// Вие четете...

Океан и Атмосфера

Изисквания към морската хидрометеорологична информация.

„Никой не е длъжен повече, отколкото може.“

Морската хидрометеорологична информация се дели на: – регулярна информация, издавана по постоянна оперативна основа, по предварително установен план; – епизодична информация, издавана по еднократна заявка на потребителя; – екстрена информация, свързана с издаването на щормови предупреждения и оповестяване за ОЯ.

Обемът на публикуваната информация и редът за предаването й на потребителите се установява с план схеми за обслужване и споразумения между издателя и съответното ведомство, и се определя характера на тяхната производствена дейност, както и степента на зависимост от хидрометеорологичните условия.

По мястото на действие различават прогноза за пункта (пристанището, местоположението на кораба, крайморския населен пункт и други), района (акваторията от морето или океана, по маршрута на плаване на кораба или буксировката на някакъв несамоходен обект (кран, плаващ док, платформа и други).

По времето на действие различават прогнози за зададен период или момент от време, издавана по разписание в установено време от денонощието, и щормови предупреждения, издавани независимо от времето в денонощието при възможност от възникване на ОЯ.

Морските хидрометеорологични прогнози по продължителност на своето действие се делят на:

– краткосрочни прогнози (от няколко часа до 2 денонощия);

– средно срочни (от 3 до 15 денонощия);

– дългосрочни прогнози (от 16 денонощия до 6 месеца);

– свръх дългосрочни прогнози (до една и повече години).

Всички прогнози условно могат да се разделят на две големи категории:

Прогнозите от първата категория се характеризират от факта на възникване на явлението. Те обикновено се отнасят към прогнозата на опасните явления, такива като: цунами, силен „тягун”, обледеняване на корабите и други).

Прогнозите от втората категория се характеризират с количествени значения на един или друг хидрометеорологичен елемент в определен (изпреварващ) момент от време, отнасящ се към фиксирана пространствена точка или усреднена по някакъв район на морето. Такива елементи могат да бъдат, например, температурата на водата на повърхността или на някакъв хоризонт в морето, векторът на скоростта на теченията и т.п.

Но, в действителност, сведенията за прогноза на явления и прогноза за величината често се предават едновременно. Например, може да се прогнозира самия факт за възникване на цунами, а може да се прогнозират и неговите характеристики.

Приложение 4

Ориентировъчен списък от работи със специално назначение и услуги.

1. Организирането на допълнителни пунктове за хидрометеорологични наблюдения в районите на корабоплавателните трасета.

2. Провеждане на авио разузнаване с цел уточняване на ледовата обстановка и съставяне на ледови прогнози за морските трасета и в низовите корабоплавателни реки.

3. Провеждане на специални наблюдения и осигуряване на хидрометеорологични прогнози, и щормови предупреждения за товаро разтоварните работи и операции при ледови натрупвания.

4. Осигуряване на прогнози за времето, за състоянието на морето и препоръки за сложни морски привеждания на плаващи докове, аварийни кораби и други плаващи средства с ограничена мореходност.

5. Осигуряване с хидрометеорологични прогнози, щормови предупреждения и препоръки към буксировките на плавателни средства с ограничена мореходност.

6. Обслужване на мореплавателите с препоръки за безопасност и за най-изгодните (по хидрометеорологични условия) маршрути на плаване на корабите в океана и морето (препоръчителни курсове).

7. Хидрометеорологично осигуряване на работата на морските пристанища.

8.Осигуряване на хидрометеорологичните прогнози и препоръки за привеждане на кораби през леда в моретата и по трасетата на Северния морски път.

Забележка: списъкът може да бъде допълнен по заявки на потребители при сключени договори.

Под хидрометеорологични прогнози се разбира научно обоснована характеристика на възможни изменения на хидрометеорологични явления и елементи по територията (акваторията), маршрути, пристанища за определен период от време в бъдещето (предварително). Прогнозите се съставят от оперативните звена на осигуряващия орган, снабден с необходимите комплекси от научно оперативни материали, оборудване и средства за свръзка.

В прогнозите за времето по морето и крайбрежието се указват сведения за очакваните значения на хидрометеорологичните елементи и ОЯ, най-важните за морските отрасли на икономиката са: – вятър (направление и скорост); – ветровото вълнение и зиб; – валежи; – мъгли; – температурата на въздуха; – ледовите условия; – обледеняване; – температура на водата; – щормови сгонно нагонни явления; – силни течения; – нивото; – „тягун” в пристанищата.

Хидрометеорологичните прогнози, съставяни в прогностичните подразделения за различните групи от потребители се подразделят на:

– прогнози, съставяни регулярно на постоянна оперативна основа по разписание в установено време от денонощието;

– прогнози, издавани по специална заявка на потребителя или управляващия орган за оперативен период от време за конкретен маршрут, район, акватория и т.н. с отчитане на спецификата и характера на предстоящата операция.

Прогнозите по съдържание трябва да бъдат кратки и ясни, не допускащи двойствено тълкование. Основни указания по издаването на хидрометеорологичните прогнози са изложени в съответните наставления.

За повишаване на качеството на обслужване с прогнози, при необходимост, те могат да се уточняват, в съответствие с действащите наставления за прогнозата за времето и хидрологичните прогнози. Уточняванията се извършат както по пътя за съставяне на новата прогноза с малък срок на предварителност, така и по пътя на издаване на щормовите предупреждения. Издаването им означава отмяна на по-рано съставяната прогноза.

Всички прогноза и уточнения се довеждат до потребителите до началото на тяхното действие с максимално възможна предварителност.

Специалистът, съставил прогнозата, носи отговорност за правилното и пълното използване на действащите методически материали, за пълното използване на постъпващата информация за текущото състояние на времето и морето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар