// Вие четете...

Времето и Океана

Изисквания към хидрометеорологичната информация.

„Не говори какво си учил, а какво си научил.“

Изисквания към хидрометеорологичната информация.

Активна стопанска дейност в крайбрежните и откритите райони на моретата и океаните води до тяхното замърсяване. Съвременния морски транспорт е станал един от съществените източници на замърсяване на Световния океан. Изработването на мерки за борба с замърсяването на моретата и океаните при експлоатация на морския транспорт представлява сериозен социален проблем.
При тези условия е важно да се осъществява мониторинг на замърсяването на морската среда и да се провеждат мероприятия по ликвидацията на последствията от замърсяването. Най-често се срещат замърсявания обосновани от разливи на нефт, но замърсяването може да бъде също свързано и с промишлените изхвърления в реките, които се вливат в морето. Тези замърсявания нарушават екологията на крайбрежните райони на морето, носят вреди на плажовете, на растителността и животинския свят. Във връзка с това трябва да се предприемат мерки по охрана на моретата и тяхното крайбрежие от подобен вид замърсявания. Те са основани на отчетите за прогнозните оценки на разпространение на огнищата на замърсяване по площ. За това се използва информацията за текущото и очаквано хидрометеорологично състояние на повърхността на морето и атмосферата над него, включително вятър, вълнение, течения и приливи, а също така информацията за морски лед и неговия дрейф.
Почивката на море особено се нуждае от оперативна информация за времето и състоянието на повърхността на морето. Обектите за отдих са разположени в крайбрежната зона и са подложени на въздействието на опасни хидрометеорологични фактори: силни ветрове, ветрови вълни, щормови нагон и други, които могат да възникват неочаквано и се развиват с голяма скорост. Използваните за отдих лодки и маломерни съдове са особено чувствителни към вятъра и вълнението. Независимо от това, че тези съдове плават в сравнително плитководни закрити райони на морето, такива като заливи и бухти, не е изключено те да попаднат в зоната на силен вятър или шквал. Тези явления са изключително опасни по силата на бързото им развитие и преместване над зоната на отдих. Критичните значения на скоростта на вятъра и височината на вълните за тези съдове са на много, по-ниски, отколкото за обичайните съдове.
По време на провеждане на парусни регати екипажите изискват точна прогноза за вятъра, а също и информация за фактическия вятър. За почиващите на море също е важна информацията за температурата на въздуха и температурата на водата. Поради това с цел осигуряването на безопасността на почиващите и за техния нормален отдих в курортните зони един или два пъти в ден трябва да се издава специален бюлетин с информация за времето и състоянието на морето, по възможност с достатъчно точно и подробно описание на времето и хидрологичното състояние на морето.
Изискванията към съдържанието, вида, качеството и формата на представяната хидрометеорологична информация са доста разнообразни и зависят от конкретните решавани задачи. Основните изисквания, предявявани към издаваната продукция се свеждат до следното:
– точност, пълнота и достоверност на данните и продукциите;
– регулярност и оперативност на сбора и обработката на морската хидрометеорологична информация и своевременното й довеждане до крайните потребители;
– осигуряване на максимално възможното предварително издаване на прогнозите и щормовите предупреждения;
– най-пълното удовлетворяване на потребителите със специализирана информация за текущите и очакваните условия на времето и състоянието на повърхността на морето по място и време на провеждане на морската операция;
– детайлност, нагледност, удобство на формата на представяне на хидрометеорологичната информация и простота на нейното интерпретиране.
Особеността на морските хидрологични прогнози се заключава в това, че те в повечето случаи се основават на метеорологичните прогнози. Поради това всички компоненти на морското оперативно осигуряване трябва да бъдат тясно свързани с съответните компоненти на метеорологичното осигуряване. При това изискванията към океанографските данни и продукция от страна на потребителите трябва да бъдат точно определени и съгласувани с изискванията към метеорологичната информация.
С отдалечението от брега плътността и разнообразието на дейностите на море намаляват. Независимо от това осигуряването на безопасността, икономичността и ефективността на морските работи си остават най-важните задачи и в тези ситуации.
Изискванията към системата за разпространение на информацията и обновяването на прогнозите за потребителите, работещи далече от брега се явяват даже по-сериозни, от тези за потребителите, чиято дейност е близо до брега. Макар съвременните търговски кораби да не са чак толкова подложени на рискове по отношение на безопасността на плаване, както по-рано, разходите за застраховане съществено са нараснали.
Значението на прогнозната морска продукция може да бъде оценено само на основата на тясното взаимодействие на прогностичните органи с ключови сектори на държавните, стопанските и комерсиалните структури. Пълно удовлетворение с пусканата продукция едва ли е възможно без разбирането и поддържането от страна на ключовите структури на морските отрасли на икономиката.
За всяка основна група от потребители е необходимо да се установи степента на влияние на един или друг хидрометеорологичен елемент на неговата дейност и степен на неговата детайлизация по време и пространство.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар