// Вие четете...

Ниво на океана

Какво е разпределението на приливите в Световния океан?

За характера и величините на приливите в Световния океан има непосредствени наблюдения само за неговото крайбрежие. В откритите райони на океана няма наблюдения за приливите. Някаква представа за тях може да се придобие по наблюденията на островите разположени в океана. В океана преобладаващи са полуденонощните приливи.

За сравнително не големи изключения те се наблюдават почти навсякъде по крайбрежието на Атлантическия, Индийския и Северния Ледовит океан.
Приливи от смесен характер са типични за Тихия океан. Точно там се наблюдават и повече места с денонощни приливи.
Величините на приливите се отличават с голямо разнообразие. В моретата свързани с океана чрез тесни проливи (Балтийско, Средиземно, Японско и др) величините на приливите обикновено не превишават 50 см или пък практически отсъстват (Черно море и голяма част от Балтийско море).

Относително неголеми приливи се наблюдават на островите. В заливите и теснините величините на приливите обикновено са значително по-големи, отколкото на откритите брегове.
Величините на приливите са тясно свързани с конфигурацията на бреговата линия, релефа на дъното и размерите на водния басейн. Особено интензивно нарастват величините на прилива там където периода на собствени колебания на басейна е близък към периода на приливната вълна, вследствие на резонанса.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар