// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Какъв е топло обмена между атмосферата и повърхността на Земята?

Топло обменът между атмосферата и повърхността на Земята не се ограничава от обмена на лъчиста енергия. Значителното преразпределение на топлина по вертикала между атмосферата и повърхността на Земята се осъществява в резултат на влагообмена при което загубената топлина за изпарение от повърхността на Земята (океана) се предава в атмосферата при концентрация на влагата (60 ккал./см² за година), а също и в процеса на турбулентен топло обмен (12 ккал./см² за година).
Следователно за сметка на изпарението и турбулентния топло обмен атмосферата получава около 60% от цялата погълната топлинна енергия. В световното пространство се излъчва същото количество топлина, което постъпва към връхната граница на атмосферата, тоест 167 ккал./см² за година. От тях за излъчване от земната повърхност попадат 36 ккал./см² за година, а на атмосферата – 131 ккал./см² за година.
Наред с преразпределението на топлината във вертикално направление в океана и атмосферата се осъществява значително преразпределение на топлина и в хоризонтално направление между високите и ниските ширини, които са свързани чрез океанските и атмосферните течения. Преносът на топлина от теченията оказват съществено влияние на топлинния режим на водите в океана и атмосферата, проявяващи се в разпределение на температурата на водата в океана и въздуха.
Наред с основния източник на енергия за океана и атмосферата – слънчевата радиация, следва да се отбележат и някои други, които играят забележима роля при разглеждане на някои процеси. Към тях трябва да се причислят преди всичко енергията на приливите, обусловени от действието на силите на притегляне на Луната и Слънцето.
В океана приливите играят забележима роля, предизвиквайки периодични колебания на нивото и периодични течения, които пък оказват своето влияние на общото състояние на водите на океана и неговата динамика. Ролята на приливите в атмосферата е незначителна в сравнение с другите процеси, определящи физическото състояние на атмосфера – времето.
За океана, освен енергията от приливите в някои случаи трябва да се отчита и енергията от вътрешността на Земята, макар тя да е много малка част по сравнение със слънчевата радиация, но може да оказва някакво влияние на физическото състояние на водите в дълбочина, непосредствено прилягащи към дъното.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар