// Вие четете...

Свойства на морската вода

Какви са физичните свойства на морския лед?

Ледът трябва да се разглежда като материал, който в течение на зимата непрекъснато променя своите свойства, а следователно и своята здравина. Даже в един и същ район на едно и също място ледът през есента и пролетта на толкова се различава по своите физико механични качества, че може да се счита за съвсем различно физично тяло. В природата съществуват множество разновидности лед, доста често рязко отличаващи се един от друг.
Естествения лед е не еднородна маса, както по своя строеж, така и по своята дебелина. В зависимост от характера на хидрометеорологичните условия по време на ледообразуване в леда се появяват слоеве и прослойки, притежаващи различни физически свойства.
Температурата на леда не е еднаква по вертикала и се променя от температура на замръзване на водата в ниската граница до температура близка до температурата на въздуха на неговата повърхност. Солеността на леда също значително се изменя в неговото напречно сечение.
Ледът се явява едно от малкото тела в които температурата на топене е в пределите на температурата на въздуха и се понижава при повишаване на налягането.
Термичните свойства на морския лед в голяма степен се определят от неговата соленост, а солеността на леда на свой ред зависи от скоростта на замръзване. Съдържанието на разсол в леда се понижава при понижение на температурата и се повишава при нейното повишение.
Морския и пресния лед се държат по различен начин при топлинно разширение. Известно е, че пресния лед при понижение на температурата в пределите от 0 до – 20ºС се разширява, както обемно, така и линейно в различни предели.
Соления лед увеличава своя обем при понижение на температурата от 0 до – 23ºС. В указания температурен интервал действат едновременно два противоположни процеса, процес на нормално понижение на обема за сметка на понижение на температурата и процес на увеличение на обема за сметка замръзване на соления разсол, съдържащ се в леда, допълнителна порция лед. До температура – 23ºС преобладава втория процес, а след това остава да действа само първия процес, водещ към намаляване на неговия обем.
С настъпване на топло време протича термично разширение на ледената покривка. Вследствие на термичното разширение възниква разкъсване на леда, тоест налягането се разпространява в хоризонтално направление, съпровожда се от силни придвижвания и може да причини големи повреждания на кейове, пристани, естакади, различни хидротехнически съоръжения, както и върху корабите стоящи на кея.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар