// Вие четете...

Физика на Океана

Кога морските вълни започват да се разрушават?

Устойчиви вълни могат да се наблюдават до напълно определено значение на стръмнината на вълните, след това вълните стават неустойчиви и нейният гребен започва да се разрушава. Пределното отношение на височина към дължина на вълната е 1:7.
Действителната картина за развитието и разрушаването на вълните е далеч по-сложна. Преди всичко трябва да се каже, че въздушния поток, действащ на повърхността на морето е нееднороден по своята структура. Скоростта и направлението на вятъра в различните точки от повърхността на морето не са еднакви и не остават неизменни по отношение на времето. Поради това под действието на вятъра се създава сложна система вълни с различна височина и дължина. Вследствие на това, те не могат да се разпространяват като паралелни хребети, тоест да имат двуизмерен характер, а се разбиват на хълмове и падини, разполагащи се примерно в шахматен порядък, тоест приемат характер на триизмерни вълни.
Разнообразието на скоростта на разпространение на вълните води до това, че едни вълни настигат други и се сливат се тях. Това явление се нарича интерференция, а вълната интерферентна или групова.
Наличието на постъпателно движение на частиците (вълново течение) води към увеличаване на стръмнината на вълната и към срязване на нейния връх (образуват се зайчета). Вследствие на това вълните не достигат тези пределни значения, които биха имали при движение на частиците по затворена орбита.
Срязването на върховете обуславят ударите на вълните върху кораба. Този ефект се усилва още и от това, че на повърхността на основните гравитационни вълни възникват други вълни от по-висш порядък, увеличавайки откъсването, разрушаването на гребена.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар