// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Концентрация на управлението.

„Имай Бога за господар, но никога господаря за бог.“

Възможни са само 2 главни метода на концентрация за управление на регионалните центрове в супер системата:

I. Разрушаване на някакъв регионален център на управление (РЦУ) чрез управление по пълната функция на управление (ПФУ) в регионите-конкуренти и интегрирането на неговите отломки в себе си на този някакъв РЦУ.

II. Предварително вписване (незабелязано постепенно подчиняване) от един РЦУ на друг (други) РЦУ.

Разрушаване на управлението по пълната функция на управление (ПФУ).

Такова непосредствено разрушаване на управлението по ПФУ в някакъв регион се съпътства от:

– повлияване процеса на изграждане на сборен интелект в повлияния регион и като следствие;

– безкомпромисен антагонизъм (противопоставяне) с цялата йерархия на външното управление, чак до противостоене срещу Бога.

От ПФУ може да се намерят множество средства за нейното разрушаване (спомнете си всички съставки на ПФУ). Това разрушаване може да бъде насочено към:

– повлияване и унищожаване на спрегнатия интелект, изопачаване на информационното обезпечаване на неговата дейност. Това ще предизвика конфликтно управление в пределите на разрушавания регион или концептуално неопределено управление в него. Сега, нека да по размишляваме за това, как се унищожава интелекта в Родината ни. Спомнете си за 6-те приоритета, в частност за 1, 2, 3 и 5. Наука, образование, история и идеология – всичко това се разрушава. И се съпровожда с алкохолен геноцид, наркотичен геноцид и т.н.:

– непосредствено завземане на преките и обратните връзки в контурите на управление на завзетата супер система (страна). Това се прави чрез неконтролируеми от ръководителите на супер системата йерархически нива в тяхната система на управление. „Не контролируемостта“ се постига с голям набор средства. За пример могат да се назоват някои:

• „агенти за влияние“;

• ненужни научни изследвания се превъзнасят, за тях се харчат огромни средства;

• изопачена статистика и т.н.

– създаването и внедряването в завзетата супер система на такива нива в нейната организация, които биха били не контролируеми от страна на РЦУ на завзетата супер система. Фактически това е създаване на своя периферия в тези РЦУ, които е решил да завладее другия регион (супер система):

• всевъзможни „свободни“ и „независими“ организации, фондове, международни организации;

• „независими“ СМИ;

• офшорни зони;

• внедряване на световната кредитно-финансова система;

• и др.

– унищожаване на структурите за управление, тяхната елементна база и носители на информационно обезпечаване. Това се достига с:

• непрекъснато реформиране на висшите управленчески структури, което паралелно решава и задачата;

• да се премахнат неудобните управленчески кадри.

На рисунка 12–102 нагледно се пояснява къде се нанасят разрушителните удари по Родината ни от Запада.

Рис. 12–102

Сега ще разгледаме самия процес на поглъщане на „съседи“ от някакъв РЦУ посредством метода на разрушаване и към какво води това в края на краищата. Върху приведените по-долу теоретични разсъждения и изводи се предлага да се насложат два практически исторически примера:

1. Процеса на поглъщане на страни и народи от РЦУ (ставащ в последствие Глобален Център за Управление – ЕС например). Този процес се е зародил в древен Египет. Той е продължил хилядолетия и в наше време се завършва.

При налагането на този продължителен процес от теоретично обоснованите протичащи в историята на човечеството събития ще стане понятно защо от време на време е ставало географско преместване на „световното правителство“ по страните на Европа. (Дъглас Рид „Спора за Сион“, глава „Набъбващото правителство“).

2. Процеса на поглъщане на страната от Глобалния Център за Управление (ЕС, „глобализаторите“, „световното задкулисие“ и т.н.) и с какво ще завърши този процес.

И така:

– когато някой от регионалните центрове за управление (РЦУ) в своя вектор на цели на първо място постави: „във всички случаи да концентрира в свои ръце управлението на цялата супер система, без оглед на нищо, или целта оправдава средствата“;

– то в супер системата възниква устойчив лидер. Такъв лидер е станал Глобалния Предиктор (ГП);

– но лидера е обречен да загине след „раждането“, тъй като породената от него структура, чрез която той въздейства на другите, информационно се „заключва“ по отношение и на него самия. „Заключва“ – означава такова въздействие и на самия лидер, който е започнал да използва метода на разрушението („Разделяй и владей!“). Лидерът поражда система на управление, в центъра на която се намира ПФУ на същото общо супер системно ниво на значимост, а периферията на тази „система за управление“ прониква във всички региони;

– създадената между регионална система за управление (региона на ЕС) се стреми да:

• натрупва информация за значимите неща, събития, почерпени от всички региони, и;

• скрива такава информация от конкурентните региони. В резултат на опита за такава между регионална система с нищо не се отличава от опита на супер системата като цяло. И това поставя центъра за управление на между регионалната система (не цялата между регионална система, а нейния център за управление) над всички региони. Региона „лидер-концентратор“ (ЕС) се спуска до нивото на значимост на всички останали региони.

– по-нататък между регионалния център за управление (жреческата каста на ЕС) следи за своя монопол на носене на ПФУ по отношение на цялата супер система;

– освен това, този център за управление осъществява концентрация на управление в супер системата. Тази концентрация се представя във вид на:

• разрушения в регионите на супер системата на регионално управление по ПФУ;

• интеграция (въвличане „под себе си“) на отломките на регионите, лишени от автономно управление по ПФУ;

• недопускане на възраждане в разрушените региони на тяхното самоуправление по ПФУ на общо супер системно ниво на значимост;

– в резултат в супер системата като цяло (в човечеството в хода на глобалния исторически процес и сега) се създава между регионален конгломерат (цялата „западна цивилизация“ – това е конгломерат). И този конгломерат има такива особености:

• между регионалния център за управление (ЕС, глобализатори, „световно задкулисие“, „сили на Запада“) обладава колосален запас от устойчивост в сравнение с всички останали центрове за управление в конгломерата (ръководството на всички отделни страни на планетата);

• запаса устойчивост на всеки регионален център в конгломерата е нищожен заради продължителната не информиранност;

• спрегнатия интелект на между регионалния център („световното задкулисие“) подменя със себе си потенциала на сборния интелект на под контролните му региони. Към какво в края на краищата довежда това – беше разказано по-рано;

• периферията на между регионалния център (еврейството) при необходимост излиза в качеството на генератор на автосинхронизация в без структурното управление на супер системата;

– Но! Макар запасът от устойчивост на между регионалния център за управление и да е колосален в сравнение с всички останали центрове за управление в конгломерата, все едно, този запас на устойчивост на управлението в цялата супер система като цялостна е в пъти по-нисък от възможния потенциал. Това е така поради причината на многочислени дефекти във вектора на целта в този конгломерат (особено „дефекти – различия“ с Бога). Освен това малката дълбочина на идентичност на векторите поражда конфликтно управление, което изисква загуба на ресурси за отстранение на грешките, възникващи вследствие на тези конфликти на управление;

– в резултат на всичко горе казано – общото ниво на управление в конгломерата е ниско;

– и накрая, най-главното: За загуба на управление в конгломерата е необходимо въздействие на достатъчно мощен фактор върху неговите региони. При това е необходимо, бързодействието на този фактор на въздействие да се окаже значително по-голямо от бързодействието на управление в конгломерата, за да може центъра на управление на конгломерата да не успее да „отрази“ този фактор. В основата на такъв фактор на съвременния етап може да бъде положена само концепцията за обществена безопасност (КОБ).

При това следва да се знае, че загубата на управление в конгломерата може да бъде спряна, ако в периода на въздействие върху конгломерата от мощния фактор в супер системата като цяло (в човечеството) не се окаже друг център за управление от обща супер системна значимост, който би действал по своя ПФУ и би могъл да „вземе под крилото си“ всички отломки от разпаднатия конгломерат. ПФУ в тези „отломки – региони“ в момента на излизането им от конгломерата не ще се окаже на общо супер системно ниво и техните регионални центрове за управление няма да могат да вземат върху себе си управлението на цялата супер система.

В настоящо време да осъществи тази мисия е способна само Русия по силата на своята самобитност и наличието у нея на КОБ.

Метод на предварително вписване.

Метода на разрушение и последващо обединение на отломките има алтернатива. Този път за осъществяване на концентрация на управление е метода на предварителното вписване.

Центъра – лидер, изпреварващ конкурентите или готвещ се веднъж завинаги да излезе от състоянието на конкуренция, прави следното:

1. Идентифицира ги (конкурентите) и своите обективни и потенциални вектори на целта. Да напомним, че да „идентифицира“ – това значи да отъждестви, да разпознае съответствието.

2. „Надвисва“ над конкурентите, над техните структури, оказвайки върху тях своето информационно въздействие, в което са заложени неговите цели, неговия вектор на целта на управление. (Спомнете си триединството и „процеса на материализиране“).

3. „Заключва“ към себе си (т.е. подчинява) техните центрове на управление както със структурен, така и с без структурен способ.

4. При това „центъра – лидер“ през цялото време „се грижи“ за установяването и поддръжката на максимална дълбочина на идентичност (тъждественост, прилика) с векторите на цели у себе си и у конкурентите. Това с течение на времето обезпечава тъждествеността на управление, осъществявано от различните центрове на регионално управление над своите структури, инфраструктури и „елементна база“, с управлението в региона – концентратор, осъществявано от „центъра – лидер“.

5. В резултат става изпреварващо подреждане за лидера – концетратор на управление на структурите и инфраструктурите, което в бъдеще ще ползва и той, и погълнатия от него конгломерат.

При това:

– всяко влияние на противника не се възприема от вписващата се страна в качеството на ущърб, а наред с това носи някакъв положителен ефект (т.е. трябва да се умее „от всичко да се извлича полза“);

– действа принципа „целта Я оправдават средствата“, а не „целта оправдава средствата“. В това „Я“ е цялата разлика. Грешната цел се оказва почти мигновен епизод в продължителния процес на използване на безгрешни средства. А при метода на разрушение съзнателно глупави средства опетняват благата цел;

– няма дефекти от разрушения;

– формира се сборен интелект;

– образува се много регионален блок, притежаващ колосален запас от устойчивост в дълбочина на идентичността на векторите на целта;

– освен много регионалния блок в супер системата могат да се окажат и региони, продължително време развиващи се в информационна изолация. Като пример за това може да служи Япония. Това сродява такива изолирани региони с блока. Те както поотделно, така и съвместно притежават по-висок запас устойчивост в дълбочина на идентичността на вектора на цели.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар