// Вие четете...

Свойства на морската вода

Какъв е молекулярния стоеж на водата?

Водата се състои от 11,19% водород и 88,81% кислород, при което водорода по отношение на обема е в 2,оо285 пъти в повече от кислорода.
Аномалии на водата
При разглеждане на водата, като физическо тяло в нея може да се видят много особености – аномалии, отличаващи я от болшинството други физически тела.
1. От теорията е известно, че плътността на телата при повишение на температурата трябва да се понижава. Плътността на водата при повишаване на температурата от 0 до 4ºС се увеличава. При 4ºС плътността на водата е най-голяма и при по нататъшно повишение на температурата плътността започва да се понижава.
2. При замръзване водата увеличава своя обем почти на 10%. Плътността на пресния лед е равна на 0,9 г/см³. Плътността на болшинството други тела се увеличава при преход от течно в твърдо състояние.
3. Водата притежава голяма относителна топлоемкост. При топене леда (0ºС) се наблюдава увеличение на относителната топлоемкост с 0,49 в твърдата фаза, до 1,009 в течната. След това топлоемкостта на водата до температура около 40ºС се понижава и само след това започва да се увеличава.
4. Ледът притежава изключително голяма топлина при топене, равна на 79,4 калории на грам, тоест водата и ледът при 0ºС се отличават по съдържанието на скрита енергия почти на 80 калории.
5. Скритата топлина на преобразуване е много голяма – 539 калории на грам при температура 100ºС.
6. Диелектрическата постоянна на водата при 20ºС е равна на 81 единици, а за другите тела тя се намира в пределите от 2 до 3 единици. Като пряко следствие на такава голяма диелектрическа постоянна се явяват големите йонизиращи свойства на водата (разделянето на разтворените вещества на йони) и паралелната и голяма способност, като разтворител.
7. Коефициентът на пречупване на светлината във водата е 1,34,а според теорията за светлината той трябва да е равен на 9.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар