постъпват в SENC, и по този начин се осигурява автоматичен режим на корекция.

По неофициални данни, необходимото време при автоматична корекция на ENC е, за 40 мин. се осъществяват хиляда корекции. Правилно получения набор от данни и точност на внасяне на корекциите в ENC не предизвикват съмнения у мореплавателите.

Особено важно е, ХС на различните държави да работят заедно, свеждайки до минимум различията в своите ENC, особено за тези, които покриват международни граници.

За постигане на тази цел е създаден Международен център за ENC (IC-ENC) във Великобритания и регионален център PRIMAR в Норвегия. За да се удостовери това, че данните са напълно съвместими със стандарта S-57.3, от тях се използва програмно осигуряване от трета страна. Проверките се извършват на екрана на компютър, за да се гарантира, че всички данни са зафиксирани с верните атрибути и точност на координатите на всички официални обекти, и се намират в пределите на ±0,2 мм в мащабите на растерните изображения, съответстващи на хартиените карти. ENC се произвеждат само тогава, когато е известно, че точността на преобразуваните координати от местна геодезична система в WGS-84 не превишава ±0,3 мм в мащаба на картата. Всички процеси на производството са сертифицирани по стандарта на ISO 9001.

ХС на Великобритания съхранява и поддържа пълен комплект на всички издадени Адмиралтейски карти за период от 200 години. Откакто страната е подписала Международната конвенция по опазване на човешкия живот на море, правителството на Великобритания се задължава да осигурява точността в техните карти, което изисква да се съхранява уникалната колекция от картографски източници, използвани при тяхното съставяне. Колекцията от карти и картографски източници постоянно расте, и хранилището, построено за тази цел през 1960 г. вече е запълнено. По тази причина ХС на Великобритания е започнала да строи ново здание за хранилище с площ 2500 м2 при ХС в град Тонтон. Новото хранилище представлява система, осигуряваща контрол за температурата и влажността, система за откривани и погасяване на пожари. В него също ще се разполагат офиси за персонала, стая за отдих, лаборатория, цех за консервация и кабинет за репрографиране (различни видове копиране). Строителството на тази сграда се явява първи етап в програмата по обновяване на ХС.

ХС на Великобритания е свършила много работа в областта на производството на ENC. Най-важното е, че IC-ENC предоставя на хидрографските служби средства за разпространение на техните ENC по целия свят, привличайки към тази дейност редица частни фирми.

Така, компанията Chartco Великобритания се е специализирала в радио предаване на морска информация чрез спътник. От нея са въведени три нови служби Nor shipping в Осло: служба за корекции на електронни карти Ocean Xpress и служба за ежедневни и ежеседмични новости за екипажите на корабите. Компанията Ocean Xpress се появила в резултат на лицензно съглашение на компанията Chartco с Международния център за ENC и регионалния център PRIMAR, което й позволява да съобщава данните за корекциите за ENC чрез своята спътникова радио оповестителна служба Inmarsat непосредствено на корабите на море. Издаването на дадената продукция означава начало на процеса по замяната на хартиените карти с електронни. Специалистите от Chartco предполагат, че към 2007 г. наличието на хартиени карти на борда ще се съкрати до 50% от сегашното ниво. Към настоящия момент с помощта на своя стандартен пакет Chart Manager компанията Chartco предоставя корекции за хартиените навигационни карти посредством цифрови известия до мореплавателите от Британското Адмиралтейство и САЩ.

С времето службата ще обхване ENC и на други ведомства. Благодарение използването на приетия пакет Met Manager, за мореплавателите са станали достъпни също така и метеорологични данни, на основата на спътниковите системи за коректура на картите и прогнози за времето.

От 2001 г. ХС на Великобритания издава още един нов цифров продукт – „Цифрови огньове”, които се считат за първи в света навигационни пособия на компактдиск, до имащите служба за автоматизирана ежеседмична коректура. Даденото пособие съдържа същата информация, както и популярното пособие „Описание на огньовете и сигналите за мъгла”, но разработено по такъв начин, че да бъде съкратено времето и усилията, необходими за коректура на хартиената версия. То обхваща всички огньове и сигнали за мъгла във Великобритания и северните части на Франция (включително нефт и газ добивните установки в Северно море) и точно съответстват на том А „Описание на огньовете и сигналите за мъгла”. Цифровото пособие има устройство за ефективно и всестранно търсене.

Пособието се предоставя на CD-Rom и може да бъде получено на основата на ежегоден абонамент. Ежеседмичните коректури към настоящия момент са само на CD, макар да се водят изпитания от службата за корекции за предаване по електронната поща, което ще е безплатно.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар