// Вие четете...

Чиста вода

Контрол и безопасност на корабоплаването.

„Безотговорността е родина на престъплението.“

Контролът за безопасност на корабоплаването се осигурява от международни, глобални и национални системи.

Към настоящия момент в държавата има достатъчно сериозни технически средства и системи, информационни ресурси по осигуряване на безопасността на корабоплаването, от които основни се явяват:

– системата за управление на движението на корабите (СУДК): пристанищни и регионални;

– автоматични идентификационни системи (АИС);

– глобална система за мониторинг на корабите („Виктория”);

– система за охранително оповестяване;

– глобална морска система за свръзка при бедствие и спасяване;

– система за корабни съобщения;

– информационно справочна система за регистрация на корабите под Държавен флаг;

– информационна система за държавен пристанищен контрол;

– система за регистрация при влизане в пристанище и излизане от пристанище;

– информационно справочна система за дипломирането на членовете на екипажите на морските кораби;

– информационно справочна система за удостоверение на личността на моряка;

– система за далечна идентификация и следене на корабите;

– спътникова навигационна система (ГЛОНАСС).

По някои системи за осигуряване на безопасността на мореплаването Русия заема лидерска позиция в света (системата за далечна идентификация и следене на корабите – СДИ, информационна система за държавен пристанищен контрол, АИС, СУДК и ГЛОНАСС).

Разработена е и е въведена в експлоатация през 2000 г. глобалната автоматизирана система за мониторинг и контрол за местоположението на корабите за морско и смесено плаване „Виктория”. В системата за мониторинг на корабите се използва брегова земна станция (БЗС) „Инмарсат-С”, разположена в технологическия център „Нудол” и въведена в експлоатация през 2002 г.

Освен глобалната система за местоположението на корабите „Виктория”, за целите на мониторинга на корабите и контрола за корабоплаването в крайбрежните райони в Министерството на транспорта се използват регулярни системи на основата на техническите средства от системата за управление на движението на корабите (СУДК) и бреговите станции от автоматичната идентификационна система (АИС).

Повечето системи коректно изпълняват възложените им функции и осигуряват решаването на специфични задачи. Но нивото на тяхното взаимодействие си остава недостатъчно. Не се реализира автоматизираното взаимодействие на съществуващите системи за контрол на безопасността на корабоплаването и осигуряване на безопасност на мореплаването с регионалните информационно аналитични центрове на ВМФ на морските театри, създавани в рамките на държавната целева програма „Световен океан” в интересите на реализация на единно информационно пространство за обективната обстановка.

Отдавайки дължимото за същественото развитие на системите за осигуряване на безопасност на мореплаването в отделно взети пристанища, региони или сфери на дейност е необходимо да се отбележи недостатъчното координиране на проектите даже на едно ниво. Различията в изходната информация често не позволяват да се осигури унификацията на едни и същи данни. Съществуващото положение в дадената област не осигурява създаването и функционирането на единна държавна и глобална автоматизирана система за мониторинг и контрол на местоположението на корабите и наблюдение за обстановката в Световния океан в съответствие с изискванията на „Морската доктрина …” на страната до 2020 година.

Относително високото ниво на развитие на отделните системи осигурява безопасността на мероприятията и корабоплаването и позволява използването на комплексния подход към тяхното развитие по пътя на създаването на интегрирани автоматизирани системи за осигуряване на безопасността на мореплаването по пътя на консолидация на националните, регионалните и другите съществуващи информационни системи, отчитайки при това необходимостта от интеграция със създаваната от Министерството на транспорта АСУ на транспортни комплекси и с автоматизираните системи за управление на други държавни органи от изпълнителната власт.

Съвместната обработка на координатните и времевите данни осигуряват комплексен контрол на динамичната информация, в това число и информацията за позиционирането на корабите, което позволява своевременно приемане на необходимите мерки и помощ при аварии. Интеграцията на информационните ресурси за безопасността на мореплаването осигурява решаването на някои задачи, с нея не са свързани (например, оценката на товаропотока с отчитането на номенклатурата на товара, направлението на тяхното движение, товаропотока в конкретни пристанища и в страни като цяло и т.п.).

Създаването на интегрирана автоматизирана система за управление и осигуряване на безопасността на морските дейности изискват провеждане на комплекс от мероприятия в следните основни области:

– организационна (формиране на органи за управление на безопасността на обектите на морски дейности, подбор и подготовка на кадри и т.п);

– научно техническа (изпълнение на НИР и ОКР по разработка на комплекси от средства за автоматизация, програмно осигуряване на функционалните системи и под системи на автоматизираната система, банка данни, протоколи за взаимодействие с техническите системи и автоматизираните системи на държавните органи в изпълнителната власт, решения по системите за свръзка и обмяна на данни, а също и решения по реализацията на единно информационно пространство за осигуряване на безопасността на морските дейности);

– нормативно правна (разработка на проекти и въвеждане в действие на положения, инструкции, наставления, документи на държавните органи от изпълнителната власт);

– научно методическа (разработка на методики, методически препоръки, сценарии за тренировки на оперативния състав на системите и други материали осигуряващи ефективното осигуряване на безопасността на морските дейности).

От анализа на опита по проектиране на сложни организационно технически системи следва необходимостта от изпълнение на следните основни етапи на работа по пътя на създаването на интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности:

– разработка на концепция на интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности, която да определя основните положения за системата, мястото в нея на под системите за навигационно хидрографско и аварийно спасително осигуряване, контрола на безопасността на корабоплаването и осигуряването на безопасността на корабоплаването, оперативни изисквания към нея, порядък на нейното функциониране;

– разработка на системен проект на интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности, който разкрива нейната системна същност, позволява да се видят взаимно свързаните структурни компоненти и се явява основа за програмни решения по нейното създаване;

– изпълнението на ОКР по под програмите и взаимно свързаните с нея регионални, ведомствени, отраслови програми по разработката на техническите средства и програмното осигуряване;

– създаването на опитни образци на интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности;

– провеждане на държавно изпитание на опитните образци на системата;

– внедряване на интегрираната автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности на обекти на заинтересованите държани органи от изпълнителната власт.

Възможни са следните два варианта за решение на проблемите в областта на осигуряване на безопасността на морските дейности, които съществено се отличават по темповете на реализация, механизма на държавна поддръжка, обема, динамиката и структурата на финансиране.

Първия вариант се осъществява в рамките на държавната програма за въоръжаване до 2020 година и ведомствените програми, той няма очевидни преимущества, но е свързан със съществени рискове.

Втория вариант се осъществява в рамките на подпрограмата „Създаване на обединени (спрегнати) между ведомствени системи за навигационно хидрографско и аварийно спасително осигуряване, контрол за безопасността на корабоплаването и мореплаването” и държавната целева програма „Комплексно развитие на морските дейности за периода до 2020 година”. Изпълнението на тези подпрограми е разчетено на осем годишен период (2013-2020 г.).

За достигане на поставените цели е необходимо:

– създаване на изпреварващ иновационно научен резерв (разработка и производство на високо ефективни, много функционални и конкурентно способни образци от технически и програмни средства за интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности);

– създаване на условия за развъртане на унифицирани комплекси от технически средства за интегрирана автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности на обектите от регионалните и функционалните подсистеми от нейната структура.

Основни целеви индикатори, позволяващи да се контролира хода на реализация на подпрограмите, а също и да се оценят нейните промеждутъчни и крайни резултати се явяват количеството:

– на ново разработени технологии, в това число съответстващи на световното ниво;

– патенти и други документи, удостоверяващи новите технологически решения, в това число такива, като права за които са закрепени за държавата;

– разработените образци на унифицираните техническите и програмните средства на интегрираната автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности съответстващи на световно ниво и поставени на серийно производство;

– построяване на обекти от капиталното строителство в интересите на осигуряване на безопасността на обектите на морска дейност;

– внедрените регионални и функционални подсистеми на интегрираната автоматизирана система за осигуряване на безопасността на морските дейности.

Разработката и реализацията на под програмата „Създаване на обединени (спрегнати) между ведомствени системи за навигационно хидрографско и аварийно спасително осигуряване, контрол на безопасността на корабоплаването и мореплаването”, подпрограмата „Комплексно развитие на морските дейности за периода до 2020 година” трябва да се извършва с отчитане на координацията на мероприятията на другите, вече реализирани програми и планове на държавно и ведомствено ниво, което позволява изключването на дублиране на мероприятията по различните програми.

Дадената под програма трябва да се изпълнява с участието на държавни органи от изпълнителната власт, непосредствено свързани с морските дейности, в това число:

– Министерството на транспорта;

– Министерство на отбраната (в частта ВМФ);

– държавна гранична служба (в частта морска гранична служба);

– държана служба по хидрометеорология и мониторинг на околната среда;

– държавен комитет по рибарство;

– Министерство за гражданска отбрана, извънредни ситуации и ликвидация на последствията от стихийни бедствия;

– Министерство на природните ресурси (в частта осигуряване на безопасност на морските дейности на континенталния шелф и в международни райони от морското дъно в Световния океан);

– Академията на науките и други.

Разработката на Подпрограмите е целесъобразно да се изпълняват под ръководството на Междуведомствена комисия, създадена и осъществяваща своята дейност в съответствие и на основата на съвместни указания от държавните органи на изпълнителната власт, участващи в изпълнението на програмите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар