// Вие четете...

Физика на Океана

Какво е земен магнетизъм и гравитация?

Земен магнетизъм и гравитация

Гравитационно поле на океана, това е поле на ускорение на силата на тежестта, за което съществува устойчиво съответствие между координатите на коя да е точка от земната повърхност или около земното пространство и значението на силата на тежестта в тази точка.
Силата на тежестта се определя, като сила, която действа на единица маса, вследствие на притеглянето и от земното гравитационно поле. Числено тя е равна на ускорението на телата при свободното им падане. Нейната средна величина е приблизително 980 гала.
Силата на тежестта се изменя с географската ширина от 978 гала на екватора до 983 гала на полюсите. Тя се изменя също и с изменение на височината над морското равнище. В атмосферата това изменение е с 0,3086 млг на 1 метър.
Ускорението на силата на тежестта, измерено последователно в една и съща точка в морето не е абсолютно постоянна величина, а се изменя в течение на денонощието в резултат на приливите, които имат период 12 часа.
Магнитно поле на океана
Земята сама по себе си представлява гигантски магнит. В първо приближение геомагнитното поле наподобява на полето създавано от гигантски стебловиден магнит, разположен под ъгъл 11,5º към географската ос на въртене на Земята. Поради което географските и магнитните полюси не съвпадат един с друг.
Около северния географски полюс е разположен южния магнитен полюс, а около южния географски е разположен северния магнитен полюс. За удобство е прието магнитните полюси да се наричат по същия начин, като географските. Силовите магнитните линии излизат от южния и влизат в северния магнитен полюс.
Геомагнитното поле е подложено на вековни, годишни, денонощни и други изменения. Изолиниите постепенно от година в година изменят своето положение, променят се и магнитните полюси. Северния магнитен полюс се намира в Канада и се премества с 8 км в година, а южния се мести с 12,2 км. Измененията на магнитното поле във времето се наричат вариации.
Магнитни аномалии, това е разминаването между „нормалните” значения на напрегнатост на хоризонталната съставляваща и фактическото и значение. За „нормални” могат да се считат, ако Земята беше еднородно магнитно тяло с магнитна ос паралелна на оста на въртене.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар