// Вие четете...

Вярвания и заблуди

Кои са главните заговорници?

„Нас ни няма! Ние сме мираж!“ (из песен на „Биитълс“)

Къде са министрите на „световното правителство“? Що се отнася до използването на без структурния способ за управление на глобално ниво, то тук този способ си има господари. И тези господари могат да се назоват: „световно правителство“, „сили на Запада“, „световно задкулисие“. Сега тях започнаха да ги наричат глобалисти. Ние ще ги наречем „глобален над юдейски предиктор“ или просто „глобален предиктор“. „Предиктор“ – означава пред указател, тоест посочва, накъде трябва да върви цялото човечество. „Над юдейски“ означава, че тези глобализатори са направили от евреите един от главните инструменти за осъществяване на своите планове, въоръжавайки ги с идеологията на юдаизма. И са го направили още в дълбока древност.

Преди три и половина хилядолетия. Това е направено от древно египесткото жречество, което първо в историята на човечеството разработило стратегия за покоряване на страните и народите не със силата на оръжията, а с помощта на идеологията, религията и финансите. За водене на завоевателни войни им била нужна армия, въоръжена не с лъкове и стрели, а въоръжена с определено учение – информация. Първата такава войска била създадена и обучена по време на 42 годишното водене на евреите през Синайската пустиня.

Важно е да се разбере, че не евреите са „най-главните“ в „заговора“. Те са само изпълнители. И ако те изпълняват нещо зле, то господарят им се освобождава от неудобните индивиди не със собствените си ръце, а с ръцете на „антисемитите“. Тоест самите евреите са жертви на „световното правителство“, които то храни, за да използва. Но и свинете ги хранят добре, за да може после да ги заколят. Тоест „семитизма“ и „антисемитизма“ са две ръчки на един механизъм, под контролен на един господар – „световното правителство“. В дълбока древност, в самото начало на формиране на „световното правителство“ неговият състав бил представен от 22-ма древно египетски жреци – йерофанти. В хода на историята ръководството постепенно преминало в ръцете на малка група световни финансови главатари, за което разказа списание „Эксперт“ №32 от 2002 г.

Обърнете внимание, че „солната треска“ практически съвпадна по време с клането в московската синагога, със заявлението на Березовски за това, че той готви военен преврат в Русия, със създаденото напрежение между Русия и Украйна, между Русия и Грузия, със събитията в Иран и Израел, с „карикатурната“ война за Мохамед и други събития, които уж не са свързани едно с друго.

Ако в Русия се започнат „треска“, паника, смут и хаос, то милост не ще има за никого – ни за руснака, ни за евреина. Но има едно „но“. Богатите евреи по време на погромите никога не са страдали. А са страдали простите евреи. „Бият докторчето Сима, а и изпортилия е Фима“. Преди събитията богатите евреи и не евреи отлитат със самолети, за да избегнат „кървавото колело“. А когато започне смут, то в Русия може да се въвежда ред и със жестоки методи. Именно затова мечтаят тези, които искат да установят в Русия фашистки режим. Излиза, че всички благонамерени родолюбци работят по плановете на „световното правителство“ за разрухата на Русия, сами не разбирайки, че те са само пионки в ръцете на глобализаторите. А цялата тайна е в без структурното управление.

Управляващото въздействие на човека, осъществявано с без структурния способ, може да носи много дългосрочен характер, предварително програмирано поведение на този човек във всяка от предстоящите определени жизнени ситуации. Такива дългосрочни управляващи въздействия, реализирани с без структурния способ на управление, се явяват нормите на морала и етиката, натрапвани от религиозните догми и светските идеологии. В юдохристянството например това са робските изисквания: „Бог търпял, и ни повелялвал…“, „Обърни и дясната буза, ако са те ударили по лявата“! А в юдаизма наобратно: „И ще господстваш над много народи, а те над теб няма да господстват“. Тези, които знаят тези догми, умело ги използват за своите цели. В резултат християните търпят наглостта на мерзавците и подлеците. Тоест силата на управляващото въздействие, осъществявано с без структурния способ, е много голяма и по-устойчива във времето, отколкото при структурния способ.

Това може да доведе до трагедия от глобален мащаб. Така например, в религиозните поверия на индианците в Америка се говорило, че техния покровител и просветител в древността Кет-салкоатъл (Пернатия Змей) ще се върне при тях отново откъм морето по вода и ще се яви в блясъка и сиянието на огъня. Индианците чакали… И когато се появили корабите на испанските конкистадори и на брега излязли хора в метални брони и шлемове, блестящи на Слънцето, индианците ги взели за очакваните богове. И безпрекословно се подчинили на съвсем малобройна група испанци, което способствало за последвалото поголовно изтребление на много стотици хиляди индианци. Било ли е това? Било е! В резултат последвала гибелта на цялата цивилизация на американските индианци.

К. Маркс внедрил в умовете на хората своето учение, че пролетариата е собственик на всичко, а работническата класа е авангард. И всички твърдели това. А сега мнозина в Русия чакат: кога ще се „вдигне“ работническата класа и ще измете всички нечистотии? А тя няма да се вдигне! А ако се вдигне, то ще бъде „изметена“ от същото това „световно правителство“. Защото „пролетариата“ не знае основите на управлението.

А астрологическите прогнози? Това също е програмиране на много милиони хора на съответното поведение с точност до всеки ден и час на седмицата. Тоест, тези прогнози са управление на поведението на множество хора с без структурния способ. А замисляли ли сте се, кому е изгодно това? Кой поръчва всички тези „прогнози“? Кой се опитва да ви манипулира?

А икономическите прогнози? Ако унгарският евреин Джорж Сорос (Шорош), авторитета на който неговите господари глобализаторите го създадоха специално за льохманите, на които той от екраните на телевизорите в своето интервю ще каже („ще пусне слух“), например, че скоро японската йена ще започне да „пада“ и резултата ще бъде „финансова криза“ в Югоизточна Азия.

Читателите сега сами могат да си дадат множество подобни примери. Започвайки от битовите житейски колизии до процеси от глобален мащаб. Това с пълна сила се отнася за всички „слухове“. Така ние установихме, че съществуват 3 способа на управление:

1. Структурен.

2. Без структурнен.

3. Комбиниран (съчетание на 1 и 2).

Който познава ДОТУ, той много лесно ще различава всички прийоми на управление. А, значи, той ще умее да противостои на това управление, тоест да живее по своя ум.

Средствата за масова информация (СМИ) – средства на без структурното управление на милиони и милиарди хора.

„Слънцето спираха с думи, с думи разрушаваха града“. (Н. Гумильов)

Сега, уважаеми читатели, след запознаването ви със съдържанието, същността на без структурното управление, и съвместявайки това с разбирането за триединството „мяра – информация – материя“, в предаването на всяка информация от един елемент (фрагмент) на Вселената към друг неизбежно водещо до изменение на мярата на този „друг“ елемент, което на свой ред води до „материализиране“, тоест до изменение материалното състояние на този „друг“ елемент в съответствие с полученото информационно въздействие, следва да се замислим над процесите на информационно въздействие на средствата за масова информация (СМИ) над милиони хора, както в нашата страна, так и в други страни.

Схемата на управление трябва да ви бъде ясна. СМИ – това е субекта на управление. Всеки човек и цялото общество – това е обекта на управление. СМИ не са самостоятелни, както за съжаление мнозина смятат. Те са инструмент в ръцете на господарите. Спомнете си „йерархията на управление“ – веригата на управление на всички СМИ и ако вървим по нея от звено към звено, неизбежно ще стигнем до „световното задкулисие“. Тоест тук може да се нарисува такава схема на управление: „задкулисие“ – субект на управление, СМИ – обект на управление. Предаването на управляващото информационно въздействие от „задкулисието“ на СМИ се осъществява както със структурни, така и с без структурни способи. Абсолютното болшинство журналисти не разбират всичко това (с много редки изключения; и такива, ако те често излизат в СМИ и не говорят цялата истина, която знаят, може смело да ги наречем негодяи, предатели и врагове на народа).

Въобще, след разказаното горе, читателите могат самостоятелно да стигнат до извода, че темата на въздействие на СМИ върху хората и обществото е огромна и тя може и е нужно да се разкрива широко и всестранно, обяснявайки на хората всички „хитроумни прийоми“, използвани от представителите на СМИ за мамене и затъпяване на населението. Тук, в нашата публикация ще разкрием само малка част от такива „прийомчета“.

Сред всички днес съществуващи СМИ (радио, вестници, списания, Интернет) особено място заема телевизията. Нейната отличителна особеност е в това, че тя едномоментно привлича милиони хора към някакво събитие, мнение на „авторитет“, „експерт“, явление и т.н., осъществявайки при това целенасочено тълкуване на това събитие или мнение. А това не е нищо друго, освен включване на процеса на „автосинхронизация“ (един вид информационна „верижна реакция“), за която ще стане дума при разглеждането на супер ситемите. При това телевизията може както да привлича внимание към някакво второстепенно явление или събитие, така и да отвлича вниманието от много по-важно събитие, изказване, мнение по обществено значим въпрос, а и просто да си премълчава за тях.

СМИ и особено телевизията, могат така да изкривяват и поднасят даже правдива информация, че такова нейно поднасяне ще работи не за достигане до истината и справедливостта, а ще работи точно на обратно.

Ярък пример за такъв изкривен подход за разпространяване на информация се явяват телевизионните предавания на А. Караулов „Момента на истината“. Гледайте, какво става. Караулов в своите предавания говори истината за това как грабят, крадат и унищожават Русия. Гледа руския мужик едно такова предаване на Караулов за това как крадат и унищожават горите в Забайкалието и си мисли: „Ето, браво, Караулов наистина изобличава и началниците – крадци, и органите на реда и на правосъдието, които „покриват“ този „горски бизнес“, и за прокуратурата, която това „не я интересува“, и за беззаконието на областната власт! Та нали след такова предаване те всички си получават заслуженото!“ Само че, след това предаване на Караулов нищо не става, никого не затварят, никого не подвеждат под отговорност.

Гледа руският мужик друго предаване на Караулов за това, как в Далечния Изток крадат биоресурсите на Русия (риба, крабове и т.н.). Караулов назовава имена, фамилии на чиновници, разкрива механизмите на „рибния бизнес“. И руският мужик си мисли: „Даа, юнак е Караулов! Сега всички тези престъпници си получават заслуженото!“ Отново нищо не става и всички чиновници – престъпници са си на своите места, както между впрочем и непосредствените изпълнители на грабежа на биоресурси и техните господари.

Гледа руският мужик поредното предаване на Караулов за това, как престъпниците – чиновници разрушават авиационно – космическия отрасъл на Русия. Отново Караулов назовава имена, фамилии, механизми за разрухата и разграбването на отрасъла, назовавайки фамилиите на висшите длъжностни лица на държавата, отговарящи за организацията и реда в този отрасъл. И руският мужик си мисли: „Какъв храбрец е Караулов! Е, сега вече на всички тия негодяи ще им се разгони фамилията!“. Отново никакви мерки не се вземат…

И ето след гледането на серия от такива предавания на Караулов руският мужик махва с ръка, съпровождайки това с определени думи и си мисли на акъла: „Ех! Пропадна Русия! Нищо не може да се направи с тези високопоставени негодяи – крадци! Даже по телевизията на цялата страна Караулов разказва за това, как те крадат и безчинстват, а те били „бистри като капка вода“… Да… пропадна Русия…“ След такива разсъждения руският мужик взема „с мъка“ бутилка водка, треска чашата… „и във Ватикана“…

Ето, резултатът от информационното въздействие (т.е. управление). В какво се заключава този резултат? Какво именно е нужно на противника, който осъществява заграбването на чужда територия? За противника е желателно, ако може народа да гледа с пренебрежение на своята страна, да се предаде, да си вдигне „горе ръцете“.

Така че за кого, за чии цели „работят“ телевизионните предавания по нашата телевизия? Извода си го направете сами.

Подобни предавания, статии във вестниците, списанията, встъпления на патриоти на митинги, обръщения както на частни лица, така и на всевъзможни организации към висшите ръководители на страната, всичко това наброява големи числа! От всичкото това „възмущение на народните маси“ нищо не става! Всичко си остава както си беше! А резултатите от такова информационно въздействие (управления) са два:

1. На населението се насажда състояние на безизходност и безнадежност, хората си вдигат „горе ръцете“.

2. Негодяите по всички места и нива на властта, виждайки безнаказаността на чиновниците от най-висш ранг даже след разобличаването на престъпните им деяния по централните канали на телевизията пред цялата старана, наглеят още повече.

И първият и вторият резултат „работят“ за „световното задкулисие“. Ето кои са „правдолюбците“!

Ще отбележим веднага, че да се противостои на това въздействие и да се научим да разбираме скрития смисъл на поднасяната информация е възможно само при овладяване на различаването (методологията).

Друг пример на мощното информационно управляващо въздействие върху народа – това са всевъзможните хумористични предавания (от типа на „Комиците“, например). Тези предавания вървят от екрана непрестанно по цяла седмица – всеки ден. И не случайно им е дадено такова поле за изява! Защо? Та нали тези „смешници“ подиграват злото, осмиват човешките пороци. Та това лошо ли е?

Фокусът тук се заключава в това, че при осмиваните от „комиците“ зло и пороци реално в обществото злото и пороците не изчезват, не престават да бъдат зло и пороци. Освен това, след представянето от „комиците“ те не се възприемат като пороци и зло, които трябва да ги няма в обществото. И фактически съвременните ни „комици“ със своите представления (а това е предаване на информация, тоест управление на милиони телезрители) пропагандират, насаждат в обществото тези пороци. Ярък пример за това е представянето на вече покойния губернатор на Алтайския край, а до тогава „комик“ и действително всенароден любимец Михаил Евдокимов. Специално взехме в качеството на пример неговата „комична дейност“, прекрасно разбирайки, че той действително беше много любим и популярен актьор. Отново напомняме, че изказването на древногръцкия философ Хилон „за умрелите – или хубаво, или нищо“ – това е невярно изказване, тъй като тогава грешките, допуснати от нашите предшественици няма да бъдат осмислени, което може да доведе до сериозни последствия.

Та ето какво, ако си спомняте, практически всички представяния на М. Евдокимов бяха посветени на пиянството и неговите приключения. Народа се хихотеше. А ако са снимали представленията му и по телевизията, то се кикотеше и цялата страна. Така страшният порок ставаше обичаен и даже смешен за цялата страна, почти за целия народ (с много редки изключения). И това е във време, когато против народите на Русия се осъществяваше и се осъществява досега откровен алкохоло – никотинов геноцид! Ето – мислете сега, уважаеми читатели, за какъв резултат работеха тези представления на М. Евдокимов. Разбирал ли е той самия всичко това, за което говорихме тук досега? Едва ли… Той искрено работеше за хората в мярата на своето разбиране. И губернатор той стана заради хората, милите за него, скъпите за него земляци. И хората виждаха и чувстваха тази искреност. И искрено го обичаха. Всичко това е така. Всеки в мярата на неговото разбиране може искрено да смята, че той работи в името на постигането на своите цели, в името на своя народ, а в мярата на разбиране на всичко ставащо наоколо той ще работи за тези, които знаят и разбират повече от него. Такава ситуация се реализира с без структурния способ и от нива на йерархия, по-високи от управлението на нашата страна.

Известно е, че след идването на Хитлер на власт в Германия знаменитият актьор Чарли Чаплин изигра ролята на Хитлер в един от своите комедийни филми. В този филм Хитлер беше представен от Чарли Чаплин на зрителите в хумористичен, смехотворен вид. След като изгледат този филм, в очите и мненията на милиони хора извергът Адолф Хитлер става забавен малоумник, лековат и глупав ръководител на Германия. Народа от душа се смееше над този Хитлер, който изобразяваше Чарли Чаплин. А след няколко години милиони хора плакаха и се къпеха в кръв от злодеянията му…

Така Чарли Чаплин извърши едно много нужно за „световното задкулисие“ дело. Той предотврати възможността за формиране на съответстващото световно обществено мнение по отношение на Хитлер, предоставяйки това необходимо време за неговото издигане в качеството му на вожд и подготовката му за война против СССР, която беше много нужна на „световното задкулисие“. За тези заслуги на „смешника“ Чарли Чаплин „задкулисието“ му издигна паметник. И не в неговата родина САЩ, а … в Швейцария!

Ето още един пример на без структурно управление. Той бе много прост, но в наше време играе първостепенно и огромно значение на първо място по отношение към децата и младежите. Това е телевизионната реклама. Представете си, уважаеми читатели, че вашите вече поотраснали деца или внуци гледат по телевизията филм за героите от Великата Отечествена война или филм за любов. И в един момент, когато героят на филма умира в бой или влюбените един в друг млади хора се целунат за пръв път в живота, в този момент филма се прекъсва на зрителите им показват реклама „на бира“, „за памперси“ или за някаква глупост за премахване на брадавици, меката двупластова…, цистита на Ани…, простатата,…. Какво става в този момент със зрителите?

Първо, притъпява се остротата на възприятието на емоционално напрегнатия момент от филма, рязко се снижава неговото възпитателно въздействие върху зрителя. Тоест заложеното във филма управляващо въздействие се „размива“, накрая се ликвидира напълно и се заменя с управляващото въздействие на рекламния сюжет.

Второ, накъсва се непрекъснатостта на възприятие на информацията във филма, накъсва се на някакви парчета, между които се набутва съвършено друга информация, несвързано се дава информационен калейдоскоп. Това и води към формиране у телезрителите на калейдоскопичен идиотизъм, за който ставаше дума по преди. А тези телезрители са вашите деца и внуци, както и вие! При това формиране на калейдоскопичен идиотизъм не се позволява на човек да усвои заложения в него Свише генетично обусловен потенциал на развитие, за който беше споменато по-рано.

Такъв подход към рекламата позволява да се постави въпроса за нарушаване „правата на човека“, тъй като такова „подаване“ на реклама от демократизаторите става даже в съответствие с техните демократизаторски закони на целенасочено вмешателство в „личния живот“ на всеки човек. Това се отнася не само за рекламата по време на теле и кинофилмите, но и въобще за цялата реклама. Вие, например, вървите на територията на някаква гара, вие си мислите за нещо свое (имате право на това в съответствие с „правата на човека“). Но в това време от някакво гарово гише на вас ви се пуска „съвременна музика“ и нарушава хода на вашите мисли. Става нарушение на „правата на човека“! Вие искате тишина, а на вас не ви я осигуряват! Кой? Защо? С какво основание?

Това се отнася и за визуалната реклама по улиците, по пътищата и т.н. Вие искате да видите архитектурата на здание или горски пейзаж, а на вас не ви дават такава възможност. Кой? Защо? С какво основание?

Може и по-нататък да продължите подобни разсъждения.

На основата на такъв подход (чрез управление и вмешателство в личния живот на човека) желаещите и разполагащите със съответстващото свободно време могат напълно да възбуждат наказателни дела за нарушение на техните права и свободи. Рано или късно всичко това ще стане.

След приведените няколко такива примера на без структурно управление чрез СМИ (а и други средства за информационно въздействие – книги, театри, кино…) предлагаме на читателите сами да разширят списъка на такива примери и да помислят по този въпрос.

А представителите на СМИ нека се чувстват предупредени за това, че разпространяваната от тях информация сред народа в съответствие с триединството се „материализира“, тоест въплъщава се в действителността. И всички тези отвратителни и гадни образи, които те „хвърлят“ в обществото, ще им се стоварят на тях самите и на техните деца и внуци, тъй като тези представители на СМИ „живеят не в облаците“, а в това същото общество, сред тези същите хора, на които те насаждат порочен начин на живот. Разбирайки същността на Закона на Времето и перифразирайки известните строфи на Ф. И. Тютчев, може смело да предупредя всички безнравствени представители на СМИ: „Вашите приказки ще ви се отразят…“ „Каквото повикало, такова се обадило“ – казва нашия народ!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар