// Вие четете...

Чиста вода

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Ако не бяха вълните, морето съвсем не би било страшно.“

Съвременните световни тенденции в областта на безопасността на мореплаването свидетелстват за това, че днес на глобално ниво се формира комплексен подход към развитието на системите за осигуряване на безопасността на море. Така, Комисията на Европейския съюз е създала Европейска агенция по безопасност на море (EMSA), която да координира цялата работа по осигуряването на безопасността на мореплаването и защита на морската среда от замърсяване от корабите, а също така за охраната на морето в Европа. Правилата, които разработва EMSA са задължителни не само за европейските корабовладелци, но и за всички кораби, посещаващи европейските пристанища. Комплексното решаване на въпросите по безопасността на мореплаването в Европа включва в себе си разработката на нов инспекционен режим (държавен пристанищен контрол) и нови интегрирани информационни системи по безопасността на море (SafeSeaNet).

В съответствие с решение на Морската колегия при Правителството на РФ от 21 декември 2009 г. е организирана работа по разработка на концепция за Програма по комплексното развитие на морската дейност за периода 2013-2020 г., като приемник по отношение на програмата за „Световен океан”, включваща подпрограми с направления по:

– създаване на обединени между ведомствени системи за навигационно хидрографско осигуряване и търсенето и спасяването в морските дейности, контрола за безопасност на мореплаването;

– създаване на технически средства и системи за осигуряване на обективната безопасност в пристанищата, военно морските бази, плаващите атомни енергоблокове, морски платформи, подводни тръбопроводи и други обекти, изискващи повишени мерки за защита от не санкционирани действия.

Концепцията се явява като първо направление и съставна част от целевата програма „Комплексно развитие на морските дейности за периода 2013-2020 година”. Подпрограмата трябва да бъде подготвена в изпълнение на плана на МО в изпълнение на указаното по-горе решение на Морската колегия.

Проблема по усъвършенстване на осигуряването на безопасността на морските дейности предвижда сложни структурни преобразования, които стават възможни само след решаването на организационно техническите въпроси, създаващи условия за тяхната реализация. Поради това Концепцията предполага по етапна реализация на набелязаните цели с отчитане на възможния обем от финансиране.

В съответствие с „Морската доктрина на РФ за период до 2020 година” основни функционални области на морска дейност се явяват:

– морски превози;

– усвояване и съхранение на ресурсите на Световния океан;

– усъвършенстване на научната дейност в областта на изследване на морската среда, ресурсите и пространствата на Световния океан;

– осъществяване на военно морската дейност.

В РФ, както и в другите развити страни транспорта се явява един от крупните базисни стопански отрасли, важна съставна част от производствената и социална инфраструктура. Статистиката показва, че морския и речния видове транспорт се явяват най-безопасни, екологически чисти и икономически ефективни в сравнение с другите видове транспорт. Именно поради това повече от 90% от всички превозвани в света товари се осъществява с водния транспорт. Освен това е поставена задача за удвояването на товарооборота на пристанищата в близко бъдеще. Русия има най-протяжното в света континентално брегова линия, съставляваща около 35 хиляди км, и разполага със значителна мрежа от вътрешни водни пътища, използвани за корабен транспорт, общата протяжност в света е повече от 100 хиляди км. В Европейската част на Русия е създадена Единна дълбоководна система с протяжност от 6,5 хиляди км. При това към основната задача за развитието на транспортния комплекс се отнася осигуряването на безопасното функциониране на транспорта, съставляваща международна норма.

Безопасното функциониране на морските обекти се осъществява със средствата и системите на навигационно хидрографското и аварийно спасителното осигуряване, контрол на безопасността на корабоплаването и мореплаването, което е раз съсредоточено по различни държавни органи от изпълнителната власт и не свързани помежду си. Сложилата се ситуация не осигурява оперативност, ефективност и безопасност на обектите на морска дейност, което води до не оправдано дублиране на направленията за развитие на техническите средства и системи, и с отчитане на мястото на морската дейност в икономиката на страната, което способства за повишаване на риска при решаване на задачите от социално икономическото й развитие.

Решаването на проблемите в осигуряване на безопасността на морската дейност – по създаването на обединени между ведомствени, взаимно свързани на основата на съвременните информационни технологични системи за навигационно хидрографско осигуряване и системите за търсене и спасяване, контрола за безопасност на корабоплаването и мореплаването.

Ще анализираме съвременното състояние на тези системи:

Система за навигационно хидрографско осигуряване (НХО) на морските дейности.

Целта на НХО на морската дейност се заключава в осигуряване на изискваното ниво на безопасност на мореплаването и ефективността на използване на военния морски потенциал на страната по пътя на създаване и поддържане във вътрешните морски води, в териториално море, икономическата зона и на континенталния шелф на страната и при необходимост, в други океански райони и морски зони на благоприятна в навигационно и хидрографско отношение обстановка, надеждно осигуряваща ефективно изучаване, усвояване и използване на Световния океан в интерес на безопасността, устойчивото икономическо и социално развитие на държавата, а също така в предоставяне на националните и международните субекти на НХО с пълен спектър от качествени и конкурентно способни навигационни и хидрографски услуги.

В съответствие с действащата нормативно правна база отговорността за НХО на мореплаването е разделена между органите на изпълнителната власт по следния начин:

– НХО на морските пътища, с изключение на трасето на Северния морски път, се осъществява от Министерството на отбраната;

– по трасето на Северния морски път се осъществява от Министерството на транспорта.

Такова разпределение на функциите на органите от изпълнителната власт в сферата на НХО на морската дейност не позволява да се осъществи ефективно усъвършенстване на системата за НХО по следните основни причини:

– не е определен държавен орган от изпълнителната власт, осъществяващ функциите по изработка на държавната политика и нормативно правното регулиране в сферата на НХО на мореплаването и националната безопасност на страната;

– не е определена държавната служба, осъществяваща надзора в областта на НХО на мореплаването;

– функцията по указването на държавни услуги, управлението на държавното имущество и право приложните функции в сферата на НХО се изпълняват от Министерството на отбраната (Управление навигация и океанография) и Държавното агентство за морски и речен транспорт (Хидрографско предприятие) в зоните на своята отговорност. При това, Управлението навигация и океанография на МО (Хидрографска служба на ВМФ) нямат необходимия юридически статус за осъществяване на функциите по контрол и надзор, а също така извършване на държавни навигационно хидрографски услуги, а Държавното агентство за морски и речен транспорт няма законодателна основа за осъществяваната от тях дейност в сферата на НХО на морските пристанища.

Следствие на не съвършенството на нормативно правната база на НХО на морските дейности се явяват:

– дублиране на функциите на министерствата, което води след себе си натрупване на противоречия във ведомствено нормативните документи;

– недопустимо забавяне на практическата реализация на важни положения от „Морската доктрина на РФ за периода до 2020 година” за създаване на единна държавна хидрографска служба;

– не ефективно използване на ресурсите, привличани по ведомствени планове и програми към решаване на задачите по НХО на морските дейности;

– отсъствие на единен порядък за финансово осигуряване на работите по развитието на системата за НХО, както за сметка на държавния бюджет, така и за сметка на извън бюджетни средства.

Система за търсене и спасяване.

Търсенето и спасяването на хора, търпящи бедствие на море и във вътрешните води се осъществява на принципа на взаимодействие на съществуващите ведомствено аварийните спасителни служби на Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, Министерството за гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия, Държавния комитет по рибарство, Гранична служба, Министерството на природните ресурси и Академията на науките.

Взаимодействието на държавните органи от изпълнителната власт в областта на търсенето и спасяването на хора на море се регламентира в „Положение за взаимодействието на аварийно спасителните служби на министерствата, ведомствата и организациите на море и водните басейни. Координацията на действията на участниците при взаимодействие при търсене и спасяване на хора, търпящи бедствие на море се възлага на Министерството на транспорта.

Заедно с това има цял ред документи противоречащи на определянето на координатора при търсене и спасяване на море.

Основен фактор, определящ необходимостта от усъвършенстването на системата за спасяване на море се явява извършеното съкращение на количествения състав и неудовлетворителното техническо състояние на корабите и техническите средства за търсене и спасяване, обусловено от продължителния период на тяхното не до финансиране, ремонт и попълнение; моралното и физическо остаряване на силите и средствата за спасяване на море.

Към настоящия момент формирането на спасителните операции на сушата са под егидата на Министерството на извънредните ситуации, във въздушното пространство – от държавното аерокосмическо управление по търсене и спасяване, във вътрешните води – държавната инспекция по маломерните плавателни съдове. Има значително количество ведомствени служби, изпълняващи сходни задачи, често в едни и същи райони, но не решаващи задачата по спасяването на море в комплекс, като правило, заради преобладаване на ведомствените интереси.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар