// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Информационни технологии при прогнозиране на времето.

„Никой не знае толкова малко, както онзи, който за нищо не пита.“

На основата на фондовите материали се формира специализирана база данни (БД), предназначени за създаване на методи за метеорологични и морски хидрологични прогнози.

Към специализираната БД се предявяват следните изисквания:

– трябва да включват данни от наблюдения за всички основни елементи за хидрометеорологичния режим за морето и океана, необходими в оперативната работа, да са надеждни и репрезентативни;

– трябва да бъдат обработени в съответствие с изискванията на действащата методика и инструкция при съблюдаване на еднообразието на формите и методите за обработка на материалите.

Фондовите материали от океанографските и метеорологичните наблюдения се публикуват във вид:

– морски хидрометеорологични ежегодници, съдържащи набор от таблици с обобщени за конкретната година данни от наблюденията на бреговите станции и постове, включващи срочни хидрологични, метеорологични, ледови и рейдови дълбоководни наблюдения;

– серии от специализирани справочни пособия по хидрометеорология и хидрохимия на шелфа на морето, където по една типова методика на основата на машинна обработка многогодишни редове от наблюдения за осветяване на широк кръг от въпроси по метеорология, климата, физическата океанология, динамика на водите, хидрохимия и океанология, основа за био продуктивността на морето;

– материали, подготвени съгласно ведомствени строителни норми на инженерни изисквания на континенталния шелф, регламентиращи състава, точността, периодичността, мястото и времето на наблюдение в пределите на изследвания район, а също списъка на изходната продукция с материали от статистическата обработка на резултатите от наблюденията;

– серии от научно приложни справочници за климата, включващи многогодишни климатологични характеристики за основните хидрометеорологични параметри, измервани, както на континентални метеорологични станции, така и на крайбрежни и островни хидрометеорологични станции;

– публикации за климатични описания на отделни морета с привеждане на голям брой таблици, графици и карти за хидрологичния и химичния режим на водата.

В тези издания са поместени материали от наблюденията за нивото на морето, теченията, вълнението, температурата и солеността на водата, състояние на леда, атмосферното налягане, вятър, температура и влажност на въздуха, облачност, валежи, видимост и атмосферни явления.

Съвременните възможности на информационните технологии позволяват създаването на базата данни от най-различни справочни сведения (сведения за ръководства, пособия, атласи, в които има различни по род справочни данни и климатични обобщения). Освен това, в тях могат да бъдат сведения за текуща информация, постъпваща регулярно във вид на прогнози, обзори, бюлетини, ежемесечници, ежегодници.

Изискванията и нормативите към съдържанието и използването на фондовите материали за осигуряване на морските дейности се съдържат в ръководните документи.

Всяко море или акватория на океана се отличава със своите характеристики на режима. Поради това освен указаните по-горе типични характеристики, може да се изискват допълнителни специфична за изследвания район климатична информация. Например, за пристанище може да се поиска статистическа информация, засягаща измененията на нивото на водата, „тягун”, ледови условия, траектория на тропическите циклони и тяхното въздействие върху работата на пристанището и т.н.

Научно оперативния фонд на службите за морски хидрометеорологични прогнози (СХМП) се състои от следните раздели:

– материали от специални изследвания и литературни източници;

– научно методически материали;

– материали от оперативната дейност;

– каталози на фонда на управленията на ХМС.

Научно методичните материали се състоят от научни работи по методите за съставяне на прогнозите и разчетите във вид на методически записки, получените при разработката на методите за разчети и прогнози, методически указания, а също трудовете на НИУ, които се използват непосредствено в оперативната работа на СХМП и като справочни материали, каталози за литературата по морски хидрологични прогнози. В допълнение към причислените в списъка научно методически материали в фонда на СМХМП трябва да се съдържат:

– сезонни, месечни, специални хидрометеорологични обзори;

– технически записки по анализа на отделни елементи за хидрометеорологичния режим на морето;

– отчети и изводи по специални тематични наблюдения от мрежата от брегови станции и експедиционни кораби.

Графични и картографски материали за морските прогнози, включвани в научно оперативния фонд, могат да бъдат разделени на два вида:

– съставени на основата на данните от хидрометеорологичните наблюдения или от резултатите от тяхната специална обработка;

– характеризиращи различните условия на определени райони.

В групата материали от първия вид влизат:

– хидрометеорологични карти и атласи (като правило, издания), построени на основата на много годишни наблюдения и работите на отделни експедиции, съставени от научно изследователските институции и обсерватории;

– комплекс от графични и картографски материали, характеризиращи физико географски, хидрографски условия на морето.

Материалите на фонда, отнасящи се към хидрометеорологични наблюдения за елементите на хидрометеорологичния режим на морето за многогодишен период, а също за материали с необходимия подбор на годината, сезона, месеца, декадата и т.н.

Материалите от ледовите авиационните и спътниковите наблюдения включват в себе си данни за разпределението, плътността и сплотеността на леда, дрейфа на леда, за височината и плътността на снега, на леда, за положението на границите на разпространение на леда и други.

Всички тези материали се оформят във вид на таблици, графици и карти. С завършването на всеки ледови сезон тези материали се попълват. Оперативните ледови карти се строят ежедневно и се оформят във вид на албуми.

Хидрометеорологичните карти с нанесени на тях данни се явяват основни материали в оперативната работа на прогнозистта, а също основа на фонда на СМХП, с помощта на които се осъществява анализа за изменението на времето и хидрологичното състояние на морето.

В раздела на фонда на СМХП „Материали за оперативната дейност” трябва да се съдържат:

– журнали с отчети и оценки за оправдаемостта (сбъдваемостта) на морските хидрометеорологични прогнози;

– журнали с отчети за ОЯ в морето и океана;

– журнали с отчети за издадените щормови предупреждения за ОЯ и оповестяване;

– каталог с опасни прагови значения на ОЯ;

– картотека за морските информационни станции и постове;

– сборник с ръководни документи по въпросите на СМХП.

Каталогът на литературните източници се съдържа в фонда на СМХП във вид на картотека, систематизирана за удобство на ползване по отделни въпроси на методическата и оперативна дейност на СМХП. Всички останали сведения се съдържат преимуществено във вид на каталози, справочници и други издания.

Всички таблични, графични и картографски материали, включени във фонда от научно оперативни материали на СМГП, трябва да са подписани от изпълнителя.

За удобство на ползване за фонда се съставя тематична картотека или каталог с данни за съдържанието на всеки вид материали, периодите на наблюдение и други сведения.

Ползването на такива картотеки или каталози е най-удобно, ако те са на технически носители и осигурени със специални програми за осигуряване на управление на данните в режима човек – машина. Попълването на картотеката (каталога) трябва да се води систематично, с постъпването в фонда на нови материали.

Отговорност за състоянието на фондовите материали, намиращи се непосредствено в органите на службата за морски хидрологични прогнози, за техния отчет, съхранение и попълване носят ръководителите на подразделенията или назначени от тях сътрудници.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар