// Вие четете...

Черно море

Какво е влиянието на подводния релеф на теченията?

„Който иска да направи нещо – намира средства, който не иска – намира причини. Мързеливият винаги се колебае, какво да направи.“

Въвеждането на реалните форми на подводния релеф и бреговата линия на Черноморската падина усложняват приетия по-горе модел за образуването на дрейфовите течения в затворено море.
Не еднаквите физически свойства на водата в различните части на морето възбуждат конвективни течения. В зимно време, когато в западната част на морето температурата на водата се понижава до 0,5 – 3º, даже на значително разстояние от брега, а в крайната северозападна част, морето се покрива с лед, като в източната половина на морето, температурата на водата е около 7 – 8º. При малка хоризонтална стратификация на солеността в западната половина на морето, далече от брега, плътността на водата ще е по-голяма. Възникващото по този начин соленоидно поле предизвиква конвективни течение, които в общия случай по своето направление съвпадат с циклоничната система, образувана от дрейфовите течения.
В северозападната част на Черно море под влиянието на реките се образуват стокови течение. Те усилват дрейфувите течения, като съществено ги подкрепят през пролетта и лятото, тоест когато в същото време силата и повтаряемостта на северните и североизточните ветрове се понижава.
Следователно, възникването на упоменатите форми на движение на водните маси се явяват компенсационни течения, възстановявайки местните нарушения на водния баланс. В Черно море тяхната роля не е голяма и във всеки случай нямат принципиално значение.
Разликата между постъпленията на вода от валежите, континенталния сток и от конвективното при дънно Босфорско течение над изпарението създава излишък, който под формата на сточни течения се излива, чрез пролива Босфор в Мраморно море. Неговото влияние се разпространява в северозападната част на морето, в резултат на което дрейфувото и стоковото течение се усилват. По този начин в Черно море се образуват много от известните ни морски течения.
В зависимост от възбуждащите ги относително постоянни, временни и периодични сили, те имат относително постоянен, временен или периодичен характер. Те са неразривно свързани помежду себе си чрез външната обстановка на движение, хидрометеорологичните явления, оказващи им своето въздействие.
Съществуването на постоянни течения в хидрометеорологичен смисъл е напълно изключено, даже и в дълбочините градиентни течения, но както и в другите морета под въздействието на взаимно свързани, възбуждащи теченията сили, възникват относително постоянни, равнодействуващи течения, тоест обща циркулация на водните маси.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар