// Вие четете...

Въпроси за времето

Какво наричаме коефициент на стока?

Коефициент на стока.

Известно е, че падналите на земната повърхност валежи частично се изпаряват, а частично се стичат, чрез географската мрежа (реки, езера, блата, канали и други) в океана. Разликата между количеството на падналите валежи и изпарението представлява величина на стока, която е свързана също с радиационния режим. Отношението на величината на стока към количеството на падналите валежи се нарича коефициент на стока.

Колкото е по-малко изпарението на валежите, толкова по-голям е коефициента на стока, което в геоботаничната зона снижава коефициента на радиационния индекса на сухост, тоест влошават се условията на овлажняване.
В тундрата коефициента на стока е по-голям от 0,7, в зоната на горите е от 0,3 до 0,7, в степната зона е от 0,1 до 0,3, а в полупустинната и пустинната зона е под 0,1.

С влошаване на условията на овлажняване или с ръста на значението на радиационния индекс на сухост, абсолютната величина на стока се снижава най-вече в зоната на горите за равнинните местности, но за планинските райони може да има съществени различия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар