// Вие четете...

Водните маси

Как се класифицират морските теченията?

Морските течения се характеризират с направление – на къде е насочено течението и каква е неговата скорост. Вертикалното движение на водните маси при изследване на морските течения обикновено не се отчитат. Това е обусловено от една страна, че вертикалните движения не са големи и от друга с това, че с въвеждането на вертикалната съставляваща на движение ще се усложни в значителна степен процеса на решение на задачата.
Морските течения могат да се класифицират по факторите или силите които ги предизвикват, тяхната устойчивост, дълбочинно им разположение, характера на движение и физикохимичния им състав.на движение ще се усложни в значителна степен процеса на решение на задачата.
В теорията на морските течения основна се явява класификацията по факторите или силите на тяхното предизвикване.
По факторите и силите, предизвикали теченията те се подразделят на:
– Градиентни са тези течения, които са обусловени от хоризонталния градиент на хидростатичното налягане, възникващо при наклон на повърхността на морето относно изопотенцианата повърхност.
В зависимост от причините, създаващи наклона на повърхността на морето в групата на градиентните течения могат да се отделят няколко типа.
Сгонно нагонни, те се обуславят от нагон и сгон на водата под въздействието на вятъра.
Бароградиентни, тези течения са свързани с изменения на атмосферното налягане.
Стокови, това са течения предизвикани от повишение на нивото в близост до брега и в устията на реките от бреговия сток.
– Плътносттни (конвекционни), това са течения обусловени от хоризонталния градиент на плътността на водата. Ако неравномерното разпределение на плътността е обусловено само от неравномерното разпределение на температурата и солеността, то такива течения се наричат термохалинни. За изключение на плътностните течения всички останали са идентични и поради тази причина по нататък те ще бъдат наричани с общ термин градиентни течения.
– Ветрови и дрейфуви течения
Вторите са тези течения, които са обусловени от влачещото действие на вятъра, а дрейфувите течения са в резултат на съвместното действие на указаната причина и наклона на дъното, те са предизвикани от непосредственото действие на вятъра и преразпределение на плътността, свързана с дрейфовите течения.
– Приливни течения
Приливните течения са предизвикани от приливните вълни.
– Инерционни течения
Това са тези течения, които се наблюдават след прекратяване действието на предизвикала ги сила.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар