// Вие четете...

Физика на Океана

Как се оценява силата на вълнението?

Кинематични елементи.
Период на вълната – интервал от време между преминаването на два съседни върха през фиксиран вертикал. Периодът на вълната може да се определи и като времето необходимо за обръщането на частиците по тяхната орбита. За стоящите вълни периодът се определя, като промеждутък от време за който се извършва едно пълно колебание на нивото, тъй като частиците вода в този случай не извършват движения по кръгова орбита.
Скорост на разпространение или фазова скорост – това е скоростта на преместване на гребена на вълната по направление на нейното разпространение, определена за кратък интервал от време. Понятието скорост се отнася само за постъпателните вълни.
Скоростта на преместване на частиците на течност по вълнова орбита се нарича орбитална скорост на вълновото движение.
Сила на ветровото вълнение
За охарактеризиране на ветровото вълнение, наблюдавано на повърхността на океана и морето се използва балова оценка на силата (степента) на вълнението.
TabV
Приведените в таблицата средни значения за дължина и период на вълните не служат като елементи за определяне на бала на вълнението, а като данни за общо представяне за тяхното възможно значение при дадената височина на вълните.
Не следва да се смесват приведената скала за сила на вълнението с широко известната скала за състоянието на повърхността на морето по Би форт. Последната е била разработена за оценка силата на вятъра по състоянието на повърхността на морето и дава представа само за видимото състояние на морето при различна сила на вятъра. Това състояние на морето при ветрове с различна сила се оценява също по девет бална скала, но баловете за състоянието на морето и баловете за силата на вълнението, оценявани по височина на вълните, не са идентични. Достатъчно е да се каже, че в закритите морета силата на вълнението обикновено не превишава VII – VIII бала, а в същото това време, като състояние на повърхността на морето не рядко достига IX бала.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар