// Вие четете...

Климат

Какви фактори могат да предизвикат изменения на климата?

Антропогенното въздействие на климата може да бъде преднамерено или непреднамерено и е свързано с човешката дейност, преследвайки съвсем други цели.
Природните фактури въздействащи на климата могат да бъдат разделени на няколко групи: астрономични, геофизични и метеорологични. Астрономичните фактори включват радиация на Слънцето, положение и движение на Земята в слънчевата система, наклон на оста на въртене на Земята и скорост на въртене. Това са външни климатообразуващи фактори, свързани с влиянието върху движението на Земята на другите тела на слънчевата система, определящи облъчването със слънчева радиация и гравитационно въздействие (създаващо приливи, отливи, колебания на движението на Земята по нейната орбита, както и в кръг около собствената и ос). Напълно е възможно, глобалните колебания на климата в далечното минало на нашата планета да са свързани с изменение на параметрите на земната орбита и наклона на земната ос.
Геофизичните фактори са свързани със свойствата на Земята, като планета: нейните размери и маса, вътрешни източници на топлина, собствено магнитно и гравитационно поле, особеностите на земната повърхност и нейното взаимодействие с атмосферата. Влиянието на факторите от тази група, на значителен отрязък от време, в течение на който повърхността на нашата планета се е съхранила в сегашния си вид, може да бъде считано за стабилно.
Метеорологичните фактори обхващат основно характеристиките на атмосферата и на хидросферата, тяхната маса и химически състав. Съдържанието в атмосферата на термодинамични активни примеси, такива, като вода и въглеродни газове, както и аерозолите има решаващо значение за формирането на климата на Земята. Възможно е колебанията на техните количества да са причината за колебанията на климата на нашата планета, както в миналото, така и да са за в бъдеще.
Науката е натрупала много сведения за измененията на климата на Земята в миналото, но не може да каже почти нищо достоверно за причините предизвикали тези изменения.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар