// Вие четете...

Времето и Океана

Климатично осигуряване на мореплаването.

„Дори признаците за добро време са приятни.“

На основата на анализа на достъпните нормативни документи в областта на безопасност на мореплаването, по-долу са представени механизмите на влияние на средата на кораба и обектите от инфраструктурата на морския транспорт, за обектите са приведени резултати от обобщените сведения за състава на опасните за мореплаването процеси и явления.

На безопасността на мореплаването оказват влияние:

1. Как опасните обекти от навигационен характер, водят до сблъскване: – айсберги, ледени полета, ледена гора (стамухи), натрупване на ледени късове с височина 10-20 м, греди.

2. Как опасните процеси способстват за повреждането на корпусите, системите и устройствата на корабите: – свиване от леда; – наличието на ледово покритие; – щормово вълнение и вятър; – тягун (мъртво течение) в пристанищата.

3. Как опасните явления, водят до засядане на грунта, изхвърляне на брега, сблъскване, разместване на насипните товари, загуба на устойчивост: – ураганен вятър и вълнение; – цунами; вълни – убийци (блуждаещи вълни); силни течения; – обледеняване на корабите.

4. Как хидрометеорологични елементи и процеси, способстват за изменение на скоростта на плаване и управляемост на корабите, снижаване на мореходните качества на корабите: – вятър, вълнение, зиб (мъртво вълнение), течение, не съвпадане на направленията на разпространението на вълните на зиба и ветровото вълнение; – дрейф на лед; – облепване със снежно – ледена възглавница.

5. Как хидрометеорологичните елементи и процеси способстват за изменението на газенето на корабите: – вълнението; – изменение на плътността на водата.

6. Как хидрометеорологичните елементи и процеси способстват за изменение на фактическата дълбочина: – колебание на нивото (приливи/ отливи, щормови сгон и нагон, цунами, сезонни и многогодишни изменения на нивото); – преместване на наноси под влиянието на вълнение и течение; – движение на земната кора, тектоническа и вулканична дейност.

7. Как хидрометеорологични елементи, обуславящи условията на работа на екипажа на палубата, условията за безопасност на товаренето и разтоварването на товари, в това число и на пожароопасните, условия водещи към свръх нормативни режими на експлоатация на електрическите устройства: – вятър и вълнение; – обледеняване; – явления, ограничаващи метеорологичната далечина на видимост (мъгли, снежна буря, снеговалеж, дъжд, ръмеж, падане на прах и пепел и т.п.); – температура и относителна влажност на въздуха; – гръмотевична буря.

8. Как хидрометеорологичните елементи, затрудняващи визуално наблюдение за навигационни опасности: – всички явления, снижаващи метеорологичната видимост (МДВ).

9. Как хидрометеорологичните елементи, затрудняващи използването на средствата за астронавигация: – облачност.

10. Как хидрометеорологичните елементи, маскиращи навигационните опасности на екрана на РЛС, снижаващи далечината на откриване от РЛС: – валежи, силен снеговалеж, мъгли, бури, облачност; – вълнение на морето.

11. Как хидрометеорологичните елементи, нарушаващи нормалния режим на стоянка на корабите в пристанищата, способни да доведат до повреждане на корабите: – ледена покривка; – вятър и вълнение, – тягун (мъртво течение); – залепване към пристана.

В съответствие с изложението в таблица 2 са приведени примерен състав на хидрометеорологичните обекти, елементи, процеси и явления с указани райони, където те могат да бъдат опасни за мореплаването и информация за които трябва да се представя при климатично осигуряване на безопасността на мореплаването.

В състава на климатичните показатели за хидрометеорологичния режим традиционно влизат включените в справочните пособия: – средните аритметични значения; – екстремалните значения, по-редки от средно квадратичните отклонения; – повторяемост на явленията, градация на хидрометеорологични елементи.

Тези показатели за режима към днешна дата не са достатъчни за предварително планиране на морските операции и особено за климатичното осигуряване на проектирането на кораби и обекти от инфраструктурата на морския транспорт. Към настоящия момент предварителното планиране на транспортирането на крупни обекти, проектирането на инфраструктурата на морския транспорт предполагат оценка за натоварването и въздействието на хидрометеорологичните елементи и процеси към зададено ниво на осигуреност (период на повторение).

Традиционния състав на показателите на хидрометеорологичния режим е целесъобразно да се допълни с по-устойчиви към замърсяване на статистическите оценки: – медиани; – квантили на функцията на разпределение, а главното; – разчет на максималните (минималните) значения на хидрометеорологични елементи (преди всичко скорост на вятъра, височина на вълнението) с рядка повторяемост (с период на повторение един път в 1, 5, 10, 20, 50, 100 години) или със зададено ниво на осигуреност (0,5, 1, 2, 5% осигуреност); – със значения на непрекъсната продължителност на опасните хидрометеорологични условия на зададено ниво на осигуреност.

Очевидно е, че с разширение на района на мореплаването възниква настоятелна потребност по изучаване на опасните за мореплаването на хидрометеорологичните обекти и явления в районите за добив на природен газ на шелфа, особено: – за основните характеристики на леденото покрития; – айсберги; – течения.

Спътниците, оборудвани с радиолокатори със синтезирана апаратура, могат да бъдат реално средство за наблюдение за айсберги и опасни ледени обекти във високите ширини, а също и средство за изследване на редки, но много опасни аномални вълни – убийци (блуждаещи вълни – кейпролери) на акваторията на Световния океан.

Примерен списък на опасните за мореплаването хидрометеорологични елементи, процеси и явления.

Таблица 2.

Забележка: Най-опасните елементи и явления са почернени, с сив цвят са отбелязани районите, в които могат да се срещнат разгледаните явления.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар