// Вие четете...

Климат

Каква е разликата между „време“ и „климат“?

Изключително голямо е разнообразието на условията на времето, срещащи се по нашата планета. Във коя да е нейна точка, времето се мени – и в течение на годината, от месец в месец, от сезон в сезон, и в различните години то не е еднакво. Ако се вгледаме във времето, наблюдавайки определена местност в продължение на няколко десетки години, то може да се забележи, присъщите за дадената местност изменение на времето в определени граници, а при по-голямо желание могат да бъдат определени и най-характерните за нея параметри като цяло, както и за всеки сезон.
Учените под понятието „време” разбират конкретните, съществуващите в определен момент или период атмосферни условия у земната повърхност и на различните височини, а цялата многолетна съвкупност на тези условия, характерни за дадена местност, разглеждат като климат. Взаимовръзката между тези две понятия е очевидна, както е очевидна и съществената разлика между тях. Времето може да се изменя многократно в течение на едно денонощие, тогава, когато климатът е в значителна степен устойчив и за да бъдат открити негови изменения са необходими много десетилетия наблюдения, а даже и столетия. И до сега няма еднозначно определение за това в каква посока се изменя климатът на Земята, към затопляне или към захлаждане. Разбира се, че много хора се интересуват и от други въпроси свързани с времето и климата на Земята, въпроси на които съвременната наука не е в състояние да даде еднозначни отговори.

Какво означава думата „климат”?

Думата „климат” най-вероятно произхожда от една или от две близки по значение гръцки думи – „клинейн” и „клима”, означаващи „накланя” и „район”, или „зона”. Някои считат, че древните гърци са мислели, че климатът се определя от ширината на мястото, тоест ъгълът под които слънчевите лъчи огряват дадената местност, откъдето е възникнал този термин, но по мнението на други, те просто са разбирали, че този или онзи климат е присъщ само на определено място, тоест район или зона. Съвременните учени разглеждат климата, като комплексно понятие, цялата съвкупност от състоянието на системата, океан – суша – атмосфера, за период от няколко десетилетия.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар