// Вие четете...

Ниво на океана

Измерване на дълбочините.

„Водата, която може да ме удави, за мене е океан.“

Основни изисквания. От отдавнашни времена основния обем информация за подводния релеф се получава по пътя на измерване на дълбочините.

С развитието на мореплаването, усъвършенстването на корабоплаването и увеличаването на техния тонаж са се увеличавали и изискванията към познаването на релефа на дъното, което е послужило като основен стимул за създаването на различни средства за измерване на дълбочините.

Към съвременните средства за снимка на релефа на дъното се предявяват множество изисквания, главни от които се явяват:

– възможност за надеждно измерване в пределите на целия диапазон на дълбочините на Световния океан (0 – 12 000 м);

– висока различаваща способност и точност, осигуряващи нуждите на картографията, решаването на научни и производствени задачи;

– възможност за извършване на снимка с помощта на бързо преместващи се апарати;

– непрекъсната работа на средствата за извършване на снимката в течение на продължително време;

– автоматично документиране на резултатите от снимката на технически носители и представянето й на устройства в реално време;

– висока производителност, определяна с площта на снимката за единица време;

– технологична съвместимост с приборите за автоматизираните системи за сбор и обработка на хидрографска информация;

– надеждност, устойчивост на смущения, простота и удобство на използване;

– ограничени габарити, тегло потребление на енергия;

– не голяма стойност на апаратурата и нейната експлоатация.

Причислените изисквания се реализират трудно в едно устройство. По силата на това съществуват и се разработват много средства, различаващи се не само по конструктивните си особености, но и по физическите принципи.

В съответствие с физическите принципи средствата за снимка на релефа на дъното се делят на три групи: механични, хидроакустични и оптични. Ще дадем кратка характеристика за всяка от посочените групи.

Механични средства. В тази група средствата за измерване на дълбочините се фиксират в линейна размерност непосредствено с помощта на механични еквиваленти за дължина.

В качеството на първи механични прибори за измерване на дълбочини са се използвали прътове и въжета. В последствие с увеличаване на дълбочините механичните устройства за спускане и издигане на въже с тежест ставали все по-големи и сложни, но принципът за измерване си оставал неизменен. От многочислените прибори в тази група до наши дни са достигнали само най-простите: ръчния лот и наметката.

Измерването на дълбочините с ръчен лот се състои в отчитането на дължините по лот линия, спусната зад борд под притеглянето на оловна тежест, наречена лот. Отчитането се извършва в момента, когато лотът достигне дъното. С ръчен лот се измерват неголеми дълбочини по протежение на пристаните, на плитчините, където е възможно да се движим само с помощта на лодка, а също и при промер от леда и в процеса на тарировка на ехолотите.

Наметката сама по себе си представлява прът от смърч, бамбук или алуминий с кръгло сечение и дължина до 6 м и диаметър 5 см. по цялата дължина на наметката деленията са нанесени през 10 см. За измерване на дълбочините на участъци с мек грунд долният край на наметката се оборудва с плосък диск (башмак – подложка) с диаметър 10 – 12 см.

С помощта на наметка се измерват дълбочини до 5 м при отделни подводни опасности, при извършването на промер на трудно достъпни за плаване места, а също в плитководни райони с обилни водорасли.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар