// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Как Океанът влияе на климата и времето?

Влияние на океана върху климата и времето.

Разчетите за съставляващите на топлинния баланс показват, че единица повърхност от океана предава на атмосферата два пъти повече топлина, в сравнение със сушата, това е в резултат на изпарението и турбулентния топло обмен. Ако се има в предвид и, че повърхността на океана е 71% от цялата повърхност на Земята, то става съвсем ясно, каква огромна роля играе океанът за формирането на климата и времето.
Океанът, поглъщайки огромно количество топлина през топлия период, която постепенно изразходва, снабдявайки с енергия атмосферата през студения, с право го наричат акумулатор на топлина. Акумулативната способност на океана за разлика от континента се определя от физичните свойства на водата и преди всичко от нейната топлоемкост и подвижност. Благодарение на процесите на премесване топлината постъпваща към повърхността на морето от Слънцето се разпределя в дебел слой вода (от няколко десетки до стотици метра), което в съчетание с голямата топлоемкост на водата (0,92 кал/гр.град) способства за бавното повишение на температурата на водата. Същите тези причини благоприятстват за бавното охлаждане на повърхността на океана през студения период.
Вследствие на това годишния ход на температурата на повърхността на океана, а съответно и температурата на въздуха над него е десетки пъти по-малка, отколкото е над повърхността на сушата.
Повърхността на сушата има топлоемкост в три – четири пъти по-малка от топлоемкостта на водата и е с по-малка топлопроводимост, нагрявайки се през топлата част на годината, само до неголеми дълбочини (от порядъка на метри). Поради това нейната температура, а съответно и температурата на въздуха над нея значително нараства. През студената част на годината, вследствие на същите причини протича интензивно охлаждане на повърхността на сушата, което обуславя и низките температури на въздуха над сушата в умерените ширини, достигащи няколко десетки градуса.
По такъв начин, вследствие на различните свойства на повърхността на океана и на сушата се създава разлика в температурата на въздуха над океана и континентите. През лятото въздуха над океана е по-хладен от този над сушата, на едни и същи ширини, а през зимата е обратно. Разликите в температурите обуславят от своя страна разликата в налягането над океана и сушата. През лятото налягането над океана е по-високо, отколкото над сушата, което създава движение на въздуха от морето към сушата (летни мусони), а през зимата – обратно, потокът на въздуха се устремява от сушата, където температурата е по-ниска, а налягането е по-високо от това над морето (зими мусони).
Количеството топлина, пренасяна от океана към сушата вследствие на мусонна циркулация се оказва съизмерима с количеството топлина, пренасяна от въздушните течения от ниските ширини към високите (вследствие на зоналната циркулация).
Различията в топлинния режим на повърхността на океана и сушата създават и съществено различни типове климат, които са получили и съответното название морски и континентален климат.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар