// Вие четете...

Ниво на океана

Какво се нарича средно морско ниво?

Средно ниво.

Вследствие на значителните изменения на нивото при неговото изучаване в много случаи се оказва по-удобно, вместо истинските значения да се използват средните му значения.
Средно ниво на морето се нарича величината, получена в резултат на усредняване на наблюдаваните значения на нивото за определен интервал от време. В зависимост от промеждутъка от време, за което се извършва усредняването, те се разделят на денонощно, месечно, годишно и многогодишно.
В практиката на корабоплаването, хидрографията и геодезията най-голямо значение има средното многогодишно ниво, тъй като от него се води отчета на дълбочините в морето и височините на сушата.
Средното многогодишно ниво се определя като средно аритметично от средно годишното ниво, приемано като равно точно. Поради това за неговото определяне със зададена точност е необходимо да имаме наблюдения с необходимата продължителност.
При определяне на средното ниво се изключват от усредяване периодичните приливни колебания на нивото. Поради това необходимата продължителност на наблюдения за определяне на средното многогодишно ниво със зададена точност се определя величината на непериодичните колебания, обусловени от въздействието на атмосферата. За различните морета тази величина е различна.
Многогодишното ниво зависи от хидрометеорологичните условия за разглеждания район. Поради това многогодишното ниво се мени от пункт към пункт. За крайбрежието на океана многогодишното ниво може да се счита за постоянно на разстояние не по-големи от 500 км. За моретата това разстояние следва да се счита от порядъка на 70 – 100 км.
Средното многогодишно ниво има годишен ход. Ако се разчете средното многогодишно ниво за всеки месец (средно месечно ниво) и се нанесе на график, то може да се забележи, че те се изменят от месец за месец. Различията в годишния ход са обусловени от различията в режима на атмосферната циркулация.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар